Thông báo số 493/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Thông báo số 493/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 493/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai bến phà Pá Uôn đảm bảo di dân tái định cư – tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 493/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 493/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TRI N KHAI B N PHÀ PÁ UÔN M B O DI DÂN TÁI NNH CƯ – T NH SƠN LA Ngày 19/10/2007 t i B n phà Pá Uôn, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p tri n khai B n phà Pá Uôn m b o di dân tái nh cư Th y i n Sơn La. Tham gia cu c h p có Lãnh o UBND t nh Sơn La; Ban ch o di dân tái nh cư Sơn La; Lãnh o huy n Quỳnh Nhai; i di n Quân khu 2 – B Qu c phòng; S GTVT Sơn La; C c ư ng b Vi t Nam; C c Giám nh & QLCL CTGT; Ban QLDA1. Sau khi nghe i di n Quân khu 2 – B Qu c phòng, S GTVT Sơn La, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo các phương án v b trí phà, c u phao m b o và áp ng ti n di dân tái nh cư th y i n Sơn La. Th trư ng ã k t lu n: 1. Theo k ho ch di dân tái nh cư th y i n Sơn La t nay n tháng 5/2009 là hoàn thành và t p trung t nay n h t tháng 4/2008 và di n ra theo 3 c p (1, 2, 3). Ban ch o di dân tái nh cư c n có k ho ch c th và thông báo cho B GTVT trư c 10 ngày b trí phương ti n thi t b vư t sông (qua phà Pá Uôn). 2. Hi n t i B n phà Pá Uôn ch có 3 phà: phà 30 t n, 18 t n, 12 t n và có 4 ca l trong ó có 1 ca l 238CV ang ho t ng. Vi c ho t ng c a B n phà ch b o m ư c C p 1t cs phương ti n di dân ≤ 40 xe / ngày êm 1 bên. Trư ng h p l n hơn không th áp ng ư c do v y ph i m thêm b n phà và b trí thêm phà. Giao C c ư ng b Vi t Nam ch o S GTVT Sơn La làm l i ư ng xu ng b n b ng v t li u c p ph i t t m b o i l i êm thu n. 2.1. Giao C c ư ng b Vi t Nam th c hi n ngay vi c m thêm b n phà. Ti n hành kh o sát l p b n m i ( ư ng xu ng và b n) ng th i i u phà tr ng lư ng ≥ 30 t n áp ng khi vi c di dân c p 2 t c ≥ 40 xe / ngày êm. 2.2. Khi lư ng di dân c p 3 t p trung trong vòng 1÷2 tháng giao C c ư ng b Vi t Nam, S GTVT Sơn La ph i h p v i Quân khu 2 và ngh Quân khu 2 – B Qu c phòng ch ng l p phương án và thông qua B GTVT, k p th i b trí c u phao áp ng (Ban ch o c n chuy n k ho ch c th B GTVT ph i h p v i Quân khu 2 t ch c th c hi n áp ng nhu c u di dân v i c p 3). 3 Giao V KH T cân iv n C c ư ng b Vi t Nam th c hi n theo hai hư ng: - S d ng v n duy tu s a ch a và m b o giao thông ã giao cho C c ư ng b Vi t Nam hàng năm. - S d ng ngu n v n d phòng thu c d án Qu c l 279 o n tránh ng p Th y i n Sơn La do S GTVT làm ch u tư (S GTVT Sơn La s m có báo cáo v B GTVT v kh năng b trí v n). 4. Các ơn v ư c giao nhi m v có báo cáo v B GTVT trư c 30/10/2007. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B thông báo các cơ quan liên quan th c hi n. TL. B TRƯ NG
  2. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thành ph n d h p; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu: VT, CG (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản