Thông báo số 499/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Thông báo số 499/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 499/TB-BGTVT về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 499/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I c l p – T do – H nh phúc ****** ******** S : 499/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CHUY N THN SÁT CÔNG TRÌNH XÂY D NG C NG HÀNG KHÔNG C N THƠ Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Th trư ng Ngô Th nh c cùng oàn công tác c a B GTVT ti n hành th sát công trình xây d ng C ng Hàng không C n Thơ, Tham gia oàn có lãnh o chuyên viên các V KH T, C c G & QLCLCTGT, V KHCN và i di n C m c ng Hàng không mi n Nam, nhà th u thi công, ơn v giám sát thi công và giám nh xây d ng công trình, lãnh o S GTVT C n Thơ. Sau khi ki m tra công trình, nghe i di n Ch u tư báo cáo và ý ki n các ơn v tham gia, Th trư ng k t lu n như sau: D án u tư xây d ng công trình C i t o nâng c p ư ng CHC C ng Hàng không C n Thơ ư c quy t nh u tư trong giai o n trư c khi có Ngh nh 99/2007/N - CP và các thông tư 05/2007/TT-BXD, 07/2007/TT-BXD. Kh i lư ng thi công th c t n m th i i m giao th i các Ngh nh v qu n lý u tư xây d ng. Trong quá trình th c hi n có m t s h ng m c b sung do i u ch nh t i tr ng máy bay tính toán, quy mô sân bay, tình hình bi n ng giá v t tư v t li u xây d ng gi a th c t và h sơ m i th u. Vì v y Ch u tư ph i có trách nhi m hoàn t t các th t c v i u ch nh trong ó c bi t lưu ý các v n sau: 1/ Ch u tư rà soát toàn b các văn b n pháp lý giai o n t khi có Quy t nh phê duy t d án và th c hi n u tư n nay ti n hành l p báo cáo giám sát th c hi n u tư và xu t i u ch nh d án. C p quy t nh u tư (C c Hàng không Vi t Nam) rà soát Quy t nh i u ch nh, báo cáo nh ng v n vư t thNm quy n B GTVT xem xét quy t nh (Giao V KH T làm vi c c th v i C c Hàng không, giúp Ch u tư hoàn t t th t c). 2/ V vi c th c hi n u tư, yêu c u Ch u tư rà soát l i các quy nh v tiêu chuNn k thu t áp d ng trong d án, lưu ý các h ng m c công ngh m i, trư ng h p còn thi u th t c ch p thu n c a c p có thNm quy n v khung tiêu chuNn, ch d n k thu t thì ph i xem xét b sung (Giao v KHCN giúp C c Hàng không và C m C ng hoàn t t th t c). 3/ Vi c i u ch nh giá trong giai o n th c hi n ph i theo quy nh c a i u ki n h p ng. Ch u tư báo cáo C c Hàng không xem xét x lý (Theo hư ng kh i lư ng th c hi n trư c Ngh nh 99 gi i quy t theo quy nh t i th i i m thi công, kh i lư ng sau Ngh nh 99 áp d ng theo quy nh c a Ngh nh và các thông tư liên quan).
  2. 4/ V vi c cung c p, u n i i n, nư c, thông tin liên l c v i sân bay, C m c ng Hàng không Mi n Nam có văn b n làm vi c v i TP C n Thơ gi i quy t. Trư ng h p khó khăn ph i u tư ư ng d n i n, nư c m i ngoài ph m vi sân bay, C m C ng, C c Hàng không báo cáo B GTVT trình Th tư ng Chính ph cho chép b sung vào d án C i t o nâng c p ư ng CHC C ng Hàng không C n Thơ. 5/ V th t c c p t C m c ng Hàng không Mi n Nam và C c hàng không Vi t Nam làm vi c chính th c v i B Qu c phòng. Trư ng h p c n có văn b n c a B GTVT cho các cơ quan liên quan liên quan, báo cáo B gi i quy t. th c hi n d án C i t o, nâng c p ư ng CHC C ng Hàng không C n Thơ t ti n úng quy nh, C m c ng Hàng không Mi n Nam, C c hàng không Vi t Nam ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B rà soát, tri n khai th c hi n úng quy nh hi n hành và báo cáo B GTVT nh ng n i dung vư t thNm quy n B xem xét quy t nh. Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c( b/c); - Các Cơ quan d h p; - C c KHVN - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản