Thông báo số 490/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Thông báo số 490/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 490/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ và nhượng quyền thu phí dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 490/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 490/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C TRUNG LƯƠNG – M THU N – C N THƠ VÀ NHƯ NG QUY N THU PHÍ D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C TP H CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG Ngày 21 tháng 9 năm 2007 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p tri n khai th c hi n D án xây d ng ư ng cao t c Trung Lương – M Thu n – C n Thơ và như ng quy n thu phí ư ng cao t c TP H Chí Minh – Trung Lương. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các V K ho ch u tư, V Tài chính, T ng Công ty TVTK GTVT (TEDI), Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC); ư c m i tham d còn có i di n B Tài chính, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Sau khi nghe Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam và TEDI báo cáo tình hình th c hi n D án Trung Lương – M Thu n – C n Thơ và ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. V D án u tư xây d ng ư ng cao t c Trung Lương – M Thu n – C n Thơ: D án xây d ng ư ng cao t c Trung Lương – M Thu n – C n thơ ư c xác nh là m t trong các d án h t ng giao thông quan tr ng, thi t y u n m trong danh m c các d án quan tr ng qu c gia s u tư t nay t i 2020 (T i Quy t nh 412/Q -TTg ngày 11/4/2007); Chính ph ã có ý ki n ch o t i văn b n s 143/TB-VPCP ngày 26/7/2007 và văn b n s 4364/VPCP-CN ngày 07/8/2007 thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng v tri n khai m t s d án BOT ngành giao thông v n t i trong ó có D án xây d ng ư ng cao t c Trung Lương – M Thu n – C n Thơ và giao cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch trì thành l p liên doanh u tư d án này. Trên cơ s n i dung d án do VEC và TEDI trình bày, m t s công vi c c n ư c tri n khai c th như sau: - Giao Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam ch o tư v n TEDI hoàn ch nh “ xu t d án u tư xây d ng ư ng cao t c Trung Lương – M Thu n – C n Thơ” theo các n i dung ư c quy nh t i Kho n 2, i u 9 Ngh nh 78/2007/N -CP trình B GTVT phê duy t trong tháng 9 năm 2007. - Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam bàn giao 01 b h sơ d án trong tháng 9/2007 cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ti p t c nghiên c u tri n khai theo hình th c BOT. - Kinh phí l p “ xu t d án” s ư c thanh toán b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a B GTVT. 2. Phương án như ng quy n thu phí ư ng cao t c TP H Chí Minh – Trung Lương: - Ban QLDA M Thu n, thông qua V KH T là u m i giao 01 b H sơ i u ch nh d án cho Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam có cơ s nghiên c u phương án bán quy n thu phí. - Giao Ban QLDA M Thu n ch o các b ph n chuyên môn nghi p v h tr , ph i h p v i Ngân hàng trong quá trình nghiên c u xu t phương án thu phí. Trong quá trình nghiên c u d án, B GTVT s t o i u ki n thu n l i t i a cho Ngân hàng trong ph m vi quy n h n c a mình. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - TTr Ngô Th nh c ( báo cáo); - Ngân hàng u tư và PTVN; - Ban QLDA M Thu n; Nguy n Văn Công - Lưu: VT, KH T
Đồng bộ tài khoản