Thông báo số 57/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Thông báo số 57/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 57/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 01/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 57/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 57/TB-BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 01/2008 Ngày 05/02/2008 t i B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban thư ng kỳ tháng 01/2008. Khách m i d h p có i di n Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng Ngô Th nh c, Tr n Doãn Th , Nguy n H ng Trư ng, Lê M nh Hùng; Văn phòng Ban Cán s ng B , ng u cơ quan B , Công oàn GTVT VN, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Vi n, Ban phòng ch ng l t bão – tìm ki m c u n n B , Trung tâm tin h c, Văn phòng y ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 01/2008, tr ng tâm công tác tháng 02/2008; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng, lãnh o các cơ quan, ơn v …, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 02/2008 c a các C c, V , Thanh tra B ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban, ý ki n ch o c a các Th trư ng i v i các cơ quan, ơn v và nh n m nh thêm các v n sau ây: 1. Công tác v n t i và an toàn giao thông trong d p T t M u Tý: - Các C c, V liên quan ti p t c tri n khai th c hi n các gi i pháp nâng cao ch t lư ng ph c v v n t i khách và tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông trư c, trong và sau T t Nguyên án. - Thanh tra B ch o l c lư ng thanh tra giao thông có các bi n pháp quy t li t b o m an toàn, tr t t giao thông, gi m thi u ùn t c, ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong v n t i khách. 2. Công tác so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, án: - Văn phòng B ph i h p v i V Pháp ch khNn trương hoàn thành d th o văn b n giao nhi m v xây d ng các án năm 2008, xin ý ki n các ng chí Th trư ng trình B trư ng ký ban hành. - T p trung xây d ng d th o Lu t Giao thông ư ng b (s a i), b o m ti n trình Chính ph trong tháng 03/2008, Th trư ng Lê M nh Hùng ch o các cơ quan, ơn v làm k , ch nh s a toàn di n.
  2. - Các cơ quan, ơn v khNn trương hoàn thi n d th o các án ti n yêu c u ( án ch ng ùn t c giao thông t i hai thành ph l n, án v cơ ch ho t ng c a thanh tra giao thông…). 3. Công tác qu n lý u tư XDCT: - Th trư ng Ngô Th nh c ch trì h p giao ban v công tác xây d ng cơ b n, tri n khai các th t c, cơ ch m i ư c ban hành Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân các d án. - B Xây d ng ã ban hành các văn b n hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình và hư ng d n áp d ng giá v t li u trong lĩnh v c u tư xây d ng, C c Giám nh nghiên c u, xu t tri n khai th c hi n. - Chính ph ã ch p thu n ng v n ngân sách cho 39 d án chuy n ti p và m t s d án kh i công, V K ho ch u tư hoàn t t các th t c các ch u tư tri n khai th c hi n. 4. Công tác khác: - Các V , C c xây d ng chương trình ti p t c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP v các gi i pháp c p bách nh m gi m thi u tai n n giao thông và ùn t c giao thông; tri n khai th c hi n k ho ch l p l i hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các /c Th trư ng ( b/c); - Các cơ quan , ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - Lưu VT, TH (6b). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản