Thông báo số 622/TB-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Thông báo số 622/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 622/TB-VP về việc phân công lãnh đạo Văn phòng bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 622/TB-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM VĂN PHÒNG B c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 622/TB-VP Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO V VI C PHÂN CÔNG LÃNH O VĂN PHÒNG B Ngày 30/10/2007, B trư ng ã ký các Quy t nh i u ng và b nhi m 03 ng chí Phó Văn phòng n nh n nhi m v t i các ơn v khác. th c hi n ch c năng, nhi m v c a Văn phòng B , Lãnh o Văn phòng ã th ng nh t t m th i phân công nhi m v , ph trách các lĩnh v c công vi c i v i t ng ng chí, c th như sau : ng chí B ch Qu c Khang – Chánh Văn phòng : Ph trách chung : Tr c ti p ph trách các lĩnh v c : Chương trình công tác c a Lãnh o B và giúp B trư ng i u hành công vi c hàng ngày c a B ; công tác báo chí c a B ; công tác T ch c, Cán b c a Văn phòng; công tác Tin h c; Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng, H i ng xét nâng lương c a Văn phòng. Ch o tr c ti p Phòng Hành chính T ch c, Phòng Tin h c. 2. ng chí Vũ Tu n Cư ng – Phó Văn phòng : Tr c ti p ph trách công tác Thi ua, khen thư ng, tuyên truy n, h i ch tri n lãm, l ch s truy n th ng c a B ; ph i h p x lý văn b n i, văn b n n thu c nhi m v c a Văn phòng. Ch o tr c ti p Phòng Thi ua Tuyên truy n Tri n lãm. 3. ng chí Nguy n H u i p – Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác : Qu n tr , Xây d ng cơ b n; Y t cơ quan, các ho t ng d ch v c a Văn phòng; Ch o tr c ti p Phòng Qu n tr – Y t , oàn xe I Trung tâm d ch v nông nghi p. 4. ng chí Nguy n Văn ĩnh – Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác : Tài chính k toán; công tác oàn th ; Ch o tr c ti p Phòng Tài chính k toán.
  2. 5. ng chí Nguy n M nh Hùng – Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác Văn thư, Lưu tr , tang l thu c nhi m v c a Văn phòng B ; công tác Qu n tr , B o v thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s s 10 – 12 Nguy n Công Hoan. Ch o tr c ti p Phòng Lưu tr . 6. ng chí Nguy n Minh Nh n – Phó Văn phòng : Ph trách các lĩnh v c công tác : T ng h p; x lý văn b n i, văn b n n thu c nhi m v c a Văn phòng; Quân s – t v cơ quan B ; c i cách hành chính, chương trình ISO c a Văn phòng; Chánh Văn phòng thư ng tr c C i cách hành chính c a B . Ch o tr c ti p Phòng T ng h p, Văn phòng thư ng tr c C i cách hành chính c a B . 7. ng chí Nguy n Văn Sinh – Phó Văn phòng : Ph trách công tác Hành chính c a Văn phòng. 8. ng chí Ngô ông H i – Phó Văn phòng : Trư ng Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh; Ch o tr c ti p Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh (cơ s 135 Pasteur); Trung tâm D ch v thương m i nông nghi p phía Nam. 9. ng chí Tr n Phú Tùng – Phó Văn phòng : Phó trư ng Cơ quan i di n Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh; Tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng thu c nhi m v c a Văn phòng B t i cơ s 30 Hàm Nghi – Qu n I – Thành ph H Chí Minh. Ngoài ra, các ng chí Lãnh o Văn phòng có trách nhi m th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Lãnh o B , ho c do Chánh Văn phòng phân công. Khi có ng Lãnh o Văn phòng i v ng, Chánh Văn phòng phân công ng chí Lãnh o khác gi i quy t thay công vi c c a ng chí i v ng. S phân công trên ư c th c hi n t ngày 09/11/2007, thay th thông báo s 422/TB- VP ngày 20/8/2007. Trong quá trình th c hi n, n u có v n chưa phù h p, s ư c i u ch nh k p th i. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t, ph i h p trong công tác. CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. B ch Qu c Khang
Đồng bộ tài khoản