Thông báo số 644/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 644/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 644/TB-BYT về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 644/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 644/TB-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2006 THÔNG BÁO C A BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H5N1) NGƯ I CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH. Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i, tình hình d ch cúm A(H5N1) ang di n bi n ph c t p. D ch cúm gia c m ã lan r ng nhi u qu c gia t i h u h t các châu l c và c bi t m t s qu c gia ông Nam Á ã xu t hi n tr l i d ch cúm trên gia c m sau nhi u tháng kh ng ch ư c d ch như Lào, Thái Lan, Indonesia. n nay, d ch cúm A(H5N1) ngư i ã ghi nh n t i 10 qu c gia trên th gi i: Azerbaijan, Campuchia, Trung Qu c, Djibouti, Ai C p, Indonesia, Iraq, Thái Lan, Th Nhĩ Kỳ và Vi t Nam, v i 232 trư ng h p m c, trong ó 134 trư ng h p t vong. Sau khi xu t hi n chùm ca b nh cúm A(H5N1) t vong t i Indonesia vào tháng 5/2006, T ch c Y t th gi i ã c nh báo nguy cơ bi n ch ng c a vi rút cúm A(H5N1) có th lây nhi m t ngư i sang ngư i và kh năng bùng phát d ch r t cao trong mùa ông - Xuân cu i năm 2006, u năm 2007. Vi t Nam ã kh ng ch ư c d ch cúm gia c m và cúm ngư i trong th i gian dài, tuy nhiên tình hình d ch cúm A(H5N1) di n bi n ph c t p t i các qu c gia ông Nam Á, do ó, nguy cơ d ch bùng phát tr l i là r t l n. B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i thông báo nh ng bi n pháp c p bách tăng cư ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) như sau: 1. Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i các c p khNn trương ki m tra và ch o công tác giám sát ch t ch , phát hi n s m các d ch gia c m, các trư ng h p m c cúm A(H5N1) ngư i, cách ly k p th i và x lý tri t , không d ch bùng phát và lan r ng. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thương m i, B Công an, T ng c c H i quan, U ban nhân dân các t nh biên gi i ph i h p ki m soát ch t ch vi c nh p khNu, mua bán, v n chuy n s n phNm gia c m, gia c m t i các c a khNu biên gi i. 3. U ban nhân dân các t nh/thành ph ch o các ơn v chuyên môn d tr hoá ch t kh khuNn, thu c men, thi t b , v t tư chuyên d ng phòng ch ng d ch và s n sàng cung c p cho a phương phòng ch ng khi d ch x y ra .
  2. 4. Ngành Y t ti p t c tăng cư ng công tác ki m d ch y t biên gi i, chuNn b s n sàng cơ s v t ch t, trang thi t b cho các cơ s , s n sàng ti p nh n, thu dung, cách ly và i u tr tích c c h n ch th p nh t t l t vong. 5. B Văn hoá Thông tin, ài truy n hình Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng cho nhân dân c nh báo nguy cơ tái phát d ch cúm, các bi n pháp phát hi n s m d ch cúm gia c m, các trư ng h p m c b nh ngư i và giúp ngư i dân ch ng phòng ch ng d ch b nh c bi t trư c mùa ông xuân s p t i. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản