Thông báo số 526/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 526/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 526/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức với đoàn Ngân hàng Thế giới (WB) về các dự án đang thực hiện, chuẩn bị và danh mục các dự án GTVT trong tương lai do WB tài trợ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 526/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 526/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P GI A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C V I OÀN NGÂN HÀNG TH GI I (WB) V CÁC D ÁN ANG TH C HI N, CHU N BN VÀ DANH M C CÁC D ÁN GTVT TRONG TƯƠNG LAI DO WB TÀI TR Ngày 14/11/2007 t i B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v i Bà Hoonae Kim V trư ng V Phát tri n B n v ng Ngân hàng Th gi i v tình hình tri n khai các d án GTVT ang chuNn b , th c hi n và danh m c d án GTVT trong tương lai do Ngân hàng Th gi i tài tr . Tham d cu c h p có i di n WB, V KH T, V HTQT, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b VN, C c ư ng sông VN, Ban QLCDA ư ng th y và Ban QLDA-II. M u, i di n Ngân hàng Th gi i (WB) trình bày k t qu th c hi n, tình hình gi i ngân, ngày óng Hi p nh các d án ang tri n khai và m t s vư ng m c i v i các d án s p ký Hi p nh như: Thi t k cơ s c a D án Phát tri n GTVT ng b ng B c b (NDTDP), tư cách pháp lý c a Ban QLCDA T th c hi n D án, phí qu n lý d án cho các ban QLDA làm công tác i u ph i chung cho nh ng D án có nhi u ch u tư và vi c th c hi n u th u trư c các gói th u c a D án ngay trong th i gian chuNn b D án Ny nhanh ti n th c hi n ngay sau khi Hi p nh tín d ng có hi u l c. WB cũng thông báo tình tr ng hi n t i, trong n i dung Chi n lư c H p tác Qu c gia c a Vi t Nam năm 2007-2011 do WB xu t b n và c p nh t không có các d án GTVT g i u chuNn b ti p theo cho tài khóa 2009. Sau khi nghe i di n Ngân hàng Th gi i trình bày, Th trư ng ã th ng nh t v i nh n nh c a WB v vi c ch m ti n và gi i ngân c a các d án vay v n WB trong th i gian qua và có l i c m ơn vì WB ã ch p thu n b sung 25 tri u USD v n cho D án WB3 th c hi n ng b và hi u qu D án. Tuy nhiên, Th trư ng cũng ưa ra tình tr ng ch m ti n và gi i ngân chung c a t t c các d án GTVT vay v n các Nhà tài tr khác và v n Ngân sách Nhà nư c. Th trư ng nêu m t s nguyên nhân khách quan và ch quan chính như sau: - Ch , chính sách c a Nhà nư c thay i liên t c trong th i gian v a qua c bi t là sau khi Vi t Nam gia nh p WTO, có m t s lu t, chính sách ph i thay i theo tho thu n b t bu c. Trong ó có nhi u văn b n pháp qui liên quan n nh m c v t tư, nhân công và máy móc ph c v cho công tác xây l p công trình, phí và các quy nh liên quan n công tác qu n lý d án và ch chính sách liên quan n GPMB. - M t lý do khác là các doanh nghi p tư nhân trong lĩnh v c GTVT t i Vi t Nam chưa có kinh nghi m th c hi n và năng l c v tài chính còn các doanh nghi p Nhà nư c có kinh nghi m th c hi n các D án xây d ng công trình GTVT nhưng do trong
  2. tình tr ng bao c p quá dài nên thi u hi u bi t v c nh tranh d n n kinh doanh thu l , n kéo dài, không có kh năng tài chính qu n lý, th c hi n các d án l n như các d án vay v n WB. - Năng l c cán b a phương th c hi n công tác GPMB còn y u, chưa c p nh t các văn b n pháp qui, chính sách, ch m i d n n ngư i dân khi u ki n kéo dài càng làm ch m ti n GPMB ( ây là nguyên nhân ch y u d n n ch m ti n ). V các vư ng m c trong khi th c hi n d án: - V i các d án có nhi u Ch u tư, Ban QLDA d án th c hi n công tác t ng h p báo cáo và i u ph i c n ư c b sung kinh phí cho công vi c i u ph i chung vào chi phí Ban QLDA theo quy nh thông thư ng. B GTVT Giao V KH T có văn b n B g i B Tài chính và B Xây d ng ch p thu n ch trương v xu t trên (c th trư ng h p c a Ban QLDA T t i D án WB5). - B GTVT ngh WB làm vi c thêm v i các cơ quan Chính ph i u ch nh các văn b n pháp qui hi n hành liên quan n Qu n lý u tư xây d ng cơ b n cho phù h p v i th c ti n, rút ng n th i gian chuNn b , c bi t công tác u th u và ch nh th u i v i công tác chuNn b d án. - N u ư c WB nh t trí, B GTVT s làm vi c v i các cơ quan liên quan c a Chính ph tham mưu Th tư ng Chính ph cho phép s d ng v n trong nư c chuNn b D án trư c, sau ó kêu g i v n u tư t các nhà tài tr , c bi t là WB (vì th i gian chuNn b cho các d án vay v n WB thư ng kéo dài 2 n 3 năm). - H ng m c Xây d ng Quĩ B o trì ư ng b thu c D án WB4 hi n chưa tri n khai, B GTVT ngh WB h tr làm vi c v i các B ngành khác c bi t là B Tài chính tri n khai th c hi n vì hi n t i kinh phí cho công tác B o trì ư c B Tài chính phân b ch t 30% yêu c u. Trong th i gian t i khi hàng lo t các công trình ư c u tư m i i vào khai thác kinh phí cho b o trì s càng tăng lên và s thi u h t v n cho b o trì ch c ch n s càng tr m tr ng hơn. - V h ng m c u tư các tuy n hành lang ư ng th y chính trong D án Phát tri n GTVT khu v c ng b ng B c B , B nh t trí ch n tuy n ven bi n H i Phòng - Ninh Bình ra c a sông Ninh Cơ và b sung nâng c p c i t o C a sông áy. B GTVT Giao C c ư ng sông và ban QLCDA T s m xu t B có t trình TTgCP b sung danh m c cho D án. D án ư c tri n khai nhanh, th ng nh t WB và phía Chính ph s cùng phê duy t song song v các v n (môi trư ng, GPMB, tái nh cư…). V xu t các d án trong tương lai: - B GTVT mong mu n ti p t c nh n ư c s tài tr c a WB b ng ngu n v n ưu ãi (IDA) và các h tr k thu t khác cho xây d ng công trình GTVT. - TTgCP ã có Quy t nh s 412/Q -TTg ngày 11/4/2007 v vi c phê duy t danh m c u tư m t s d án GTVT n năm 2020, B GTVT cũng có Quy t nh s 2667/Q -BGTVT ngày 30/8/2007 v danh m c d án kêu g i u tư theo hình th c BOT. B GTVT ngh WB nghiên c u h tr v n vay và giúp B GTVT l a ch n nh ng d án ti m năng có th u tư b ng các phương th c khác nhau.
  3. - Trư c m t B GTVT xu t ư c WB h tr vay v n cho các d án sau: + D án Nâng c p m ng lư i ư ng b giai o n II (RNIP-II) + D án B o trì m ng lư i Qu c l trên toàn Qu c (D án s ư c phân giai o n theo k ho ch kinh doanh và b o trì ã ư c phê duy t phù h p v i ngu n v n và nhu c u); + D án Nâng c p c i t o Qu c l 1 giai o n II t Hà N i i TP. H Chí Minh ( ây là con ư ng huy t m ch, hi n t i ư ng cao t c B c Nam chưa th c hi n trong khi nhu c u m r ng áp ng giao thông trên tuy n r t b c xúc); + D án ư ng cao t c N i Bài - Mai D ch (d án này ã ư c B GTVT nghiên c u kh thi và r t có hi u qu i v i B GTVT và TP. Hà N i); + D án Xây d ng ư ng trên cao (c u c n) Sân bay Tân Sơn Nh t - Trung tâm TP. H Chí Minh + D án Xây d ng c u B n Th y m i (t i TP. Vinh); + D án Nâng c p c i t o Qu c l 53 thu c t nh Trà Vinh bao g m c c u Măng Thích ( ây là t nh r t nghèo và phát tri n kinh t cho t nh, nhu c u phát tri n GTVT r t cao), B GTVT ngh b sung thêm vào D án WB5 ho c xây d ng d án m i. - Liên quan n ngu n v n vay t Ngân hàng Tái thi t và Phát tri n (IBRD), B GTVT chưa n m rõ v phương th c và các i u ki n vay v n, B ngh WB c chuyên gia trình bày v các n i dung liên quan n ngu n v n IBRD (B GTVT s m i các chuyên gia t các B ngành liên quan cùng tham d ). - B GTVT s h p v i các B ngành liên quan nghiên c u xem xét vay v n IBRD ho c h n h p cho các d án có kh năng hoàn v n cao. B ngh WB h tr v th t c, công tác chuNn b và chuy n như ng i v i các lo i d án trên. - WB thông báo ngu n v n vay ưu ãi (IDA) cho GTVT, hàng năm WB ch ư c phép cho vay t 100 n 150 tri u USD, còn v i ngu n v n vay IBRD thì không h n ch ; - i v i H tr cho Chính sách ngành và tăng cư ng th ch , năng l c (Ngu n h tr cho vay phát tri n chính sách) (DPL) như WB xu t, B GTVT s làm vi c v i các B Ngành liên quan xu t c th . - Trư c m t, B ngh WB h tr trong công tác c ph n hóa các doanh nghi p Nhà nư c trong B GTVT và tăng cư ng năng l c cho các nhà th u v a chuy n i thành công ty c ph n có th tham gia và th c hi n t t các d án GTVT. - V i xu t c a WB v d án Phát tri n các Thành ph h ng Trung, B GTVT nh t trí và s ph i h p v i TP. H i Phòng và H Long v lĩnh v c chuyên ngành trong công tác chuNn b d án. Hi n t i TP. Hà N i ã có d án Xây d ng các tuy n Xe
  4. Buýt nhanh (BRT) do WB tài tr , B GTVT ngh WB h tr vay v n cho h th ng BRT t i TP. H Chí Minh và h th ng xe i n ng m t i các Thành ph l n. - V D án Xây d ng ư ng cao t c Trung Lương - C n Thơ, quan tâm c a WB v i các ngh c a Ngân hàng u tư và Phát tri n (BIDV), B GTVT ã làm vi c v i BIDV. B GTVT ngh WB h tr BIDV trong chuNn b d án và v n vay. B GTVT s ph i h p trong quá trình chuNn b . - Trong tháng 11/2007 - B GTVT trình TTgCP phê duy t Quy ho ch phát tri n M ng lư i ư ng cao t c t i Vi t Nam. Sau ó B s có bu i làm vi c c th v i WB l a ch n danh m c và phương th c vay v n u tư cho các d án Xây d ng ư ng cao t c. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n D án./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - Văn phòng WB t i Hà N i; - Các thành viên d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản