Thông báo số 560/TB-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 560/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 560/TB-VP về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài về tình hình thực hiện 69 dự án chậm tiến độ do báo người lao động đăng tin ngày 21 tháng 5 năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 560/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 560/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGUY N THÀNH TÀI V TÌNH HÌNH TH C HI N 69 D ÁN CH M TI N DO BÁO NGƯ I LAO NG ĂNG TIN NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2009 Ngày 24 tháng 7 năm 2009, y ban nhân dân thành ph ã h p nghe báo cáo v tình hình th c hi n 69 d án ch m ti n do Báo Ngư i Lao ng ăng tin ngày 21 tháng 5 năm 2009. Tham d cu c h p có i di n lãnh o Ban Kinh t - Ngân sách thành ph , S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Thông tin và Truy n thông, Kho b c Nhà nư c thành ph . Sau khi nghe S K ho ch và u tư báo cáo, ý ki n c a các thành viên d h p, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài ã k t lu n ch o như sau: 1. Vi c cung c p các thông tin v các n i dung chương trình công tác; các ho t ng qu n lý Nhà nư c c n ph i m b o tính chính xác, y , trung th c; v a áp ng ư c yêu c u công khai minh b ch, v a th c hi n úng yêu c u b o m t thông tin trên cơ s l i ích qu c gia, c ng ng, tránh b l i d ng, xuyên t c khai thác c a k x u. 2. Theo ó, giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p các s - ngành có liên quan th c hi n: a. Rà soát và b sung ánh giá l i c th tình hình th c hi n 69 d án ch m ti n do Báo Ngư i Lao ng ăng tin ngày 21 tháng 5 năm 2009 trình y ban nhân dân thành ph sau 02 tu n k t ngày thông báo này ư c ban hành; trong ó, phân lo i d án ch m theo th i gian và phân tích c th các nguyên nhân khách quan ch quan, y u t làm ch m ti n th c hi n d án (tăng v n u tư, ch m b i thư ng gi i t a, trách nhi m c a ch u tư; tư v n l p d án, tư v n thi t k kém; thay i thi t k d án so v i ban u; tăng h ng m c; năng l c thi công c a nhà th u; cơ ch u th u ho c ch trương u tư không sát…); ng th i, xu t các bi n pháp x lý i v i t ng nhóm d án c th qua công tác giám sát ánh giá u tư. b. Cân i v n chuNn b u tư cho các công trình d ki n tri n khai trong k ho ch 5 năm 2011 – 2015 nh t là các công trình tr ng i m c a ngành giao thông v n t i trình y ban nhân dân thành ph trong tháng 8 năm 2009. 3. tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng trên a bàn thành ph , giao S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p S Xây d ng chuNn b d th o Ch th c a y ban nhân dân thành ph v Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i các ch u tư, các ơn v tư v n và nhà th u thi công khi th c hi n các d án u tư xây
  2. d ng t ngu n v n ngân sách ã ư c y ban nhân dân thành ph ch o t i Công văn s 5351/VP- TMT ngày 23 tháng 7 năm 2009 c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph . Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài n các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H NDTP; - Thư ng tr c UBNDTP; - Văn phòng Thành y; - S K ho ch và u tư, - S Tài chính, Kho b c Nhà nư c; - S Tư pháp, S N i v ; Huỳnh Kim Phát - S Xây d ng; S Thông tin & Truy n thông - VPUB: CPVP; - Phòng TMT, THKH (2b); - Lưu: VT, (THKH/K) MH.
Đồng bộ tài khoản