Thông báo số 488/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Thông báo số 488/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 488/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 488/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I c l p – T do – H nh phúc ****** ******** S : 488/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN QUY T S 38/2004/QH11 V CH TRƯƠNG U TƯ XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH Ngày 18/10/2007 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p báo cáo tình hình th c hi n Ngh quy t s 38/2004/QH11 v ch trương u tư xây d ng ư ng H Chí Minh. D h p có các ng chí Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, V Tài chính, C c Giám nh & QLCL CTGT, Thanh tra B và Ban QLDA ư ng H Chí Minh. Sau khi nghe Ban QLDA ư ng H Chí Minh báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 38/2004/QH11 v ch trương u tư xây d ng ư ng H Chí Minh và các ki n ngh , ý ki n phát bi u c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1- V công tác qu n lý chung: Qua s c c u C n Thơ, Ban QLDA ư ng H Chí Minh c n khNn trương rà soát l i công tác qu n lý t t c các m t trên cơ s theo lu t nh, theo s phân c p c a B và theo i u kho n h p ng ã ký k t i v i các bên liên quan; tuân th ch t ch , nghiêm túc k cương và các quy nh c a pháp lu t. Lưu ý c n c bi t quan tâm n công tác an toàn lao ng, công tác b o m an toàn giao thông và vi c s d ng th u ph c a các ơn v thi công. 2- i v i các o n ã tri n khai xây d ng: Ny nhanh ti n th c hi n c a d án: + Giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c làm vi c v i các a phương liên quan gi i quy t d t i m các v trí còn vư ng m t b ng c bi t là o n Hà Tây – Hòa Bình, thư ng xuyên báo cáo lãnh o B có các ý ki n ch o k p th i. + Giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh m nh d n x lý i v i các ơn v chây ỳ, không năng l c làm ch m ti n th c hi n d án, ch ng i u chuy n nhi m v cho ơn v khác có năng l c ti p t c th c hi n và có báo cáo B gi i quy t m b o các th t c theo quy nh. 3- V công tác chuNn b u tư và u th u: Vi c ch m ti n tri n khai các d án thành ph n thu c giai o n 2 là do nh hư ng c a vi c thay i cơ ch , chính sách c a Nhà nư c cũng như năng l c c a m t s ơn v tư v n chưa áp ng ư c yêu c u c a công vi c. Ny nhanh ti n th c hi n, B yêu c u: + o n Cam L - Túy Loan: ng ý giao cho Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c c p nh t và trình duy t d án u tư làm cơ s g i v n u tư b ng ngu n v n
  2. khác (ngoài ngu n v n Trái phi u Chính ph giai o n 2000 – 2010). ng b v i quy ho ch chung c a m ng ư ng b cao t c B c Nam và ư ng H Chí Minh, giao V KH T báo cáo các ng chí Th trư ng ph trách th ng nh t gi i quy t v b trí các tuy n qua khu v c mi n Trung và x lý các t n t i còn vư ng m c s m tri n khai d án. + Ban QLDA ư ng H Chí Minh t p trung ch o các ơn v tư v n Ny nhanh ti n t t c các khâu c bi t là công tác l p d án u tư, thi t k k thu t, h sơ m i th u,… ph n u tri n khai thi công các d án thành ph n ã ư c B phê duy t trong quý III/2008. + C c Giám nh & QLCL CTGT Ny nhanh công tác thNm nh và phê duy t các v n liên quan n công tác u th u. + Giao V KHDT, C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLDA ư ng H Chí Minh ph i h p th o văn b n trình B ký g i Th tư ng Chính ph cho phép áp d ng hình th c ch nh th u tư v n kh o sát thi t k d án u tư và thi t k k thu t áp d ng riêng cho d án ư ng H Chí Minh. + Các v n khác, Ban QLDA ư ng H Chí Minh có báo cáo c th Th trư ng Ngô Th nh c và Th trư ng Nguy n H ng Trư ng xem xét, tr c ti p gi i quy t. 4- V công tác gi i ngân: Ny m nh công tác gi i ngân, yêu c u Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c ôn c các ơn v khNn trương hoàn thành công tác l p và n p h sơ quy t toán giai o n 1, quy t tâm hoàn thành k ho ch gi i ngân năm 2007 Ban ã ăng ký. 5- V công tác thanh tra: Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c ch o các t p th , cá nhân nghiêm túc th c hi n vi c ki m i m, x lý trách nhi m theo k t lu n c a Thanh Tra Chính ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các ơn v liên quan bi t s m tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c) - Chánh Văn phòng (b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT. Bùi Nguyên Long
Đồng bộ tài khoản