Thông báo số 582/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
1
download

Thông báo số 582/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 582/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 582/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ****** S : 582/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M VI C TH C HI N D ÁN M R NG VÀ HOÀN THI N Ư NG LÁNG – HÒA L C Ngày 19/12/2007, t i Văn phòng B Giao thông v n t i Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình tri n khai th c hi n D án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c và các v n liên quan n Liên danh Vinaconex – Posco. Tham d cu c h p có i di n lãnh o, chuyên viên các ơn v : V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCL CTGT, Ban Qu n lý d án Thăng Long, TCTy CP TXDXNK Vi t Nam (VINACONEX.JSC). Sau khi nghe Ban Qu n lý d án Thăng Long, T ng th u xây l p VINACONEX.JSC báo cáo quá trình tri n khai th c hi n d án, các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t k t lu n như sau: 1. V công tác tri n khai, th c hi n d án: a. Nh n xét chung: Trong th i gian qua, ti n c a d án ã có nhi u chuy n bi n tích c c, Ban QLDA Thăng Long và T ng th u Vinaconex ã có nhi u c g ng, ch ng trong quá trình th c hi n d án, Th trư ng yêu c u các ơn v c n c g ng, ch ng nhi u hơn n a hoàn thành công trình trong Quý IV/2009. b. i v i TCTy CP TXDXNK Vi t Nam (VINACONEX.JSC): - Ch ng ph i h p, làm vi c v i UBND TP Hà N i, UBND t nh Hà Tây gi i quy t d t i m các v n còn t n t i trong công tác GPMB và công tác huy ng v n t d án khu ô th m i B c An Khánh. Trong trư ng h p c n thi t, B Giao thông v n t i s t ch c cu c h p v i các bên liên quan bàn gi i pháp Ny nhanh ti n c ad án; - Trên cơ s t ng ti n d án, m b o ưa vào khai thác trong quý IV năm 2009, ph i h p v i Ban QLDA Thăng Long rà soát l i năng l c các nhà th u ph ang tham gia th c hi n d án. C n thi t, có th i u chuy n kh i lư ng, ho c thay th b ng các nhà th u ph có năng l c, kinh nghi m thi công m b o ti n , ch t lư ng; Ch o quy t li t các nhà th u ph Ny nhanh ti n thi công c a d án; - Trng quá trình th c hi n d án, c n ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan gi i quy t d t i m các n i dung t n t i, vư ng m c k p th i.
  2. c. i v i Ban qu n lý d án Thăng Long: - Ph i h p, làm vi c v i UBND Thành ph Hà N i và các cơ quan liên quan, ch o tư v n thi t k (TEDI) th a thu n ph m vi GPMB, ch gi i ư ng c a hai nút giao thông còn l i o n thu c a ph n Hà N i xong trư c ngày 31/12/2007 làm cơ s thu h i t (Nút giao ư ng 70, nút giao Seagames); - Ki m tra, rà soát th t c pháp lý c n thi t, khNn trương tri n khai ký k t l i h p ng T ng th u xây l p (VINACONEX.JSC) trên cơ s Quy t nh phê duy t i u ch nh d án s 3072/Q -BGTVT ngày 11/10/2007 và s 3189/Q -BGTVT ngày 24/10/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i; - Ch o TCTy TVTKGTVT – TEDI khNn trương hoàn ch nh h sơ thi t k BVTC, d toán các h ng m c còn l i c a d án, soát xét trình B trong tháng 01/2008. d. V KH T: KhNn trương tham mưu trình B văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v ngu n v n tri n khai D án. c bi t là ph n v n góp c a t nh Hà Tây. e. C c Giám nh và QLCL CTGT - Tham mưu trình B văn b n tri n khai th c hi n Ngh nh 99/2007/N -CP và Ngh quy t 59/2007/NQ-CP c a Chính ph i v i các D án xây d ng công trình giao thông s d ng ngu n v n trong nư c làm cơ s th c hi n i u ch nh ơn giá h p ng, giá h p ng c a các gói th u, phù h p v i các quy nh hi n hành và áp ng các yêu c u c a th c t ; - KhNn trương ki m tra, thNm nh trình B xem xét, phê duy t d toán h ng m c, t ng d toán công trình sau khi Ban Qu n lý d án Thăng Long có t trình và h sơ kèm theo. 2. V v n Liên danh Vinaconex – Posco: - Ngày 01/08/2007 Th tư ng Chính ph có văn b n 1042/TTg-CN v vi c i u ch nh d án m r ng và hoàn thi n ư ng Láng – Hòa L c, trong ó chuy n i phương th c qu n lý d án: giao b GTVT làm Ch u tư; chuy n i nhà u tư là T ng công ty VINACONEX thành ơn v t ng th u. Vì v y, H p ng nguyên t c gi a Ban QLDA Thăng Long v i Liên danh Vinaconex – Posco s ư c thay th b ng h p ng m i gi a Ban QLDA Thăng Long và T ng th u Vinaconex. - T ng công ty VINACONEX ch u trách nhi m gi i quy t các v n n i b liên quan t i Liên danh Vinaconex – Posco, trong quá trình thương th o lưu ý các i u kho n quy nh c a lu t qu c t và m i quan h c a hai Qu c gia. B Giao thông v n t i s t ch c cu c h p v i Liên danh sau khi có k t qu àm phán. 3. Các v n khác: Yêu c u hàng tháng Ban QLDA Thăng Long cùng T ng Cty Vinaconex h p giao ban rà soát ti n gi i quy t vư ng m c báo cáo B ; hàng quý B Giao thông v n t i s t ch c cu c h p giao ban thư ng xuyên nh kỳ ki m tra tình hình tri n khai th c
  3. hi n, tháo g các vư ng m c t n t i c a d án m b o ti n hoàn thành trong tháng 12/2009. D ki n s h p giao ban kỳ t i vào cu i tháng 01/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; -T ng Cty TVTK GTVT; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản