Thông báo số 511/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
1
download

Thông báo số 511/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 511/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người của Ban­­ chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 511/TB-BYT

  1. BAN CH O QU C GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÒNG CH NG I c l p - T do - H nh phúc DNCH CÚM NGƯ I ******** ****** S : 511/TB-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2006 THÔNG BÁO V N I DUNG H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG, CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 07/6/2006 ti p t c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, ngày 07/6/2006, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ã t ch c cu c h p thư ng kỳ. I. Thành ph n i bi u tham d : 1. Ông Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, ch trì cu c h p. 2. Ông Nguy n Văn Bình, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t . 3. Ông Ph m H ng Phương, C c Quân y, B Qu c phòng. 4. Bà Nguy n Th Huy n, C c A25, B Công an. 5. Ông Dương Xuân H i, Phó V trư ng V L hành, T ng C c Du l ch. 6. Ông Tr n Qu c Hùng, Trung ương H i Ch th p Vi t Nam. 7. Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Y t . 8. Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V i u tr , B Y t . 9. Ông Nguy n Quang Thu n, Giám c Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương, B Y t . 10. Ông Văn ăng Kỳ, C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 11. Ông Nguy n Tr n Hi n, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương. 12. Ông Lê Hu n, Giám c Trung tâm Y t d phòng Hà N i. 13. Bà Ph m Thanh Bình, Văn phòng B Y t . Và các chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam, V i u tr và V K ho ch - Tài chính, B Y t .
  2. II.N i dung cu c h p: Cu c h p ã t p trung th o lu n các n i dung chính sau: 1. Tình hình d ch cúm A(H5N1) gia c m, cúm ngư i trên th gi i và t i Vi t Nam. M t s bi n pháp c n ti p t c tri n khai kh ng ch d ch. 2. Công tác tri n khai mua s m thu c, hoá ch t, trang thi t b phòng ch ng d ch và t p hu n s d ng, b ng kinh phí do Chính ph u tư cho các a phương và các B , ngành trong c nư c. 3. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và ngư i. 4. Công tác ki m tra giám sát vi c tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. 2.1 Tình hình d ch cúm A(H5N1): 2.1.1.Tình hình d ch cúm gia c m: Trên th gi i: Theo Thông tin t T ch c s c kho ng v t th gi i (OIE) ngày 07/6/2006 và các ngu n tin qu c t khác: T ngày 08/5/2006 n ngày 07/6/2006, d ch cúm gia c m l n u tiên ư c ghi nh n t i an M ch, t i Lào l n u tiên phát hi n 1 con v t ch t do m c cúm A(H5N1), t i C ng hoà Czech ti p t c phát hi n các con thiên nga hoang m c cúm A(H5N1). T i các qu c gia: Rumani, Nga, Indonesia, Trung qu c, Burkina Faso, Niger, Nigeria ti p t c ghi nh n các v d ch cúm A(H5N1) trên gia c m. K t ngày 12/5/2006 n nay, ã ghi nh n 70 v d ch cúm gia c m t i 13 qu c gia trên kh p th gi i. Hi n nay d ch cúm gia c m v n ti p t c di n bi n ph c t p t i 25 qu c gia trên th gi i. K t năm 2003 n nay ã có 57 qu c gia và các vùng lãnh th trên th gi i ghi nh n có d ch cúm gia c m và có chim hoang ch t do m c cúm A(H5N1). T i Vi t Nam: Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ngày 15/12/2005 n nay (07/6/2006) ã g n 6 tháng toàn qu c không phát sinh thêm d ch cúm gia c m m i. 2.1.2. Tình hình d ch cúm A (H5N1) trên ngư i: Trên th gi i: T i Ai C p: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 18/5/2006, B Y t Ai C p ã ghi nh n trư ng h p th 14 m c cúm A(H5N1). B nh nhân n 75 tu i, s ng t nh Al Minya, kh i b nh ngày 11/5/2006 và t vong ngày 18/5/2006. H u h t các trư ng h p m c b nh t i Ai C p u ư c kh ng nh có ngu n lây nhi m t gia c m m c b nh.
  3. n nay t i Ai C p ã ghi nh n 14 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 6 trư ng h p t vong. T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i t 18/5 n 06/6/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 16 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 12 trư ng h p t vong. 1. Trong s này có chùm ca b nh g m 7 thành viên trong m t gia ình t i m t làng phía B c t nh Sumatra, 6 trư ng h p ã t vong, bao g m: - Ngư i m c b nh u tiên là m t ph n 37 tu i, kh i b nh ngày 27/4/2006 và t vong ngày 04/5/2006. Hi n chưa kh ng nh ư c nguyên nhân ch t c a b nh nhân vì không l y ư c m u b nh phNm xét nghi m trư c khi chôn c t. B nh nhân là ngư i bán hàng hoa qu t i ch , t i ó có bán gia c m s ng. B nh nhân có nuôi vài con gà t i nhà, 3 con trong s chúng ã ch t trư c khi b nh nhân phát b nh và b nh nhân thư ng s d ng phân gà làm phân bón trong vư n. - Các trư ng h p m c b nh ti p theo trong gia ình u ư c kh ng nh b i xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A(H5N1), kh i b nh sau khi b nh nhân trên t vong 5 ngày, g m: hai con trai (15 và 17 tu i), em gái b nh nhân (28 tu i) và con gái (18 tháng tu i), cháu trai (10 tu i) c a b nh nhân và b c a a tr (32 tu i), các trư ng h p này u m c b nh và t vong trong tháng 5/2006. Trư ng h p duy nh t còn s ng trong gia ình trên là em trai c a b nh nhân, 25 tu i, hi n ang ư c i u tr t i b nh vi n. 2. 09 trư ng h p m c b nh còn l i, trong ó có 6 trư ng h p t vong g m: 2 trư ng h p phía ông t nh Java, 3 trư ng h p trong ó có 2 trư ng h p là hai anh em phía Tây t nh Java, 1 trư ng h p Tây Jakarta, 1 trư ng h p phía ông Jakarta và 2 trư ng h p phía Tây Sumatra. Hi n nay T ch c Y t th gi i ph i h p v i B Y t Indonesia ang ti n hành i u tra xác nh nguyên nhân và hi n chưa tìm th y b ng ch ng lây nhi m t ngư i sang ngư i. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 49 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 37 trư ng h p t vong. T i Vi t Nam: K t ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 225 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 128 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 49, ch t 37), Iraq (m c 02, ch t 02),
  4. Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2.2. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã th c hi n: - ChuNn b báo cáo và tham d cu c h p các nhà tài tr v phòng ch ng cúm gia c m t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngày 02/6/2006. - Ti p t c hoàn ch nh Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và thu th p ý ki n góp ý Quy ch An toàn sinh h c trong phòng thí nghi m. - Ti p t c ph i h p v i T ch c Jica - Nh t B n l p t Phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n V sinh d ch t Trung ương. - Ph i h p v i Ti u ban H u c n d trù kinh phí s a ch a các thi t b o thân nhi t cơ th b ng tia h ng ngo i t i các Trung tâm ki m d ch t i các c a khNu. - ChuNn b k ho ch t ch c tri n khai các d án v phòng ch ng cúm do Kfw, WHO/FAO/UNDP tài tr . - Ph i h p v i U ban qu c gia APEC 2006 chuNn b cho di n t p phòng ch ng i d ch cúm trong khuôn kh APEC ánh giá kh năng liên l c gi a các qu c gia APEC khi i d ch cúm x y ra, th c hành di n t p ngày 07/6/2006. - Ti p t c ti p nh n và phân ph i các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I cho các a phương. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam . - Ph i h p v i Vi n Pasteur TP. H Chí Minh t ch c t p hu n v các bi n pháp b o v phòng ng a cúm A(H5N1) cho các t nh/thành ph thu c khu v c. - ChuNn b báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai t i cu c h p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào 16h00 ngày 07/6/2006. - Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. T 18/5 - 07/6/2006, t i 7 c a khNu l n có 86.615 khách nh p c nh, trong ó có 39.839 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 48.437 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. III. K t lu n cu c h p: Sau khi th ng nh t ý ki n c a các thành viên tham gia d h p,PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t ã k t lu n cu c h p như sau:
  5. 1. Trên th gi i tình hình d ch cúm A(H5N1) v n ang di n bi n ph c t p, c bi t t i Indonesia, liên t c ghi nh n các trư ng h p ngư i m c b nh. Hi n nay T ch c Y t th gi i kh ng nh chưa có b ng ch ng lây nhi m t ngư i sang ngư i, h u h t các trư ng h p ngư i m c cúm A(H5N1) u có s ti p xúc r t g n gũi v i gia c m b nh và nguy cơ bùng phát i d ch cúm trên th gi i v n r t cao. 2. ngh Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch: - Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trong nư c, trên th gi i và tăng cư ng ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch các i tư ng nh p c nh t các nư c, c bi t t các vùng có d ch vào Vi t Nam qua các c a khNu. - Ti p t c ph i h p v i U ban Qu c gia APEC 2006 tham gia di n t p phòng ch ng i d ch cúm trong khuôn kh APEC theo k ho ch. - Ph i h p v i Ti u ban H u c n, U ban nhân dân, S Y t các t nh/thành ph d trù kinh phí s a ch a các thi t b o thân nhi t cơ th b ng tia h ng ngo i t i các Trung tâm ki m d ch các c a khNu b ng ngu n kinh phí phòng ch ng d ch c a các a phương s m ưa vào s d ng ti p. 3. ngh Ti u ban H u c n : - Ti p t c ki m tra giám sát tình hình ti p nh n các trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I cho các a phương, t ng h p báo cáo b ng văn b n trình Lãnh o B và chuNn b mua s m t II. - Xem xét h tr kinh phí cho các ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch, ti u ban i u tr và ti u ban H u c n ho t ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) năm 2006. 4. Các Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch, i u tr và H u c n l p k ho ch nhu c u kinh phí năm 2006 Ti u ban H u c n c p kinh phí ho t ng. 5. ngh Ti u ban i u tr ph i h p v i Ti u ban H u c n ti p t c t ch c các l p t p hu n s d ng các máy móc trang thi t b cho cán b s d ng t i các cơ s y t tuy n t nh, huy n, xã. Có văn b n hư ng d n c th cho các a phương c và h tr kinh phí cho cán b tham d l p t p hu n y và t ng h p báo cáo k t qu t ng l p t p hu n. 6. ngh Ti u ban Tuyên truy n t ng h p báo cáo tình hình s d ng (in n, c p phát) và ánh giá hi u qu c a vi c tuyên tuy n b ng các hình th c t g p, sách, t p chí, panô, áp phích t i các c p Trung ương, t nh, huy n, xã. 7. ngh Vi n V sinh d ch t Trung ương ph i h p v i Ti u ban H u c n và V Trang thi t b , công trình y t khNn trương xây d ng k ho ch b sung cho K ho ch t ng th ã ư c Lãnh o B phê duy t v xây d ng phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n, báo cáo nh ng v n vư ng m c Lãnh o B có hư ng gi i quy t.
  6. Ban ch o Qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i s ti p t c giao ban nh kỳ 2 tu n/ 1 l n vào 16h00 ngày 21/6/2006 báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C TH TRƯ NG B Y T Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản