Thông báo số 595/TB-VTLTNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 595/TB-VTLTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 595/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 595/TB-VTLTNN

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR c l p – T do – H nh phúc NHÀ NƯ C -------------- ------- S : 595/TB-VTLTNN Hà N i, ngày 13 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO K T QU H I NGHN T NG K T 05 NĂM TH C HI N NGHN NNH S 110/2004/N -CP, NGHN NNH S 111/2004/N -CP NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2004 C A CHÍNH PH VÀ SƠ K T 02 NĂM TH C HI N CH THN S 05/2007/CT-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH ư cs ng ý c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ã t ch c H i ngh t ng k t 05 năm th c hi n Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư, Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia và sơ k t 02 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT- TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr . Ngày 11-12 tháng 6 năm 2009 H i ngh ư c t ch c t i thành ph ng H i, t nh Qu ng Bình, i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khu v c phía B c. Ngày 24-25 tháng 6 năm 2009 H i ngh ư c t ch c t i thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a – Vũng Tàu, i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khu v c phía Nam. Tham d hai H i ngh có 360 i bi u n t 59 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (v ng 04 t nh: k Nông, Hà N i, Kon Tum và Qu ng Ninh) và i di n c a m t s cơ quan Trung ương. T i d H i ngh có ông Văn T t Thu, Th trư ng B N i v , ông Nguy n ng, Phó Ch t ch UBND t nh Qu ng Bình và ông Võ Thành Kỳ, Phó Ch t ch UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu. I. THÀNH PH N THAM D H I NGHN 1. V phía các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - H i ngh l n này có s tham gia 48 i bi u là lãnh o S N i v , Văn phòng UBND các t nh, thành ph ; - 59 i bi u là lãnh o và cán b Phòng Qu n lý Văn thư, Lưu tr và 73 i bi u là lãnh o, cán b Trung tâm Lưu tr t nh. - 34 i bi u là i di n các s , ban, ngành, huy n, th t nh Qu ng Bình; 60 i bi u là i di n các s , ban, ngành, huy n, th t nh Bà R a – Vũng Tàu. 2. V phía các cơ quan Trung ương - i di n V T ch c cán b , V Pháp ch , V T ng h p – B N i v ; - i di n Cơ quan B N i v t i mi n Trung; - i di n Cơ quan B N i v t i mi n Nam; - i di n Trư ng i h c Khoa h c Xã h i và Nhân văn, i h c Qu c gia Hà N i.
  2. - C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c: C c trư ng Vũ Th Minh Hương và các Phó C c trư ng cùng i di n các phòng, ban ch c năng, các ơn v s nghi p tr c thu c C c. II. N I DUNG H I NGHN Ông Nguy n ng, Phó Ch t ch UBND t nh Qu ng Bình và ông Võ Thành Kỳ - Phó Ch t ch UBND t nh Bà R a – Vũng Tàu c di n văn chào m ng H i ngh . Sau khi nghe Lãnh o C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c trình bày d th o Báo cáo, H i ngh ã nghe 8 ý ki n tham lu n c a i bi u các t nh: Ninh Bình, B c Ninh, Thái Nguyên, Ngh An, à N ng, Th a Thiên Hu , Bình nh và ng Nai. Các ý ki n tham lu n t i H i ngh t p trung vào nh ng v n sau: 1. Nh t trí v i d th o “Báo cáo T ng k t 05 năm th c hi n Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư, Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia và 02 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr ” ư c trình bày t i H i ngh . 2. a s các ý ki n phát bi u t i H i ngh và ý ki n các a phương tham gia H i ngh u nh t trí v i vi c thành l p Chi c c Văn thư, Lưu tr tr c thu c S N i v trên cơ s h p nh t Phòng Qu n lý Văn thư và Trung tâm Lưu tr t nh. Ngoài ra, các ý ki n cũng ph n ánh nh ng khó khăn vư ng m c a phương trong tình hình hi n nay, t p trung vào các v n như: a) Các bi n pháp nh m nâng cao nh n th c c a cán b lãnh o các c p, các ngành v vai trò, t m quan tr ng c a công tác văn thư, lưu tr ; b) Th c hi n công tác văn thư, lưu tr trong i u ki n t ch c b máy văn thư, lưu tr a phương m i ư c chuy n v S N i v ; c) M t s ki n ngh v biên ch cán b văn thư, lưu tr t i các c p, các ngành (chưa có quy nh c th và còn thi u, c bi t là c p huy n); d) ánh giá chung v công tác văn thư các a phương (trong m t ch ng m c nào ó ã ư c th c hi n t t), nhưng công tác lưu tr v n còn m t s t n t i c n kh c ph c; ) Các bi n pháp kh c ph c tình tr ng tài li u tích ng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao trong Ch th c a Th tư ng Chính ph ; các ki n ngh i v i C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c s m ban hành B ng th i h n b o qu n h sơ, tài li u ph bi n hình thành trong ho t ng c a UBND c p t nh; e) ánh giá vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác văn thư, lưu tr còn h n ch . xu t nên có ph n m m dùng chung hoàn ch nh, th ng nh t trong toàn qu c; d) xu t th c hi n ch ph c p trách nhi m i v i lãnh o Trung tâm Lưu tr t nh ph i ư c hư ng d n rõ ràng, th ng nh t; ki n ngh ph c p cho cán b văn thư; th c hi n tri t ph c p c h i i v i ngư i làm lưu tr ; h) Kinh phí dành cho các ho t ng văn thư, lưu tr chưa ư c u tư th a áng, nh t là vi c xây d ng kho lưu tr chuyên d ng và ch nh lý tài li u. 3. Ý ki n ch o c a Th trư ng B N i v Văn T t Thu: a) Ny m nh tuyên truy n, ph bi n nâng cao nh n th c c a lãnh o các ngành, các c p v công tác văn thư, lưu tr .
  3. b) C n i m i tư duy qu n lý nhà nư c v công tác văn thư, lưu tr , ti n t i qu n lý nhà nư c v công tác văn thư, lưu tr b ng pháp lu t. c) Chú tr ng các m t c i cách hành chính trong công tác văn thư, lưu tr : - Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n nghi p v ; - T ng bư c hoàn thi n t ch c b máy làm công tác văn thư, lưu tr t i các a phương; - B trí cán b làm công tác văn thư, lưu tr ; chú tr ng công tác b i dư ng cán b , công ch c làm công tác văn thư, lưu tr ; - L p k ho ch, d toán kinh phí hàng năm cho các ho t ng nghi p v công tác văn thư, lưu tr ; ) i v i vi c ng d ng công ngh thông tin: C n hoàn thi n các công c tra c u truy n th ng trư c, sau ó m i th c hi n ng d ng công ngh thông tin. 4. V phương hư ng nhi m v tr ng tâm trong th i gian t i, H i ngh ch o t p trung vào nh ng n i dung chính sau ây: a) Ti p t c ki n toàn t ch c văn thư, lưu tr phù h p v i yêu c u hi n t i. B trí cán b văn thư, lưu tr theo úng ch c danh quy nh c a Nhà nư c nh m áp ng yêu c u, nhi m v c a t nh ra. b) S N i v các t nh c n xây d ng trình Ch t ch UBND t nh ban hành Danh m c s 1, Danh m c s 2 các cơ quan thu c ngu n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr t nh; Danh m c thành ph n h sơ, tài li u thu c di n n p lưu vào Trung tâm Lưu tr t nh. Hư ng d n các qu n, huy n xây d ng Danh m c các cơ quan thu c ngu n n p lưu tài li u vào Lưu tr huy n; Danh m c thành ph n h sơ, tài li u thu c di n n p lưu vào Lưu tr huy n. Các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh c n ti n hành xây d ng Quy ch công tác văn thư, lưu tr cơ quan; xây d ng Danh m c thành ph n h sơ, tài li u thu c di n n p lưu vào lưu tr cơ quan; xây d ng B ng th i h n b o qu n h sơ, tài li u c a cơ quan; c) Tăng cư ng t p hu n nghi p v công tác văn thư, lưu tr , nâng cao trình lý lu n và chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c tr c ti p làm công tác văn thư, lưu tr ; tăng cư ng ki m tra, hư ng d n quy trình so n th o và ban hành văn b n, th th c và k thu t trình bày văn b n; ki m tra vi c qu n lý và s d ng con d u; hư ng d n vi c l p h sơ công vi c và th c hi n t t vi c giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan; tăng cư ng vi c thu th p tài li u, ch nh lý tài li u t n ng; b o qu n t t tài li u và s d ng có hi u qu tài li u lưu tr ; d) L p d án u tư xây d ng kho lưu tr chuyên d ng c p t nh; tăng cư ng trang thi t b cho công tác văn thư, lưu tr ; b trí kinh phí cho ho t ng nghi p v văn thư, lưu tr ; ) Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong công tác văn thư, lưu tr ; e) Th c hi n t t các ch chính sách i v i cán b làm công tác văn thư, lưu tr . 5. H i ngh ã ph bi n n i dung Công văn hư ng d n l p và trình duy t D án u tư xây d ng kho lưu tr chuyên d ng c p t nh; Công văn hư ng d n qu n lý văn b n i, văn b n n và l p h sơ trong môi trư ng m ng; Công văn hư ng d n ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr năm 2009 và xin ý ki n các a phương v Quy ho ch ngành Văn thư, Lưu tr n năm 2020.
  4. H i ngh t ng k t 5 năm th c hi n hai Ngh nh c a Chính ph và 2 năm th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph t ch c t i thành ph ng H i, t nh Qu ng Bình và thành ph Vũng Tàu t nh Bà R a – Vũng Tàu ã thành công t t p. C C TRƯ NG Nơi nh n: -B N iv ; - B trư ng B N i v ( báo cáo); - Th trư ng Văn T t Thu ( báo cáo); - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Vũ Th Minh Hương - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Trung tâm Lưu tr t nh; - Lãnh o C c (03); - Website C c VTLTNN; - Lưu: VT, NV P (04b).
Đồng bộ tài khoản