Thông báo số 482/TB-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Thông báo số 482/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 482/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2009 trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 482/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM VĂN PHÒNG c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ S : 482 /TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N CH O C A PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGUY N THÀNH TÀI T I CU C H P SƠ K T M T NĂM TH C HI N QUY T NNH S 127/2007/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C T CH C LÀM VI C VÀO BU I SÁNG TH B Y VÀ CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG U NĂM 2009 TRÊN NA BÀN THÀNH PH Ngày 01 tháng 7 năm 2009, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài ã ch trì cu c h p sơ k t m t năm th c hi n Quy t nh s 127/2007/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v t ch c làm vi c vào bu i sáng th b y và công tác c i cách hành chính 6 tháng u năm 2009 trên a bàn thành ph . Tham d H i ngh có lãnh o các S ngành, y ban nhân dân qu n - huy n. Sau khi nghe S N i v báo cáo tình hình, k t qu m t năm th c hi n Quy t nh s 127/2007/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v t ch c làm vi c vào bu i sáng th b y và công tác c i cách hành chính 6 tháng u năm 2009 trên a bàn thành ph , ý ki n c a các thành viên tham d ; Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài k t lu n, ch o như sau: A. V CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG U NĂM 2009: C i cách hành chính là v n l n, ph c t p, quan h n nhi u m t c a cu c s ng và c n ư c th c hi n nh t quán, ng b t Trung ương n a phương trên các n i dung v th ch , t ch c b máy, con ngư i; trong ó t p trung vào c i cách th t c hành chính g n v i vi c ki n toàn t ch c, b máy và xây d ng ngu n nhân l c áp ng ư c yêu c u nhi m v , gi i v nghi p v chuyên môn; có phNm ch t chính tr và o c m b o hoàn thành nhi m v ư c giao nh m xây d ng n n hành chính hi n i, minh b ch, chuyên nghi p theo ch trương c a ng và Nhà nư c. Công tác c i cách hành chính c a thành ph trong 6 tháng u năm 2009 ã có nhi u chuy n bi n tích c c, th hi n ch t lư ng ph c v yêu c u c a các t ch c và công dân ngày m t t t hơn. Nhi u s - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n ã n l c cao, t p trung vào vi c th c hi n chương trình, k ho ch c i cách hành chính t i ơn v , ngành mình; tích c c rà soát th t c, c i ti n quy trình gi i quy t h sơ, gi m b t các lo i gi y t không c n thi t, n l c tìm tòi và ưa ra nhi u sáng ki n và phương th c nh m ơn gi n hóa, công khai hóa và minh b ch th t c hành chính, Ny m nh vi c ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý nh m gi i quy t nhanh h
  2. sơ hành chính cho công dân và t ch c, t o ư c s chuy n bi n tích c c trong ho t ng công v theo hư ng ph c v ngày càng t t hơn nhu c u c a ngư i dân và doanh nghi p, góp ph n quan tr ng vào s phát tri n chung c a thành ph và t nư c. V i k t qu t ư c trong công tác c i cách hành chính trong nh ng năm qua ã góp ph n th c hi n t t các nhi m v chính tr c a thành ph , phát tri n kinh t - xã h i, gi v ng an ninh - qu c phòng. Kinh t thành ph không ng ng phát ti n, ã óng góp 22% GDP c nư c, 1/3 ngân sách qu c gia; góp ph n gi m b t phi n hà, ti t ki m ư c th i gian, công s c, ti n c a c a xã h i. Tuy nhiên, trư c yêu c u xây d ng thành ph H Chí Minh văn minh, hi n i và áp ng nhu c u h i nh p v i n n kinh t khu v c và th gi i thì thành ph ti p t c n l c thúc Ny s phát tri n, kh c ph c m t s t n t i: s c c nh tranh c a n n kinh t còn y u, cơ s h t ng k thu t, nh t là h t ng giao thông còn nhi u y u kém, ngu n nhân l c ch t lư ng cao còn thi u và y u; b máy qu n lý hành chính có nh ng h n ch , b t c p so v i quy mô, yêu c u nhi m v qu n lý i u hành. Do v y c n th c hi n nhi u gi i pháp ng b áp ng các yêu c u i m i và phát tri n: Xây d ng ngu n nhân l c ch t lư ng cao trên các lĩnh v c và yêu c u c a m i c p, m i ngành; b máy hành chính ph i liên t c ư c hoàn thi n, i m i tương thích v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và h i nh p kinh t qu c t ; trong ho t ng qu n lý c a t ng cơ quan ơn v c n ph i xác nh rõ vai trò trách nhi m c a t ng b ph n, t ng cá nhân trong b máy; g n li n công tác c i cách hành chính v i vi c ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý i u hành c a các ngành, các c p. th c hi n m c tiêu, yêu c u nhi m v trên; ng th i ti p t c phát huy nh ng thành qu t ư c trong 6 tháng u năm 2009, kh c ph c nh ng t n t i th c hi n thành công chương trình c i cách hành chính năm 2009; Th trư ng các S ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n c n t p trung: 1. Phát huy vai trò trách nhi m c a ngư i ng u ch o, i u hành Chương trình, K ho ch công tác c i cách hành chính t i cơ quan, ơn v , b o m phù h p v i Chương trình, n i dung c i cách hành chính năm 2009 c a thành ph và tính ch t ho t ng c a t ng cơ quan, ơn v . Trong ó t p trung công tác rà soát th t c và m u bi u hành chính do cơ quan, ơn v và ngành mình ang th c hi n, i chi u v i th c t qu n lý trình y ban nhân dân thành ph i u ch nh, s a i, b sung theo thNm quy n ho c xu t y ban nhân dân thành ph ki n ngh Chính ph , các B , ngành Trung ương i u ch nh, b sung, s a i. 2. Thư ng xuyên ti n hành công tác ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n các n i dung c i cách hành chính ã ra t i cơ quan, ơn v ; xu t s a i, c i ti n quy trình, bi u m u, th t c hành chính nh m gi i quy t nhanh h sơ c a ngư i dân và doanh nghi p, b o m nâng cao ch t lư ng ph c v ; Nghiên c u, ánh giá các quy trình, th t c hành chính ang ư c th c hi n t i cơ quan, ơn v m r ng n i dung lĩnh v c và ph m vi th c hi n cơ ch m t c a liên thông trong ti p nh n và gi i quy t các th t c hành chính gi a các s ngành, y ban nhân dân qu n - huy n, k t h p v i vi c tri n khai th c hi n m t c a i n t c a thành ph . 3. Tăng cư ng công tác b i dư ng, rèn luy n nghi p v chuyên môn, k năng hành chính và thái , tác phong ng x c a cán b , công ch c v i các tiêu chí: t n t y, trách nhi m, trung th c, l ch s trong ph c v . Bên c nh ó thư ng xuyên tăng cư ng
  3. công tác ki m tra, giám sát ho t ng c a các b ph n và công ch c thu c trách nhi m qu n lý k p th i u n n n, ch n ch nh nh ng l ch l c có th x y ra trong quá trình th c thi công v . 4. Th trư ng các s ngành, y ban nhân dân qu n huy n c n ti n hành sơ k t, ánh giá nghiêm túc k t qu th c hi n c i cách hành chính t i cơ quan, ơn v , a phương mình, làm rõ n i dung công vi c ã làm, k t qu t ư c; nh ng m t t n t i, h n ch , xác nh nguyên nhân c a nh ng t n t i, vi c phân công b máy và cán b ch u trách nhi m th c hi n, theo dõi..., nh ng n i dung, th t c hành chính c n ki n ngh x lý, gi i quy t. T ó nh hình các công vi c c th c n th c hi n b o m hoàn thành t t công tác c i cách hành chính năm 2009. B. V VI C T CH C LÀM VI C VÀO BU I SÁNG TH B Y HÀNG TU N THEO QUY T NNH S 127/2007/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V T CH C LÀM VI C VÀO BU I SÁNG TH B Y: Qua hơn m t năm th c hi n, vi c ánh giá toàn di n k t qu th c hi n ch trương trên là c n thi t và quan tr ng. T ng cơ quan, ơn v bên c nh vi c ti p t c th c hi n nhi m v c i cách hành chính thì c n thư ng xuyên nh c nh nâng cao ý th c trách nhi m c a cán b , công ch c trong quá trình th c thi công v . Quá trình chuNn b n i dung sơ k t và ngay t i H i ngh này v n còn có nhi u ý ki n khác nhau v ánh giá k t qu làm vi c c a ngày th b y; vì v y Th trư ng các S - ngành, y ban nhân dân qu n, huy n c n có báo cáo ánh giá k t qu sâu hơn sau m t năm tri n khai th c hi n làm vi c sáng th b y hàng tu n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; trong báo cáo c n th hi n rõ các u vi c ang th c hi n t i các cơ quan, ơn v , phân tích n i dung công vi c ư c x lý (gi i quy t ngay hay có th i h n ? thu c thNm quy n c a ơn v hay có liên quan n trách nhi m x lý c a nhi u cơ quan, ơn v ? th i h n gi i quy t c a t ng lo i th t c hành chính ? chi phí ho t ng?) ánh giá toàn di n hi u qu làm vi c sáng th b y và xu t c th vi c duy trì hay ch m d t vi c t ch c làm vi c bu i sáng ngày th b y; giao S N i v t ng h p, báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét vào cu i tháng 7 năm 2009 báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo k t lu n ch o c a Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài n lãnh o các ơn v liên quan bi t và t ch c th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - UBMTTQ và các oàn th thành ph ; - Văn phòng Thành y; - Các S ngành TP; Trương Th Minh Hương - UBND các qu n - huy n; - Các T ng Công ty tr c thu c UBND TP; - VPUB: CPVP; các Phòng CV;
  4. - Lưu:VT, (VX-Nh) H.
Đồng bộ tài khoản