Thông báo số 51/TB-BTC

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
2
download

Thông báo số 51/TB-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 51/TB-BTC về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định tài sản năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 51/TB-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------- Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 51/TB-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI SẢN NĂM 2009. Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền; Xét đề nghị của các công ty thẩm định giá, công ty có chức năng thẩm định giá (gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá). Bộ Tài chính thông báo danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009 kể từ ngày ban hành Thông báo này (danh sách kèm theo). Các Thông báo được công bố trước đây (năm 2008 trở về trước) của Bộ Tài chính đối với danh sách các thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản nói trên không còn hiệu lực thi hành. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá tài sản, các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá phải thường xuyên bảo đảm đủ điều kiện quy định tại điểm 2.1, điểm 2.3 khoản 2 Mục IV Phần B Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính nêu trên. Các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định về điều kiện hành nghề, quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá quy định tại Điều 17, Nghị định số 101/2005/NĐ- CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá./. TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ Nơi nhận: - Các Tổ chức, doanh nghiệp TĐG (theo danh sách); - Hội Thẩm định giá Việt Nam; - Website Bộ Tài chính (để đăng tin); - Lưu: VT, QLG. Nguyễn Tiến Thỏa
  2. DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ VÀ DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2009 (Kèm theo Thông báo số 51 / TB-BTC ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính) I/ Công ty cổ phần định giá và tư vấn đầu tư Quốc tế; Địa chỉ: 85 Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên: 1. Lê Thanh Hải - Tổng giám đốc - Số thẻ: II 05040, cấp ngày 13/01/2009; 2. Trịnh Hoàng Liên - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06188, cấp ngày 13/01/2009; 3. Hoàng Quế Thu - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06211, cấp ngày 13/01/2009. II/ Công ty Cổ phần thẩm định - giám định Việt Nam; Địa chỉ: 66 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 06 thẩm định viên: 1. Hoàng Lộc - Tổng giám đốc - Số thẻ: 06073 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Thiện Hoà - Thẩm định viên - Số thẻ: I 50515, cấp ngày 13/01/2009; 3. Hoàng Kim Đính - Thẩm định viên - Số thẻ: 06069 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 4. Trần Văn Hoài - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06101, cấp ngày 13/01/2009; 5. Nguyễn Thành Long - Thẩm định viên - Số thẻ III 06111, cấp ngày 13/01/2009; 6. Nguyễn Thành Tài - Thẩm định viên - Số thẻ III 06126, cấp ngày 13/01/2009. III/ Công ty Cổ phần thẩm định giá Đông Á; Địa chỉ: 78 đường Quang Trung, phương 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 03 thẩm định viên: 1. Hoàng Trọng Hùng - Tổng giám đốc - Số thẻ: IV 06182, cấp ngày 13/01/2009; 2. Phan Hoàng Khiết - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: III 06107, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Bốn - Phó Tổng giám đốcl - Số thẻ: IV 06165, cấp ngày 13/01/2009. IV/ Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol; Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; gồm 04 thẩm định viên: 1. Nguyễn Thị Nhàn - Giám đốc - Số thẻ: III 06116, cấp ngày 13/01/2009;
  3. 2. Trần Ngọc Sơn - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06125, cấp ngày 13/01/2009; 3. Trần Danh Lam - Thẩm định viên - Sô thẻ IV 06186, cấp ngày 13/01/2009; 4. Đào Trọng Đức - Thẩm định viên - Số thẻ IV 06168, cấp ngày 13/01/2009. V/ Chi nhánh Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol tại thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 02 thẩm định viên: 1. Bùi Huy Phấn - Giám đốc - Số thẻ: II 05052, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Anh Tuấn - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06135, cấp ngày 13/01/2009. VI/ Chí nhánh Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol tại thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ: 255 đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng; gồm 02 thẩm định viên: 1. Nguyễn Quang Minh - Giám đốc - Số thẻ: III 06113, cấp ngày 13/01/2009; 2. Hoàng Thị Thu Hương - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06085, cấp ngày 13/01/2009. VII/ Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân; Địa chỉ: 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 05 thẩm định viên: 1. Trương Thái Sơn - Giám đốc - Số thẻ: III 06124, cấp ngày 13/01/2009; 2. Trần Nam Hà - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06176, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Văn Tuyên - Thẩm định viên - Số thẻ: II 05063, cấp ngày 13/01/2009; 4. Nguyễn Thị Anh Thu - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06212, cấp ngày 13/01/2009; 5. Trần Văn Nhã - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06203; cấp ngày: 13/01/2009. VIII/ Công ty Cổ phấn thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ; Địa chỉ: số 5/8B, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; gồm 03 thẩm định viên: 1. Tô Công Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Số thẻ: 06081 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 2. Lê Thành Thy - Giám đốc - Số thẻ: III 06133, cấp ngày 13/01/2009; 3. Nguyễn Phạm Hoàng - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06187, cấp ngày 13/01/2009.
  4. IX/ Chi nhánh Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: nhà 17 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 02 thẩm định viên: 1. Đặng Xuân Long - Giám đốc - Số thẻ: III 06191, cấp ngày 13/01/2009; 2. Võ Bửu Viết Cường - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06176, cấp ngày 13/01/2009. X/ Chi nhánh Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ tại Thanh Hoá; Địa chỉ: 64 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; gồm 02 thẩm định viên: 1. Trịnh Ngọc Anh - Giám đốc - Số thẻ: III 06088, cấp ngày 13/01/2009; 2. Phạm Văn Thanh - Thẩm định viên - Số thẻ: III 06128, cấp ngày 13/01/2009. XI/ Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội; Địa chỉ: 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên: 1. Nguyễn Quang Hùng - Tổng giám đốc - Số thẻ: 06149, cấp ngày 13/01/2009; 2. Phan Minh Dung - Phó trưởng phòng - Số thẻ: IV 06170, cấp ngày 13/01/2009; 3. Trần Lê Hoàng - Phó trưởng phòng - Số thẻ: IV 06181, cấp ngày 13/01/2009. XII/ Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội); Địa chỉ: số 12, ngõ 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên: 1. Nguyễn Ngọc Tỉnh - Tổng giám đốc - Số thẻ: III 06134, cấp ngày 13/01/2009; 2. Lê Văn Dò - Phó Tổng giám đốc - Số thẻ: III 06089, cấp ngày 13/01/2009; 3. Trần Ngọc Huân - Trưởng phòng - Số thẻ: III 06102, cấp ngày 13/01/2009. XIII/ Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam; Địa chỉ: 87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 03 thẩm định viên: 1. Hồ Đắc Hiếu - Giám đốc - Số thẻ: III 06099, cấp ngày 13/01/2009; 2. Kim Ngọc Đạt - Phó Giám đốc - Số thẻ: 06068 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 3. Lê Văn Đức - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06169, cấp ngày 13/01/2009. XIV/ Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế kỷ; Địa chỉ: 82 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; gồm 03 thẩm định viên:
  5. 1. Phạm Thanh Hưng - Tổng giám đốc - Số thẻ: IV 06184, cấp ngày 13/01/2009; 2. Nguyễn Trung Vũ - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06214, cấp ngày 13/01/2009; 3. Đỗ Tiến Dũng - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06171, cấp ngày 13/01/2009. XV/ Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam; Địa chỉ: 359 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; gồm 13 thẩm định viên: 1. Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc - Số thẻ: 06082 Đ1, cấp ngày: 13/01/2009; 2. Phạm Huỳnh Nhung - Thẩm định viên - Số thẻ: 06075 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 3. Trương Văn Ri - Thẩm định viên - Số thẻ: 06077 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 4. Lê Quang Nguyên - Thẩm định viên - Số thẻ: 06074 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 5. Phan Trần Điệp Đoan - Thẩm định viên - Số thẻ: 06070 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 6. Bùi Phương Bảo - Thẩm định viên - Số thẻ: 06066 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 7. Trịnh Hồng Thịnh - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06210, cấp ngày 13/01/2009; 8. Đào Quang Dương - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06174, cấp ngày 13/01/2009; 9. Đào Vũ Thắng - Thẩm định viên - Số thẻ: IV 06208, cấp ngày 13/01/2009; 10. Nguyễn Hùng Cường - Thẩm định viên - Số thẻ: 06067 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 11. Lê Minh Toán - Thẩm định viên - Số thẻ: II 05060, cấp ngày 13/01/2009; 12. Lê Hải Bằng - Thẩm định viên - Số thẻ: 06065 Đ1, cấp ngày 13/01/2009; 13. Trần Thanh Trừ - Thẩm định viên - Số thẻ: 06084 Đ1, cấp ngày 13/01/2009. BỘ TÀI CHÍNH
Đồng bộ tài khoản