Thông báo số 55/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Thông báo số 55/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 55/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 55/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 55/TB-VPCP Hà N i, ngày 05 tháng 3 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C CHÍNH PH NGUY N SINH HÙNG T I CU C H P BÀN V Ư NG S T Ô THN. Ngày 25 tháng 02 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph ch trì cu c h p bàn v ư ng s t ô th . Cùng d cu c h p có Phó Th tư ng Hoàng Trung H i; B trư ng B Giao thông v n t i, i di n lãnh o các cơ quan: B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, Văn phòng Chính ph , y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, C c ư ng s t Vi t Nam và T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o B Giao thông v n t i, C c ư ng s t Vi t Nam, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ý ki n c a i di n lãnh o các B ; ý ki n c a Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng k t lu n như sau: 1. V quy ho ch ư ng s t ô th : Quy ho ch ư ng s t ô th nói riêng, quy ho ch giao thông v n t i nói chung c n có t m nhìn xa và ph i g n k t v i nh hư ng quy ho ch vùng. - B Xây d ng s m trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t Quy ho ch vùng Th ô g n v i nh hư ng nghiên c u quy ho ch Th ô Hà N i m r ng. - B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh khNn trương rà soát, i u ch nh quy ho ch giao thông v n t i hai thành ph , kh ng nh l i v quy ho ch ư ng s t ô th c a Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh, l y ý ki n thNm nh c a B Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trong tháng 3 năm 2008. 2. V vi c tri n khai các d án ư ng s t ô th : - Trên cơ s quy ho ch ư ng s t ô th ư c duy t, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh rà soát l i các d án ư ng s t ô th tri n khai theo hư ng: + i v i các d án ã ư c phê duy t, cho phép ch nh th u tư v n thi t k k thu t.
  2. + i v i các d án ã hoàn thành vi c thành l p d án u tư, phù h p v i quy ho ch, ã xác nh ư c ngu n v n thì khNn trương phê duy t d án. + i v i các d án ang trong giai o n l p d án c n Ny nhanh ti n l p d án. + Các d án còn l i cho phép th c hi n ngay công tác chuNn b u tư. Cho phép ch nh th u tư v n có năng l c, kinh nghi m th c hi n vi c l p d án. Kinh phí l p d án u tư l y t ngân sách nhà nư c. N u phía nư c ngoài chưa s n sàng tài tr , B Giao thông v n t i ch trì xây d ng k ho ch kinh phí l p d án, th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Ph n u t nay n cu i năm 2008 ph i hoàn thành công tác l p d án c a t t c các d án ư ng s t ô th t i hai thành ph . - B Giao thông v n t i ch u trách nhi m ch o th ng nh t v tiêu chuNn, công ngh và công tác qu n lý ư ng s t ô th m b o tính ng b ; t p trung ch o Ny nhanh ti n th c hi n d án. Ph n u n năm 2020, cơ b n hoàn thành các d án ư ng s t ô th theo quy ho ch ư c duy t. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tài chính, y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch huy ng v n cho các d án ư ng s t ô th b o m c th và có tính kh thi cao, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trong quý II năm 2008. - Cho phép s d ng 100 tri u USD trong kho ng 500 tri u USD tín d ng xu t khNu ưu ãi bên mua c a Trung Qu c u tư cho D án ư ng s t ô th Hà N i-Hà ông. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - TTgCP, PTTg Nguy n Sinh Hùng, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i; - Các B : GTVT, KH T, TC, XD; - C c ư ng s t Vi t Nam; - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, QHQT, TH, Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, CN (5). 25 Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản