Thông báo số 61/TB-VPCP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Thông báo số 61/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 61/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 61/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 61/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH T I PHIÊN H P L N TH 27 C A H I NG THI UA – KHEN THƯ NG TRUNG ƯƠNG Ngày 11 tháng 02 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng, Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương ã ch trì phiên h p l n th 27, nh m ánh giá công tác Thi ua – Khen thư ng Trung ương năm 2008, phương hư ng nhi m v năm 2009, góp ý ki n vào k ho ch t ch c i h i thi ua và h i ngh i n hình tiên ti n các c p, ti n t i i h i thi ua toàn qu c l n th VIII. Sau khi nghe Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương báo cáo và ý ki n phát bi u c a các thành viên H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương, Th tư ng Chính ph k t lu n: Năm 2008 là năm nư c ta g p nhi u khó khăn thách th c khó lư ng như thiên tai, d ch b nh, tình hình suy thoái kinh t th gi i… Nhưng toàn ng, toàn quân, toàn dân ta ã chung s c chung lòng, oàn k t ki m ch ư c l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì ư c tăng trư ng kinh t 6,23%, b o m ư c chính sách xã h i như giáo d c, y t , h tr ngư i nghèo, an ninh chính tr ư c gi v ng. t ư c k t qu trên có s óng góp c a phong trào thi ua yêu nư c và công tác thi ua, khen thư ng. Các B , ngành, a phương ã căn c vào tình hình th c t c a mình phát ng nhi u phong trào thi ua, nhân r ng i n hình tiên ti n, Ny m nh công tác tuyên truy n thi ua hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t , xã h i. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, công tác thi ua, khen thư ng m t s nơi v n chưa ư c quan tâm úng m c, còn hình th c, khen thư ng ngư i tr c ti p lao ng s n xu t, nh ng t m gương sáng trong i s ng kinh t , xã h i còn ít, vi c nhân i n hình tiên ti n còn ch m. Năm 2009, nư c ta còn ph i ương u v i nhi u khó khăn thách th c. Công tác thi ua, khen thư ng ph i t p trung vào các nhi m v : - Ti p t c th c hi n các ch th c a B Chính tr , c a Th tư ng Chính ph g n v i phong trào h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh. Các B , ngành, a phương căn c vào nhi m v , m c tiêu Ny m nh công tác tuyên truy n, phát ng phong trào thi ua bám sát các nhi m v kinh t , xã h i tr ng tâm, ó là th c hi n quy t li t, ng b 5 nhóm gi i pháp nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì ư c m c tăng trư ng kinh t , s n xu t kinh doanh và vi c làm cho ngư i lao ng, m b o an sinh xã h i. - Các hình th c khen thư ng trên cơ s pháp lu t hi n hành bình xét ch t ch . Vi c khen thư ng ph i phát huy ư c tác d ng là t m gương sáng cho m i ngư i h c t p, noi theo. Chú ý khen thư ng k p th i các t p th , cá nhân có thành tích t xu t tiêu
  2. bi u, công nhân lao ng có thành tích xu t s c. Các B , ngành, oàn th Trung ương và a phương t ch c trao các hình th c khen thư ng làm 2 n 3 t trong năm, ph i tr ng th , ti t ki m. - B N i v tăng cư ng ch o n nh t ch c b máy thi ua, khen thư ng các c p th ng nh t theo ngh nh c a Chính ph . - Giao Ban thi ua – Khen thư ng Trung ương s m s a i Quy ch ho t ng c a H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương v vi c ngh phong t ng danh hi u Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân theo hư ng H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương h p xét th t ch t ch làm 3 t trong năm và ph i t trên 90% thành viên b phi u tín nhi m b o m ch t lư ng. S m hoàn thi n và trình Th tư ng Chính ph D th o quy ch xét tôn vinh và trao gi i thư ng ch t lư ng s n phNm cho các doanh nghi p. Ngày 11 tháng 6 hàng năm, H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương t ch c k ni m Ngày Truy n th ng thi ua yêu nư c m t cách thi t th c và trao C thi ua c a Chính ph cho các ơn v xu t s c, tiêu bi u trong phong trào thi ua th c hi n Ch th s 17/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . V k ho ch t ch c i h i thi ua và h i ngh i n hình tiên ti n các c p, ti n t i i h i thi ua yêu nư c l n th VIII, giao Thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng Trung ương lên k ho ch, báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các Ban, ngành oàn th Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng ( b/c); - Phó Ch t ch nư c Nguy n Th Doan - Các b , Cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Xuân Phúc - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - M t tr n T qu c Vi t Nam; - Các cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các thành viên trong Ban T ch c Nhà nư c K ni m 60 năm ngày Bác H kêu g i thi ua ái qu c; - VPCP, B trư ng CN, các phó Ch nhi m; các v :KGVX, TH, TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV(3b).
Đồng bộ tài khoản