Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5367/TB-SXD-QLSXKD

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S XÂY D NG -------- ------- S : 5367/TB-SXD-QLSXKD Tp. H Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C X LÝ H SƠ ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG VI PH M QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG Ngày 13/6/2008 Ông Hoàng Bá Hoài Nam có n p h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng mang s h sơ 2065/08, h sơ c a Ông Nam ư c Công ty C ph n xây d ng và Kinh doanh V t tư xác nh n và gi i thi u. Qua thNm tra và trình H i ng tư v n thNm nh ã phát hi n h sơ l p không trung th c, con d u c a Công ty C ph n xây d ng và Kinh doanh V t tư ư c c t dán vào b n khai kinh nghi m, gi y gi i thi u. Ông Hoàng Bá Hoài Nam ã khai báo không trung th c, vi ph m i u 8 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành kèm Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng. x lý hành vi vi ph m này, S Xây d ng TP. H Chí Minh thông báo th i gian ư c c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng c a Ông Hoàng Bá Hoài Nam ch ư c ti p nh n, xét gi i quy t sau ngày 13/6/2009./. KT.GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: -Văn phòng S (thông báo r ng rãi); -V QLH XL-BXD (báo cáo) -Phòng QLSXKD (th c hi n); -Lưu: VT, QLSXKD/Châu. Phan c Nh n S XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc PHÒNG QU N LÝ -------- S N XU T KINH DOANH ------- Tp. H Chí Minh, ngày tháng năm 2008 T TRÌNH H SƠ S 2065/08
  2. V vi c c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng Kính g i: Phó Giám c, Phan c Nh n Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã ti p nh n h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t ng xây d ng c a Ông Hoàng bá Hoài Nam vào ngày 13/6/2008: -Qua thNm tra và trình H i ng tư v n thNm nh ã phát hi n h sơ l p không trung th c, con d u c a Công ty C ph n xây d ng và Kinh doanh V t tư ư c c t dán vào b n khai kinh nghi m, gi y gi i thi u. Ông Hoàng Bá Hoài Nam ã khai báo không trung th c, vi ph m i u 8 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành kèm Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng. Ngày 27/6/2008 Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã làm vi c v i Ông Nam ( ính kèm biên b n). Ngày 02/7/2008 Ông Nam có T gi i trình và nh n sai sót. ch tài v vi c vi ph m c a Ông Hoàng Bá Hoài Nam, Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh kính trình: T m ngưng c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư cho Ông Hoàng Bá Hoài Nam n h t ngày 13/6/2009./. THƯ KÝ H I NG UV. THƯ NG TR C inh T n Châu Tr n Kim Bình K T LU N C A CH TNCH H I NG Phan c Nh n
Đồng bộ tài khoản