Thông báo số 537/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Thông báo số 537/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 537/TB-BGTVT về việc kết luận Của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai kết quả sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 537/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 537/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TRI N KHAI K T QU SAU CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C T I PHÁP C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 07 tháng 11 năm 2007 t i B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p bàn v n i dung văn b n 1086/VPCP-QHQT ngày 31/10/2007 v vi c tri n khai k t qu sau chuy n thăm và làm vi c t i Pháp c a Th tư ng Chính ph . Tham d cu c h p g m có lãnh o V KH T, HTQT, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng s t Vi t Nam, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Ban QLCDA ư ng s t. Sau khi nghe T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các d án liên quan n v n vay c a Chính ph Pháp, ý ki n c a các ơn v d h p. Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. TCTy SVN g i văn b n báo cáo B GTVT v tình hình th c hi n các d án nêu trên. V d án “Khôi ph c c u Long Biên”, B GTVT th ng nh t phương án khôi ph c c u Long Biên như phương án ã ư c TEDI nghiên c u và xu t trong th i gian qua, phương án này ã c p trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi và ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua. Trong báo cáo, TCTy SVN c n phân tích rõ các ưu, như c i m c a m i phương án: Phương án TEDI ang nghiên c u và phương án xây d ng c u m i có hình dáng c u cũ t i v trí c u hi n t i có công năng ph c v cho c giao thông ư ng s t và ư ng b B GTVT báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. V K ho ch u tư trên cơ s báo cáo c a TCTy SVN so n th o văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n các d án nêu trên, xong trư c 15/12/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Lãnh oB các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản