Thông báo số 489/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Thông báo số 489/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 489/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 489/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 489/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT NGUY N H NG TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I UBND T NH NGH AN Ngày 11/10/2007, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì bu i làm vi c gi a B GTVT và UBND t nh Ngh An. Tham d bu i làm vi c có i di n các cơ quan, ơn v thu c B : V K ho ch u tư, V Tài chính, C c Giám nh và QLCL CTGT, C c BVN, Khu QL B 4, ban QLDA 4; V phía t nh Ngh An có Phó ch t ch UBND t nh H c Ph c và i di n các S , ngành liên quan. Sau khi nghe ý ki n phát bi u c a Lãnh o UBND t nh Ngh An và các thành viên trong bu i làm vi c, th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã th ng nh t v i Lãnh o t nh k t lu n như sau: 1/ Tình hình th c hi n u tư QL7: T năm 2002 B GTVT ã cho ti n hành u tư nâng c p, m r ng QL7 o n t Km36-Km 225 (c a khNu N m C n) và o n Km0 – Km1+ 900 (QL7 kéo dài) v i quy mô ư ng c p III, n nay ã chuNn b hoàn thành. Năm 2004 ti p t c cho ti n hành công tác chuNn b u tư o n K0 - Km36, nhưng chưa có v n th c hi n. Năm 2005 ã cho phép chuNn b u tư th c hi n d án s a ch a o n K0 – Km36 theo phương th c vay v n u tư – thu phí hoàn v n (t i quy t nh s 1745/Q - BGTVT ngày 24/05/2005 c a B GTVT). u tư ng b toàn tuy n QL7 và khai thác hi u qu , an toàn ng ý v i ngh c a T nh Ngh An cho ti n hành u tư XDCB o n trên. 2/ Tri n khai th c hi n d án u tư QL7 o n K0 – K36: - D ng th c hi n d án s a ch a QL7 o n Km0 – Km36 theo phương th c vay v n u tư – thu phí hoàn v n. - Do ây là qu c l , C c ư ng b Vi t Nam có văn b n xu t cho l p d án nâng c p, m r ng QL7 o n Km0 – Km36 m b o ng b trên toàn tuy n, phù h p v i quy ho ch và ngh ch n Ban QLDA th c hi n; - Giao V K ho ch u tư l p báo cáo, ki n ngh B Trư ng cho phép ti n hành công tác chuNn b u tư d án nâng c p, m r ng QL7 o n Km0 – Km36 b ng ngu n v n trái phi u Chính ph . Lưu ý: S d ng tài li u d án ã ư c th c hi n năm 2004.
  2. - có ti ng nói chung, T nh Ngh An có văn b n g i các c p có thNm quy n ngh cho s d ng ngu n v n TPCP u tư d án. 3/ Vi c m r ng QL 1A o n qua th tr n C u Giát và Hoàng Mai theo ngh c a t nh Ngh An: Giao cho C c ư ng b Vi t Nam ki m tra và có báo cáo xu t c th B quy t nh. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TT Ngô Th nh c (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - VPCP, B KH& T. TC - UBND t nh Ngh An - S GTVT Ngh An; Nguy n Văn Công - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, KH T.
Đồng bộ tài khoản