Thông báo số 546/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Thông báo số 546/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 546/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 10 năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 546/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 546/TB-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 10 NĂM 2007 Ngày 22 tháng 11 năm 2007, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p giao ban ki m i m công tác an toàn giao thông tháng 10 và tri n khai các nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông c a các C c, V và ơn v có liên quan. Tham d cu c h p có Th trư ng Nguy n H ng Trư ng cùng i di n lãnh o và chuyên viên: các C c tr c thu c B , V V n t i, Thanh tra B , Văn phòng B , Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ban Qu n lý d án An toàn giao thông, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo t ng h p c a V V n t i v tình hình tai n n giao thông và ti n th c hi n các nhi m v b o m an toàn giao thông tháng 10, báo cáo và ki n ngh c a i di n các ơn v d h p, B trư ng ã k t lu n như sau: Sau hơn 03 tháng tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, công tác b o m tr t t an toàn giao thông ã có nhi u ti n b , tai n n giao thông ã bư c u ư c ki m ch , 10 tháng u năm 2007 so v i cùng kỳ năm 2006 ã gi m ư c v s v , s ngư i b thương và n u so sánh v i 03 tháng trư c khi có Ngh quy t 32/2007/NQ-CP (tháng 5,6,7/2007) thì TNGT ã gi m m nh c 3 tiêu chí: gi m 305 v , gi m 284 ngư i ch t, gi m 498 ngư i b thương; các v tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng ã gi m b t; m t s gi i pháp t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ã ư c tri n khai th c hi n t t như i mũ b o hi m, t ch c giao thông ô th , b sung các công trình phòng ng a TNGT t i các v trí èo d c…, i u này cho th y các c p, các ngành ã có s quan tâm và ch o m nh m hơn i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông; tuy nhiên, sau m t th i gian tăng cư ng thì m t s ho t ng có bi u hi n chùng xu ng. b o m tính ch ng trong vi c t ch c th c hi n các gi i pháp an toàn giao thông trong nh ng tháng cu i năm 2007, c bi t là d p l , t t nguyên án s p t i, B trư ng yêu c u: 1. V ti n th c hi n các nhi m v b o m an toàn giao thông ã giao cho các C c, V : - Các C c, V rà soát l i các nhi m v ã ư c B giao t i các Thông báo k t lu n giao ban ATGT trư c và các văn b n có liên quan và ch ng t ch c th c hi n b o m ti n , không ư c các v vi c ã có ý ki n ch o gi i quy t nhưng kéo dài, n u có vư ng m c báo cáo tr c ti p Lãnh o B gi i quy t k p th i.
  2. - Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia ch trì ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng mô tô, xe g n máy chuNn b cho th i i m ngày 15/12/2007. 2. V t ch c h i ngh t ng k t năm 2007 v công tác b o m tr t t an toàn giao thông và sơ k t th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph : Giao Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia ch trì, ph i h p v i V V n t i chuNn b các n i dung t ng k t, trong báo cáo, ngoài các n i dung t ng h p thì ph i chuNn b các chuyên sau: - Qu n lý và b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b th c t và các gi i pháp; - T ch c th c hi n i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng mô tô, xe g n máy: công tác v n ng, tuyên truy n th y rõ tác d ng c a vi c i mũ b o hi m; ch t lư ng mũ b o hi m; h tr c a Nhà nư c; công tác ph i h p, tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m; các gi i pháp i n hình; - Ki m ch s gia tăng c a phương ti n cá nhân và ch ng ùn t c giao thông t i các thành ph l n. Th i gian t ch c h i ngh vào kho ng cu i tháng 12 năm 2007. 3. V ti p thu các giám sát c a y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i liên quan n b o m tr t t an toàn giao thông; Giao V V n t i ch trì, ph i h p v i Văn phòng thư ng tr c y ban ATGTQG chuNn b cương B trư ng – Ch t ch y ban ATGTQG làm vi c v i y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i, n i dung: - Nh ng ki n ngh c n ph i ti p thu, t ch c th c hi n và gi i trình; - Nh ng v n ã ư c y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i ng tình, ng h s ti p t c tri n khai r ng kh p và ngh y ban Qu c phòng và An ninh c a Qu c h i giúp và ti p t c ng h ; - Nh ng gi i pháp b o m TTATGT chuNn b xu t và thí i m tri n khai y ban xem xét cho ý ki n và ph i h p, ng h . - Nh ng văn b n hư ng d n thi hành các Lu t liên quan thu c thNm quy n ban hành c a B ho c c a a phương còn thi u. Văn phòng thư ng tr c y ban ATGTQG liên h và chuNn b B trư ng làm vi c vào u tháng 12 năm 2007. 4. V an toàn giao thông và ch ng ùn t c giao thông t i Hà N i và thành ph H Chí Minh: Giao V Tài Chính ch trì, ph i h p v i V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam m i c p V c a B Tài chính, B Công an, B Tư Pháp, i di n S Giao thông công
  3. chính hai thành ph và các cơ quan có liên quan h p bàn ưa ra m t s gi i pháp v kinh t - hành chính thu các lo i phí liên quan n ho t ng c a ô tô, mô tô, xe g n máy hai thành ph và th ng nh t sơ b các gi i pháp c a tu n u tháng 12 năm 2007. Giao V V n t i trên cơ s các ý ki n ó, t ng h p và chuNn b n i dung B trư ng - Ch t ch y ban ATGTQG và lãnh o hai thành ph làm vi c v i Phó Th tư ng Chính ph vào cu i tháng 12 năm 2007. Giao Văn phòng B liên h , s p x p th i gian t ch c bu i làm vi c nêu trên c a B trư ng. 5. V lo i b xe công nông và xe t ch có g n ng cơ: Các văn b n hư ng d n c a B cho a phương v vi c lo i b xe công nông, xe 3 bánh t ch còn r i r c, chưa sát v i th c t . Vì v y, giao V Khoa h c Công ngh ch trì ph i h p v i V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam căn c quy nh hi n hành d th o m t văn b n hư ng d n y , ng b và phù h p v i th c ti n các a phương th ng nh t th c hi n. Hoàn thành trình B trư c 15 tháng 12/2007. 6. M t s các nhi m v c th phân công cho các C c, V : 6.1. C c ư ng b Vi t Nam: - Ch o th c hi n t t vi c b o m an toàn giao thông thông su t sau lũ l t, ph i b o m kh c ph c trong th i gian s m nh t các thi t h i v c u, ư ng và t ch c thông xe k p th i. - X lý ngay nh ng “ i m en” ã có k t lu n c a Lãnh o B , các oàn ki m tra liên ngành, không kéo dài, báo cáo tr c ti p k t qu cho B trư ng. - Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các quy nh b o m an toàn giao thông khi thi công các công trình giao thông ư ng b . 6.2. Phòng ch ng các hi n tư ng tiêu c c: Các C c chuyên ngành ph i chú tr ng các chương trình thanh tra, ki m tra phòng ch ng tiêu c c trong các lĩnh v c nh y c m như: ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b , ào t o sát h ch c p gi y phép lái xe….; c bi t, C c Hàng không Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ph i t ch c ki m tra vi c bán vé máy bay c a các hãng hàng không, các ga ư ng s t các i lý bán vé có bi n pháp phòng ch ng vi c l i d ng d p l , t t, quá t i gi vé, kìm vé t o hi n tư ng khan hi m vé bán giá cao thu l i b t chính. 6.3. Phương án b o m an toàn giao thông trong d p l t t: - C c ư ng b Vi t Nam s m chuNn b phương án phân lu ng, ch ng ùn t c b o m an toàn giao thông ư ng b trong d p l , t t s p t i báo cáo Lãnh o B ; hư ng d n các S GTVT, S GTCC, các doanh nghi p làm th t c thu n l i cho xe tăng
  4. cư ng gi i t a khách các b n, quy nh vi c b trí xe chuy n t i khách t nh ng xe vi ph m b phát hi n trên a bàn. - V V n t i ph i h p v i Văn phòng thư ng tr c y ban ATGT Qu c gia rút kinh nghi m năm trư c ôn c th c hi n các phương án c th ch ng gi i t a khách các b n xe, nhà ga, sân bay; vi c chuNn b ph c v v n t i khách an toàn và thu n l i cho khách c a các ngành v n t i. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c) - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c) - Các ơn v tham d h p; - Các V : KHCN, TC; - Lưu: VT, V. T i ( ) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản