Thông báo số 45/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Thông báo số 45/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 45/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 45/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/BC-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 52) Ti p theo báo cáo s 51 ngày 16/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): Ngày 16/01/2006, t i Th Nhĩ Kỳ, phòng xét nghi m cúm qu c gia c a Th Nhĩ Kỳ Ankara ã kh ng nh thêm 02 trư ng h p nhi m cúm A (H5N1) ngư i + Trư ng h p th 1: nam 5 tu i, s ng t i Dogubayazit t i t nh Agri, mi n ông c a nư c này. B nh nhân hi n nay v n ang ư c i u tr t i b nh vi n trong tình tr ng n nh + Trư ng h p th 2: b nh nhân n 14 tu i, là ch gái c a b nh nhân th 1, t vong ngày 15/01/2006 v i các tri u ch ng hô h p + C hai trư ng h p này u có ti n s ti p xúc tr c ti p v i gia c m m. Hai ch em ã làm th t v t m ăn ngày 01/01/2006. C hai ch em u kh i b nh ngày 04/01/2006 và ư c nh p vi n ngày 11/01/2006. D ch cúm gia c m Th Nhĩ Kỳ ã ư c ghi nh n t i 12 t nh trong t ng s 81 t nh/thành ph trong c nư c. n nay, t ng s m c cúm A(H5N1) t i Th Nhĩ Kỳ là 20, trong ó 18 trư ng h p là tr em t 4 n 18 tu i. Các m u b nh phNm c a các b nh nhân ã ư c chuy n t i phòng xét nghi m trong m ng lư i c a WHO t i Anh và ang ch k t qu kh ng nh. - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 148 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1), trong ó có 79 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 17, ch t 12), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 8, ch t 5), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). (Trong ó WHO ang ch k t qu xét nghi m các m u c a Th Nhĩ Kỳ b sung 16 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 2 trư ng h p nhi m cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh vào s li u này). 2. Tình hình trong nư c:
  2. - Ngày 17/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 2 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. T ch c h p v i các B , Ngành mua v t tư, hóa ch t khNn c p t I ph c v công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) ngày 18/01/2006.. 3. ChuNn b báo cáo h p Ban ch o phòng ch ng SARS và cúm ngư i hàng tu n vào th 4 ngày 18/01/2006. 4. Ti p t c hòan thi n d th o quy nh tiêu chuNn phòng xét nghi m an tòan sinh h c c p I và II xin ý ki n các Vi n VSDT/Pasteur và các B nh vi n. 5. B Y t c oàn tham d "H i ngh cam k t qu c t v phòng ch ng d ch cúm trên gia c m và i d ch cúm ngư i" t i B c Kinh, Trung Qu c (ngày 17/01 - 18/01/2006). 6. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” B Y t xin báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và xin ý ki n ch o ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản