Thông báo số 595/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 595/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 595/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét các nội dung nghiên cứu của tư vấn JETRO về dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 595/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 595/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P XEM XÉT CÁC N I DUNG NGHIÊN C U C A TƯ V N JETRO V D ÁN U TƯ XÂY D NG Ư NG CAO T C À N NG - QU NG NGÃI Ngày 20/12/2007, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p nghe Tư v n JETRO báo cáo k t qu nghiên c u (báo cáo gi a kỳ) và gi i quy t các vư ng m c trong quá trình l p d án u tư xây d ng công trình ư ng cao t c à N ng - Qu ng Ngãi. Thành ph n tham d cu c h p g m có: i di n V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V h p tác qu c t , C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA 85. Sau khi nghe Tư v n JETRO báo cáo các k t qu nghiên c u, l p d án u tư, ý ki n phát bi u, th o lu n c a các ơn v tham d h p, Th trư ng ã k t lu n các n i dung c th như sau: 1/ V hư ng tuy n: Cơ b n th ng nh t v i hư ng tuy n do Tư v n xu t, riêng o n Km24 Tư v n c n nghiên c u thêm v các y u t kinh t - k thu t l a ch n phương án tuy n phù h p nh t. Trong tương lai, khu v c mi n Trung s xây d ng tuy n ư ng s t cao t c B c - Nam, như v y t i khu v c này hình thành h th ng g m 5 tuy n ư ng theo tr c giao thông B c - Nam g m: Qu c l 1, ư ng H Chí Minh, ư ng s t B c - Nam, ư ng b cao t c và ư ng s t cao t c. Vì v y khi nghiên c u l a ch n phương án tuy n c n xem xét n s th ng nh t, hài hòa gi a các tuy n ư ng c bi t là tuy n ư ng s t cao t c. 2/ V quy mô: Trên cơ s s li u d báo giao thông, tư v n xu t thi t k ư ng cao t c à N ng - Qu ng Ngãi v i v n t c thi t k 100 km/h v i quy mô 4 làn xe, ư c phân kỳ u tư theo 2 giai o n: Giai o n 1 t 2015 ¸ 2025 và giai o n 2 t 2025 tr i. B GTVT ngh Tư v n c n nghiên c u tính toán so sánh theo 2 phương án B GTVT xem xét ki n ngh Th tư ng Chính ph quy t nh: - Phương án 1: u tư 1 l n hoàn ch nh c 4 làn xe. - Phương án 2: u tư phân kỳ, trong giai o n u u tư y ph n n n ư ng, c u, c ng, nút giao, các công trình phòng h , 2 làn xe chính cùng hai làn ph tránh xe và d ng xe khNn c p. Giai o n sau u tư hoàn ch nh 4 làn xe. V ph m vi gi i phóng m t b ng: Tư v n c n tính toán, so sánh và xu t 1 trong 2 phương án:
  2. + Phương án 1: C m c c ch gi i gi i phóng m t b ng t mép t ta luy n n ư ng sang m i bên 15m. + Phương án 2: C m c c ch gi i gi i phóng m t b ng t mép t ta luy n n ư ng m i bên 20m khi c n có th nâng c p tuy n ư ng lên thành ư ng 6 làn xe. Do khu v c tuy n i qua là nơi ch u nh hư ng r t kh c nghi t c a lũ l t hàng năm, vì v y c n ph i có h th ng ư ng ngang n i v i Qu c l 1 và ư ng H Chí Minh. T n su t thi t k ư ng ph i m b o ư ng không b chia c t do lũ trong quá trình khai thác. i v i các khu v c có t n su t ch u nh hư ng c a lũ l t cao, có th l a ch n k t c u m t ư ng BTXM. i v i khu v c a ch t y u có th nghiên c u phương án làm c u c n ho c các gi i pháp công trình khác. 3/ V h th ng giao thông thông minh (ITS): Vi c thi t l p h th ng giao thông thông minh là c n thi t. Tùy theo i u ki n th c t , Tư v n nghiên c u l a ch n a i m phù h p t tr m i u hành trung tâm (có th à N ng ho c Qu ng Ngãi) i u hành giao thông khu v c t à N ng n Nha Trang. Tư v n c n nghiên c u phương án k t n i các tr m thu phí v i tr m i u hành trung tâm và ph i có ý ki n v phương án quy trình qu n lý vi c thu phí (khép kín, h ,…) 4/ V phương án k t c u các c u l n: Tư v n c n nghiên c u xu t h p lý v các phương án k t c u c u xu t l a ch n h p lý nh t v tính kinh t - k thu t, có th nghiên c u các phương án c u d ng m i như c u vòm ho c d ng c u khác phù h p. Khu v c tuy n i qua là vùng nhi m m n vì v y c n lưu ý l a ch n lo i v t li u c u ít b xâm th c và ăn mòn b i nư c m n. 5/ V báo cáo tác ng môi trư ng: Ban QLDA 85 c n tri n khai các công vi c s m có báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trình B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t trư c khi oàn thNm nh d án c a JBIC sang làm vi c (Vào tháng 4/2008). 6/ Các công vi c ti p theo: - u tháng 1/2008 Tư v n trình y báo cáo gi a kỳ b ng ti ng Anh cho B GTVT, trong vòng 15 ngày, các cơ quan liên quan c a B GTVT ph i xem xét và có bình lu n g i Tư v n. - Cu i tháng 2/2008: Tư v n hoàn thi n h sơ, chuy n cho JETRO JETRO chuy n cho B GTVT xem xét và trình Th tư ng Chính ph phê duy t ngay sau khi Quy ho ch m ng lư i ư ng cao t c B c - Nam ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c( b/c);
  3. - Các thành viên d h p; - Lưu VT; KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản