Thông báo số 60/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Thông báo số 60/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 60/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 60/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2005 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 60/TB-VPCP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2005 V K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN BAN CH O T CH C I U PH I PHÁT TRI N VÙNG KINH T TR NG I M PHÍA NAM Trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2005, t i thành ph H Chí Minh, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì H i ngh Ban Ch o T ch c i u ph i phát tri n Vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Tham d H i ngh có các thành viên Ban Ch ao, i di n lãnh o Ban Kinh t Trung ương và lãnh o các a phương trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Sau khi nghe các B trình bày d th o các quy ho ch: B K ho ch và u tư báo cáo k t qu rà soát, i u ch nh Quy ho ch phát tri n các khu công nghi p; B Xây d ng báo cáo Quy ho ch xây d ng Vùng và thành ph H Chí Minh; B Công nghi p báo cáo quy ho ch phát tri n i n l c và quy ho ch phát tri n s n phNm ch y u; B Nông nghi p và Phát tri n nông thông báo cáo Quy ho ch h th ng th y l i; B Giao thông v n t i báo cáo Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i; B Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo Phương án s d ng t, tài nguyên nư c, tài nguyên bi n và b o v môi trư ng c a Vùng kinh t tr ng i m phía Nam và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Nguy n T n Dũng, Trư ng Ban ch o ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam có v trí, vai trò h t s c quan tr ng, là đ ng l c thúc đ y công nghi p hóa - hi n đ i hóa, chuy n d ch cơ c u kinh t và h i nh p kinh t qu c t toàn Vùng và c a c nư c. Th i gian qua tăng trư ng kinh t c a Vùng góp ph n r t quan tr ng vào tăng trư ng kinh t c a c nư c. Tuy nhiên, phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng còn chưa tương x ng v i v th , ti m năng. Chuy n d ch cơ c u kinh t t t l khá, nhưng t tr ng các ngành kinh t ch l c, các s n phNm có hàm lư ng khoa h c, công ngh cao, giá tr gia tăng l n còn th p; m t s lo i hình d ch v quan tr ng như tài chính, ngân hàng, b o hi m, tư v n,.... ch m phát tri n. K t c u h t ng kinh t - xã h i, nh t là h th ng ư ng giao thông (th y, b , ư ng s t, c ng) còn l c h u và chưa ng b ; nhu c u i n, nư c cho s n xu t và i s ng chưa áp ng ; các cơ s giáo d c, y t còn nhi u b t c p. Nh ng y u kém trên có nguyên nhân t ch t lư ng công tác l p quy ho ch th p, chưa sát úng v i xu hư ng phát tri n ho c không k p th i; t ch c th c hi n quy ho ch
  2. chưa ng b , chưa huy ng ư c các ngu n l c c a vùng nên kém hi u qu . Qu n lý kinh t còn mang tính c ng nh c theo a gi i hành chính, chưa t o ư c không gian kinh t th ng nh t, phù h p yêu c u th trư ng. Cơ ch chính sách chung c a Nhà nư c chưa ư c các a phương c th hóa phù h p; cơ ch ph i h p c a các a phương trong Vùng chưa ư c th ng nh t, ph m vi ph i h p chưa rõ ràng.... II. PHƯƠNG HƯ NG TH I GIAN T I kh c ph c nh ng y u kém trên, nh m phát huy hơn n a v th c a vùng và t ng a phương, các B , ngành trong Ban Ch o ph i h p v i các t nh, thành ph trong Vùng kinh t tr ng i m căn c các m c tiêu, ý ki n nêu trong Quy t nh s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph , khNn trương rà soát, i u ch nh b sung các Quy ho ch ã báo cáo trong H i ngh , ti n hành thNm nh và trình duy t theo quy nh. C n lưu ý m t s v n sau ây: 1. V quy ho ch xây d ng: ây là quy ho ch chung trên không gian c a c Vùng, nên trư c h t ph i phù h p quy ho ch chung c a c nư c, ng th i ph i b sung m t s a phương m i ư c ưa vào Vùng KTT , như Long An, Tây Ninh và khu v c phía Tây, Tây Nam m b o m t không gian th ng nh t, d a trên phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i Vùng n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020, theo úng các yêu c u nêu t i Quy t nh 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004. Quy ho ch chung ph i th hi n rõ nh hư ng phát tri n v giao thông, k t c u h t ng.... làm cơ s cho các quy ho ch ngành. Cùng v i vi c hoàn thi n Quy ho ch, c n nghiên c u, trình c p có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách phù h p trên a bàn Vùng, m b o vi c th c hi n quy ho ch hi u qu cao, g n k t ch t ch phát tri n kinh t v i m b o qu c phòng, an ninh. 2. V Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i: trên cơ s ti p thu ý ki n óng góp c a các a phương t i H i ngh , B Giao thông v n t i hoàn ch nh Quy ho ch, th ng nh t v i các a phương v qu t c n s d ng cho giao thông, th t ưu tiên u tư các công trình, phân c p u tư gi a Trung ương và a phương ho c ph i h p u tư gi a các a phương, phương th c u tư (ngân sách u tư, u tư theo hình th c BOT hay u tư r i bán quy n thu phí,.....), ti n th c hi n. Các v n đ này c n đư c xác đ nh rõ trong bư c l p quy ho ch. V Quy ho ch C m c ng 5: ây là C m c ng r t quan tr ng không ch cho Vùng mà cho c nư c. Quy ho ch c n th hi n rõ vi c chuy n các c ng c a thành ph H Chí Minh ra kh i n i ô theo úng ch o c a B Chính tr . C n tính theo 2 hư ng n Cát Lái và Hi p Phư c, g n các c ng này v i a bàn t nh Long An; có cơ ch v v n di d i c ng, lưu ý vi c c p t cho Ba Son, Tân C ng. C n h t s c h n ch xây d ng c ng chuyên d ng khu v c này đ ti t ki m đ t, v n đ u tư và phát huy hi u qu . Ph i cân nh c k , th ng nh t gi a B Giao thông v n t i và các a phương v th t ưu tiên u tư, phân rõ ngu n v n, t ai, ti n th c hi n. Quy ho ch giao thông ph i m b o m c tiêu trư c m t là gi m ùn t c giao thông Vùng thành ph H Chí Minh. B giao thông v n t i ph i h p v i UBND thành ph H Chí Minh, chuNn b có th t ch c cu c h p quy ho ch giao thông v n t i thành ph trong tháng 4 năm 2005.
  3. 3. V quy ho ch phát tri n i n l c và s n phNm công nghi p ch y u c a Vùng: B Công nghi p căn c Quy t nh s 146/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph , nghiên c u d th o quy ho ch xây d ng, quy ho ch khu công nghi p.... xác nh rõ nh hư ng phát tri n các s n phNm công nghi p ch y u c a Vùng. Quy ho ch công nghi p là "quy ho ch m m", quy ho ch đ nh hư ng, c n nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách ưu tiên phát tri n các ngành, các s n ph m ch y u. ng th i, t ng bư c gi m d n ho c không u tư m t s ngành, m t s s n phNm không quan trong, mà u tư các a phương khác có hi u qu hơn. C n làm t t Quy ho ch t ng sơ i n VI; trong ó, ngoài các nhà máy i n ch y b ng khí, c n có k ho ch xây d ng m t s nhà máy i n ch y b ng than khu v c phái nam c a Vùng ti p giáp v i Ti n Giang, C n Thơ, B n Tre... Tính toán k phương án nhi t i n Nhơn Tr ch, n u không hi u qu thì ph i cân nh c l i. Vi c xây d ng sơ đ lư i đi n c n tính toán k đ ti t ki m đ t xây d ng và đ m b o m quan đô th . Rà soát l i quy ho ch các khu công nghi p trong Vùng theo hư ng hình thành các khu, c m công ngh cao, d ch v t p trung; xây d ng cơ ch th ng nh t v thu hút u tư cho các khu, c m này, nh t là các khu giáp ranh a phương khác, và v t ch c ào t o ngu n nhân l c cho khu công nghi p. T ch c các khu sinh dư ng công nghi p đ ph i h p, thúc đ y phát tri n công nghi p. Giao B k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan và các a phương xây d ng cơ ch òi h i các nhà u tư ( c bi t là u tư nư c ngoài) tăng su t u tư trên m t di n tích t s d ng; xây d ng cơ ch ph i h p phát tri n các ngành d ch v có giá tr gia tăng cao, t o môi trư ng u tư t t và thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương và toàn Vùng. 4. V quy ho ch s d ng t, các ngu n tài nguyên và b o v môi trư ng: Rà soát l i Quy ho ch s d ng t theo hư ng d n h t s c ch t ch , ti t ki m t (ti t ki m t ngay c các khu công nghi p). Khi thu h i t làm khu công nghi p và ô th , ph i h t s c lưu ý gi i quy t t t công tác tái nh cư và gi i quy t vi c làm, m b o cu c s ng cho ng bào ph i di d i, không phát sinh khi u ki n. Quy ho ch s n xu t nông nghi p trong Vùng c n i u ch nh theo hư ng phát tri n nh ng lo i s n phNm có công ngh , ch t lư ng và giá tr cao, ng th i s d ng ít nư c. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , a phương liên quan khNn trương ti n hành xây d ng Quy ho ch s d ng ngu n nư c theo hư ng s d ng liên hoàn nư c các con sông, h trong Vùng và nư c ng m. Xây d ng cơ ch chính sách (trong ó xác nh trách nhi m, m i quan h ph i h p gi a các cơ quan, a phương) s d ng và b o v tài nguyên nư c. C n tính toán đ s d ng h p lý nư c cho th y l i, công nghi p và tiêu dùng. Xây d ng quy ch qu n lý, khai thác ng th i v i các gi i pháp x lý ô nhi m các con sông trong Vùng. Vi c x lý rác th i, c bi t là rác th i công nghi p, y t c n ư c ưa vào Quy ho ch và c n có s ph i h p ch t ch gi a các B và các t nh trong Vùng. B Xây d ng lưu ý vi c quy ho ch các nghĩa trang và v n ng nhân dân áp d ng hình th c h a táng.
  4. 5. V quy ho ch th y l i c a Vùng: Rà soát l i h th ng h ch a nư c, kênh mương tư i tiêu ph c v s n xu t và i s ng. Quy ho ch th y l i ph i m b o a m c tiêu, g n v i cây tr ng, v t nuôi, b o m ti t ki m nư c t i a, ng th i ph c v t t phát tri n du l ch, nuôi tr ng th y s n và b o v môi trư ng, ch ng h n, ngăn m n,... 6. Trên cơ s các Quy ho ch chung, U ban nhân dân các t nh trong Vùng rà soát, b sung quy ho ch c a a phương mình, làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm t i; ng th i v n d ng cơ ch , chính sách chung vào i u ki n c th c a a phương m b o th c hi n t t quy ho ch ã ư c duy t. III. K HO CH HO T NG NĂM 2005 C A BAN CH O: - B K ho ch và u tư v i ch c năng thư ng tr c Ban Ch o, khNn trương hoàn thành vi c t ng h p và x p th t ưu tiên các chương trình, d án phát tri n Vùng; xu t v i Ban Ch o v khai thác các ngu n v n u tư; xác nh rõ các d án then ch t, quy t nh cho s phát tri n c a Vùng ph i ư c ưu tiên gi i quy t v n u tư, k ho ch và ti n th c hi n b o m tính ng b . - Văn Phòng ban ch o do m t Th trư ng B K ho ch và u tư ch trì, cùng Giám c S K ho ch và u tư c a các a phương trong Vùng và Vi n Kinh t thành ph H Chí Minh, hình thành m t t ch c tư v n, nh kỳ h p ki m i m ôn c vi c l p và tri n khai th c hi n các quy ho ch trong Vùng. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , cơ quan liên quan xây d ng cơ ch , chính sách cho Vùng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Chính sách khuy n khích u tư i v i m t s ngành, s n phNm c a Vùng c n ư c th ng nh t, tránh vi c tranh giành u tư gi a các a phương. Kh c ph c tình tr ng ban hành chính sách thu hút u tư trái v i quy nh c a pháp lu t. - Các Quy ho ch nêu trên c n ư c hoàn ch nh ưa ra trao i, th o lu n l n cu i t i H i ngh , d ki n trong tháng 6 năm 2005, trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Các B , cơ quan c n lưu ý: khi trình lên c p có thNm quy n phê duy t, các quy ho ch ph i có cơ ch , chính sách và các d án ưu tiên u tư kèm theo th c hi n quy ho ch ó. - Trong H i ngh t i, Ban Ch o s nghe và cho ý ki n v m t s quy ho ch ngành: y t , giáo d c, d ch v ,... Văn phòng Ban ch o ôn c các B , cơ quan hoàn thành quy ho ch úng ti n . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph Vùng kinh t tr ng i m phía Nam bi t, th c hi n. Nguy n Qu c Huy ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản