Thông báo số 48/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Thông báo số 48/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 48/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ thứ ba Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 48/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 48/TB-VPCP Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I CU C H P L N TH BA BAN CH O QU C GIA CHU N BN VÀ T CH C I H I TH THAO CHÂU Á TRONG NHÀ L N TH 3 (AI GAMES III) NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 Ngày 12 tháng 02 năm 2009, t i tr s Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân, Trư ng Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c AI Games III ã ch trì cu c h p Ban Ch o Qu c gia chuNn b và t ch c AI Games III (Ban Ch o) v m ts v n u tư, tài chính - tài tr cho vi c chuNn b và t ch c AI Games III. Tham d có i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và i di n m t s Ti u ban có liên quan thu c Ban T ch c AI Games III. Sau khi nghe lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B K ho ch và u tư, B Tài chính và các i bi u d h p trình bày quá trình th c hi n k ho ch xây d ng, phê duy t các d án và tình hình tri n khai công tác c p phát ngân sách th c hi n công tác chuNn b , t ch c AI Games III, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân có ý ki n k t lu n như sau: 1. Vi c tri n khai m t s n i dung c a k ho ch công tác ư c ra trong giai o n trư c còn ch m, không úng ti n , nh t là vi c trình k ho ch ngu n v n cho ho t ng u tư t ch c AI Games III ã không th c hi n ư c; Trư ng ban T ch c AI Games III c n quan tâm, ch o tích c c th c hi n các nhi m v ã ư c ra. B Văn hóa, Th thao và Du l ch c n nghiêm túc phê bình và ki m i m các ơn v , cá nhân ã x y ra tình tr ng ch m tr , không b o m ti n công vi c ư c giao. 2. Nh ng v n c n khNn trương th c hi n a) Ban T ch c khNn trương hoàn thành vi c xây d ng, thNm nh và phê duy t các d án AI Games III trư c ngày 20 tháng 02 năm 2009; t ng h p và trình Th tư ng Chính ph T ng m c và ngu n kinh phí u tư t ch c AI Games III, trong tháng 02 năm 2009. b) B Tài chính ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ban T ch c AI Games III thNm nh kinh phí cho vi c chuNn b , t ch c AI Games III trư c 20 tháng 02 năm 2009. c) V cơ ch i v i v n ng tài tr : ng ý phương th c l a ch n m t i tác c quy n theo hình th c chào hàng c nh tranh; Ban T ch c AI Games III ph i h p ch t
  2. ch v i B Tài chính trong vi c so n th o và ký k t h p ng v i ơn v trúng th u nh m b o m m c ích, quy n l i c a Ban T ch c AI Games III. d) V vi c tách Ti u ban H u c n, d ch v công c ng thành Ti u ban Cơ s v t ch t và Ti u ban H u c n, d ch v công c ng, Trư ng Ban T ch c AI Games III xem xét, quy t nh theo thNm quy n và quy nh hi n hành. ) Trư ng Ban T ch c AI Games III ch u trách nhi m th c hi n d án Trung tâm Truy n hình qu c t theo phương th c thuê d ch v ti t ki m chi phí u tư. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan và các thành viên Ban Ch o AI Games III bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Các thành viên Ban Ch o QG chuNn b và t ch c AI Games III, các thành viên Ban T ch c AI Games III; - UBND: thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, UBND các t nh: Qu ng Ninh, H i Dương, B c Ninh; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; Tr n Qu c To n - Lưu: VT, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản