Thông báo số 56/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Thông báo số 56/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 56/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 56/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 56/TB-VPCP Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N THI N NHÂN T I BU I H P BÀN V ÀO T O NGH CHO LAO NG NÔNG THÔN Ngày 10 tháng 02 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng và Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân ã ch trì cu c h p bàn v ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các cơ quan: B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v , B Giáo d c và ào t o, y ban Dân t c, H i Nông dân Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Lao ng - Thương binh và Xã h i v án ào t o ngh cho nông dân n năm 2015, nh hư ng n năm 2020 và ý ki n c a các i bi u tham d cu c h p, trên cơ s ý ki n ch o cu c h p c a Phó Th tư ng Thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã k t lu n như sau: 1. Vi c xây d ng án ào t o ngh cho lao ng nông thôn là nh m tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a ng, Chính ph v nông nghi p, nông dân, nông thôn. ây là v n l n, c n tri n khai s m. 2. Quan i m, m c tiêu, n i dung, gi i pháp c a án ph i căn c vào Ngh quy t s 26/NQ/TƯ ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương khóa X v nông nghi p, nông dân và nông thôn, Quy t nh s 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v nông nghi p, nông dân, nông thôn; Quy t nh s 07/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia giáo d c và ào t o n năm 2010; Ngh nh s 66/2006/N -CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v phát tri n ngành ngh nông thôn và Ngh quy t 30A/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. C n làm rõ các n i dung chính sau: a) án t ng th ào t o ngu n nhân l c nông thôn, b sung vào Chương trình m c tiêu Qu c gia v giáo d c và ào t o n năm 2010 và 2020 bao g m 03 án thành ph n: ào t o, d y ngh cho lao ng nông thôn tr c ti p s n xu t nông nghi p hi n i; d y ngh cho nông dân và con em nông dân chuy n d ch cơ c u lao ng: làm công nghi p, d ch v và xu t khNu lao ng; ào t o, nâng cao ki n th c cho cán b qu n lý, cán b cơ s nông thôn.
  2. b) V i tư ng ào t o: c n xác nh rõ i tư ng, ngành ngh ào t o h p lý, chú ý xác nh rõ v tu i, tính c thù v h c v n, nh n th c, i u ki n h c t p theo vùng, mi n, dân t c c a lao ng nông thôn ào t o, ng th i làm rõ cơ c u và s lư ng lao ng nông thôn s ư c ào t o trong t ng s 1 tri u lao ng hàng năm, m b o t nay tr i có l c lư ng lao ng tr làm nông nghi p các vùng trong c nư c. c) Chương trình, tài li u, h c c ph i áp ng m c ích yêu c u và i tư ng. d) Xác nh cơ ch qu n lý, hình th c ào t o h p lý i v i các cơ s ào t o ngh cho nông dân, cho lao ng nông thôn. ChuNn b các i u ki n b o m vi c phát tri n quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o. Chú ý phát tri n i ngũ giáo viên và tăng cư ng cơ s v t ch t. Xác nh chính sách h tr ngư i h c, ngư i d y và cơ s ào t o. Ny m nh công tác thông tin, tuyên truy n và th c hi n xã h i hoá lĩnh v c ào t o ngh cho lao ng nông thôn. ) Làm t t công tác thông tin, tuyên truy n, th hi n c th và rõ ràng n i dung án nh m khuy n khích và v n ng ngư i dân t nguy n tham gia ào t o ngh nh m xóa ói, gi m nghèo, nâng cao thu nh p và ch t lư ng cu c s ng trong n n nông nghi p hi n i. e) Rà soát l i danh sách các cơ s d y ngh cho lao ng nông thôn, xác nh các ngành, ngh c n ào t o, ng th i ưa ra các tiêu chuNn t i thi u cho các cơ s tham gia ào t o. Vi c t ch c ào t o cho lao ng nông thôn nên k t h p hình th c ào t o lưu ng v i hình th c ào t o t i các cơ s ào t o. T o i u ki n thu n l i giúp ngư i lao ng tìm hi u quy trình s n xu t, xem trình di n thao tác và th c hành s n xu t thu ư c k t qu h c t p nhanh, hi u qu cao nh t. g) Rà soát toàn b các cơ ch , chính sách ã có v ào t o ngh cho lao ng nông thôn, b nh ng n i dung không thích h p, b sung k p th i nh ng n i dung c n thi t, không trùng l p, ch ng chéo và có hi u qu . Th c hi n t t công tác ph i h p xây d ng án và tri n khai th c hi n. 3. Trách nhi m c a các B , ngành, cơ quan, a phương: a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan xây d ng án d y ngh cho lao ng nông thôn tr c ti p s n xu t nông nghi p hi n i. b) B N i v ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan xây d ng án ào t o, nâng cao ki n th c cho cán b qu n lý, cán b cơ s nông thôn. xu t cơ c u và s lư ng lao ng nông thôn ư c ào t o tr thành cán b qu n lý cơ s ; ng th i t p trung ào t o, b i dư ng i ngũ cán b cơ s hi n t i, ch m d t tình tr ng cán b cơ s không ư c ào t o v qu n lý nhà nư c . c) B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Y t ; Xây d ng, Giao thông v n t i, Công Thương, Văn hoá, Th thao và Du l ch, N i v , Giáo d c và ào t o và các a phương ch trì xây d ng án d y ngh cho nông dân và con em nông dân
  3. ph c v chuy n d ch cơ c u lao ng và xu t khNu lao ng; t p h p 03 án trên hoàn thi n án t ng th : án ào t o ngh cho lao ng nông thôn. d) B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương t p h p b sung n i dung án t ng th trên vào Chương trình m c tiêu Qu c gia v giáo d c và ào t o n năm 2010 và 2020. ) B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i các B , ngành, a phương Ny m nh công tác thông tin, tuyên truy n v các n i dung cơ b n c a án trên. e) Trên cơ s các án do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v và B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c xây d ng và th c hi n án ào t o ngh cho lao ng nông thôn c a a phương mình, trong ó xác nh cơ c u lao ng, nhu c u h c ngh t i a phương; danh m c ngh c n d y; k ho ch ngân sách a phương h tr cho công tác này. g) H i Nông dân Vi t Nam làm t t nhi m v : tham gia m t ph n công tác ào t o và giám sát vi c tri n khai th c hi n án ào t o ngh cho lao ng nông thôn; tuyên truy n v vi c ào t o ngh cho lao ng nông thôn. 4. Giao B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh thành l p T công tác liên ngành t ch c biên so n án ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Thành viên g m: - T trư ng: Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - 03 T phó g m: Th trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, N i v ; - T viên g m i di n lãnh o các cơ quan: Văn phòng Chính ph , các B : K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Y t , Xây d ng, Giao thông v n t i, Công Thương, Văn hoá, Th thao và Du l ch, y ban Dân t c (m i B c 01 i di n). 5. Ti n th c hi n: trư c ngày 10 tháng 3 năm 2009, T Công tác biên so n hoàn thành án ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Các B : Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m ph i h p ch nh s a và hoàn thi n án nêu trên. Ngày 20 tháng 3 năm 2009 t ch c H i ngh toàn qu c ào t o ngh cho lao ng nông thôn, l y ý ki n óng góp hoàn thi n n i dung án, trình Chính ph ban hành Ngh quy t v v n ào t o ngh cho lao ng nông thôn. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./.
  4. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Tr n Qu c To n - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các t p oàn kinh t , các t ng công ty nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản