Thông báo số 514/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo số 514/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 514/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm duyệt dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 12A-đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh và hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 12A đoạn khe Ve-Chalo (km107-km153), tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 514/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 514/TB-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG QU C L 12A- O N TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH VÀ H NG M C TH M BÊ TÔNG NH A M T Ư NG THU C D ÁN C I T O, NÂNG C P QL 12A O N KHE VE- CHALO (KM107-KM153), T NH QU NG BÌNH Ngày 25 tháng 10 năm 2007, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh D án u tư xây d ng QL12A – o n tránh nhà máy xi măng Sông Gianh và H ng m c th m bê tông nh a m t ư ng thu c d án c i t o, nâng c p Qu c l 12A o n Khe Ve-Cha Lo (Km107-Km153), t nh Qu ng Bình. Tham d cu c h p, có i di n Lãnh o và chuyên viên c a: V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , V Tài chính, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCL CTGT, S GTVT Qu ng Bình (Ch u tư), Tư v n l p d án (Công ty C ph n TVXDGT Qu ng Bình và Công ty TVGT 533). Sau khi nghe Báo cáo c a S GTVT Qu ng Bình, c a tư v n l p d án và ý ki n phát bi u c a các thành viên d h p. Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: I. I V I D ÁN U TƯ XÂY D NG QU C L 12A – O N TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH: 1. V ch trương chung: - gi i quy t tình hình m b o an toàn giao thông trư c m t cũng như lâu dài c a Qu c l 12A o n qua nhà máy xi măng Sông Gianh, trong các bu i làm vi c v i Lãnh o t nh Qu ng Bình, B GTVT ã có Thông báo s 616/TB-BGTVT ngày 08/12/2005 v ch trương u tư và Thông báo s 394/TB-BGTVT ngày 23/8/2007 v ch trương tri n khai xây d ng vào cu i năm 2007 ho c u năm 2008. B ã ra các Quy t nh s 663/Q -BGTVT ngày 17/3/2006 cho phép chuNn b u tư; Quy t nh s 1472/Q -BGTVT ngày 10/07/2006 phê duy t cương và kinh phí kh o sát, l p d án. V th t c u tư c a d án ã ư c Ch u tư th c hi n y . - V s c n thi t và m c tiêu u tư c a d án c n l p lu n rõ ràng hơn v m i quan h gi a Qu c l 12A hi n t i v i ho t ng c a nhà máy xi măng Sông Gianh và quy ho ch ô th - c m công nghi p Ti n Hóa c a t nh, tình hình b c thi t v mb o giao thông trong quá trình khai thác á và ho t ng giao thông, v n t i n i vùng, m b o khai thác bình thư ng trên Qu c l 12A, tránh ách t c, m b o an toàn giao thông, nâng cao năng l c khai thác c a tuy n v n t i Qu c t qua c a khNu Cha Lo, góp ph n phát tri n kinh t , văn hóa xã h i c a khu v c. 2. V k thu t:
  2. - Quy mô: Tuân th theo quy mô u tư c a Qu c l 12A. ư ng c p IV ng b ng, ch u n i v i các ư ng tr c chính khu v c theo quy nh t i Thông tư s 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005, b trí các ư ng gom dân sinh i v i khu dân cư o n cu i tuy n, u n i t i m t s v trí thích h p. UBND t nh c n ph i cam k t không b trí dân cư d c bên tuy n QL12A m i. - Hư ng tuy n: Xác nh tuy n ph i phù h p v i Quy ho ch ã ư c duy t, có s ch p thu n c a a phương, V KH T kh o sát th c t tham mưu B phê duy t d án u tư, Lưu ý bư c thi t k sau c n nghiên c u k hơn t i các o n tuy n ào sâu m b o tính n nh lâu dài i v i mái ta luy dương n n ư ng. - Công trình c u: Hai c u l n qua thư ng lưu hai h ch a th y l i Khe Chù và Khe Mưng c n ư c nghiên c u k hơn bư c thi t k sau, m b o tính kinh t - k thu t và ít nh hư ng n tính năng các h th y l i này. 3. V ngu n v n: - Qu c l 12A ư c u tư b ng ngu n v n Trái phi u Chính ph . B ã có văn b n s 6795/BGTVT-KH T ngày 24/10/2007 ngh b sung này vào ngu n v n TPCP, giao V K ho ch u tư tham mưu b trí ngu n v n, ưu tiên hoàn thi n các th t c trình Chính ph b sung vào danh m c các d án có ngu n v n Trái phi u Chính ph . II. I V I H NG M C TH M BÊ TÔNG NH A M T Ư NG THU C D ÁN C I T O, NÂNG C P QL12A O N KHE VE – CHALO (KM107- KM153): 1. V k thu t: - Trong bư c thi t k k thu t c n nghiên c u, tính toán thêm l a ch n h p lý các y u t chi u dày, mô un àn h i trên cơ s k t c u ư ng cũ, các y u t t i tr ng, lưu lư ng, m b o tính ng b trong quá trình khai thác qu c l 12A. Giao v KH T ch trì ph i h p v i C c G &QLCL CTGT th ng nh t. 2. V ngu n v n: - Phê duy t b sung vào T ng m c u tư c a D án c i t o, nâng c p o n Khe Ve- ChaLo (Km107-Km153) b ng ngu n v n Trái phi u Chính ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông V n t i xin thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( B/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( B/c); - UBND t nh Qu ng Bình; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản