Thông báo số 506/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 506/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 506/BC-BYT về Tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 01/6/2006 đến ngày 08/6/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 506/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 506/BC-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 01/6/2006 N NGÀY 08/6/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1.Tình hình trên Th gi i: T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 06/6/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân nam 15 tu i s ng phía Tây t nh Java, kh i b nh ngày 24/5/2006, nh p vi n ngày 26/5/2006 và t vong ngày 30/5/2006. B nh nhân có ti n s ti p xúc v i gà m c b nh và ch t trư c khi phát b nh. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 49 trư ng h p m c cúm A(H5N1) trong ó 37 trư ng h p t vong. Các trư ng h p m c b nh t i Indonesia u có bi u hi n phơi nhi m v i gia c m m c b nh tuy d u hi u không rõ ràng. Hi n nay vi rút cúm A(H5N1) v n còn t n t i trong gia c m kh p nơi t i Indonesia, T ch c y t th gi i cho r ng c n thi t và c p bách ph i áp d ng các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm gia c m vàtuyên truy n nâng cao ki n th c c a nhân dân v các y u t lây nhi m và các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh. 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 01/6/2006 n 08/6/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 7 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 225 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 128 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 49, ch t 37), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42).
  2. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1.Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin hàng tu n trên trang Web c a B Y t . Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ, vùng có d ch cúm A(H5N1)vào Vi t Nam, hi n chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. 2.Ti p t c phát thông i p v các bi n pháp phòng ch ng cúm A(H5N1) ngư i trên ài truy n hình VTV1 3 l n/1 tu n. 3.ChuNn b báo cáo và tham d cu c h p các nhà tài tr v phòng ch ng cúm gia c m t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngày 02/6/2006. 4.Ti p t c hoàn ch nh Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và thu th p ý ki n góp ý Quy ch An toàn sinh h c trong phòng thí nghi m . 5.Ph i h p v i T ch c Jica - Nh t B n tri n khai xây d ng Phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III và ti p t c l p t phòng xét nghi m lưu ng t i Vi n t i Vi n V sinh d ch t Trung ương. 6.D trù kinh phí s a ch a các thi t b o thân nhi t cơ th b ng tia h ng ngo i t i các Trung tâm ki m d ch t i các c a khNu. 7. ã hoàn thành vi c ti p nh n và phân ph i thu c, hoá ch t, trang b phòng h tI cho các a phương, hoàn thành các h p ng mua bán trang thi t b (máy th , máy phun) t I, ti p t c hư ng d n và phân ph i cho các t nh/thành ph . ChuNn b k ho ch mua s m t II. 8.Công văn hư ng d n các t nh/thành ph c cán b tham gia các l p t p hu n s d ng máy móc, trang thi t b phòng ch ng d ch. 9.Ti p t c tri n khai các d án v phòng ch ng cúm do Kfw, WHO/FAO/UNDP tài tr . 10.Ph i h p v i U ban qu c gia APEC 2006 chuNn b cho di n t p phòng ch ng i d ch cúm trong khuôn kh APEC ánh giá kh năng liên l c gi a các qu c gia APEC khi i d ch cúm x y ra, th c hành di n t p ngày 07-6-2006. 11.Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam . 12.Ph i h p v i Vi n Pasteur TP. H Chí Minh t ch c t p hu n v các bi n pháp b o v phòng ng a cúm A(H5N1) cho các t nh/thành ph thu c khu v c. 13.H p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào 16h00 ngày 07/6/2006.
  3. 14.Ti p t c hoàn ch nh D th o Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m trình Th tư ng Chính ph vào tháng 7/2006. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản