Thông báo số 65/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
1
download

Thông báo số 65/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 65/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 11 năm 2004 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 65/BC-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 65/BC-TL Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2004 BÁO CÁO THÁNG 11 NĂM 2004 1. M t s ho t ng tuyên truy n, giáo d c và phong trào thi ua K ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam 20/11, các c p công oàn ã t ch c nhi u ho t ng thi t th c như g p m t trao i kinh nghi m công tác gi ng d y, to àm nâng cao ch t lư ng giáo d c; i thăm, t ng quà cho các trư ng h c và giáo viên có hoàn c nh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; t ch c h i di n văn ngh , th thao, thi n công gia chánh… Công oàn ngành Giáo d c t ch c h i th o “C Giáo d c VN tri n khai th c hi n Ch th 40-CT/TW c a Ban Bí thư v xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c”. L L thành ph H Chí Minh t ch c cu c to àm “Gi i pháp phát tri n i ngũ gi ng viên tr ”. L L Phú Yên t ch c g p m t và trao quà cho các ng chí cán b công oàn chuyên trách tham gia công tác ào t o. L L t nh Qu ng Tr t ch c g p m t bi u dương giáo viên tiêu bi u có nhi u thành tích trong s nghi p phát tri n giáo d c, ào t o vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa… ChuNn b các n i dung ho t ng k ni m các ngày l l n trong năm 2005 (75 năm ngày thành l p ng C ng s n VN, 30 năm ngày gi i phóng Mi n Nam th ng nh t t nư c, 115 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh, 60 năm Cách m ng tháng Tám và Qu c khánh 2/9, 76 năm ngày thành l p C VN), T ng Liên oàn ã có văn b n hư ng d n các c p công oàn t ch c các ho t ng tuyên truy n v i m c ích giáo d c CNVCL lòng yêu nư c, truy n th ng cách m ng; khơi d y lòng t hào và ý th c t cư ng dân t c, nâng cao nh n th c tuy t i tin tư ng vào ư ng l i i m i c a ng và v con ư ng i lên CNXH nư c ta. Nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a các phương ti n truy n thông công oàn, tăng cư ng công tác giáo d c, nâng cao trình m i m t cho CNL , T ng Liên oàn ph i h p v i Công oàn Ch t o Australia (AMWU) t ch c h i th o “Nâng cao nh hư ng và vai trò c a công oàn qua các phương ti n thông tin i chúng” tìm các bi n pháp c i ti n nâng cao ch t lư ng chương trình thông qua các phương ti n truy n thông công oàn và i m i ho t ng tuyên giáo công oàn. T ng Liên oàn ã ra Ch th s 05/CT-TL ngày 24/11/2004 v “Nâng cao ch t lư ng, Ny m nh phát hành và s d ng t t T p chí Lao ng và Công oàn”. Nhân Ngày th gi i phòng ch ng AIDS (1/12), các c p công oàn ã t ch c ho t ng tuyên truy n, ph bi n nâng cao nh n th c c a CNVCL v HIV/AIDS và cách phòng ch ng v i nhi u hình th c như t ch c mít tinh, thi tìm hi u, phát t rơi, sinh ho t CLB, t p hu n … L L ng Tháp ph i h p v i Trung tâm Y t d phòng t nh t ch c thi tìm hi u pháp lu t v phòng ch ng HIV/AIDS trong CNVCL . L L An Giang t ch c t p hu n Pháp l nh phòng ch ng AIDS, phát hành t rơi n CNVCL . Báo Lao ng có bài vi t v “Quy n ư c làm vi c c a ngư i có HIV”…
  2. Chào m ng các ngày l l n năm 2004-2005, ti n t i i h i Thi ua toàn qu c, T ng Liên oàn cùng v i Ban Tư tư ng văn hoá TW, H i ng thi ua khen thư ng TW t ch c “Nh ng ngày h i bàn tay vàng - s n phNm vàng” nh m tôn vinh nh ng t p th tiên ti n i n hình, nh ng nhân t m i trong lao ng, s n xu t kinh doanh, cùng nh ng thành qu lao ng sáng t o, góp ph n Ny m nh s nghi p CNH-H H. ng th i phát ng phong trào thi ua “Lao ng gi i, lao ng sáng t o” và “b o m ATVSL -PCCN”; phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, áp d ng công ngh tiên ti n vào s n xu t, th c hành ti t ki m, gi m các chi phí hành chính, gi m nh m c tiêu hao nguyên nhiên v t li u; nâng cao hi u su t, năng l c c a máy móc thi t b , t o ra các s n phNm t ch t lư ng cao, s c c nh tranh, h i nh p kinh t khu v c và qu c t . 2. Chăm lo, b o v quy n, l i ích h p pháp chính áng ngư i lao ng và ho t ng xã h i. Nh m b o m quy n l i chính áng cho ngư i lao ng, các c p công oàn ã ph i h p v i cơ quan BHXH t ch c ph bi n chính sách n ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng; t o i u ki n thu n l i cho ngư i lao ng ư c tham gia BHXH, BHYT. L L Tây Ninh ph i h p v i BHXH t nh, Ban qu n lý KCN t ch c cho các ch DN có v n u tư nư c ngoài h c t p chính sách BHXH. L L L ng Sơn t ch c thi tìm hi u chính sách BHXH trong CNVCL . L L Sóc Trăng ph i h p v i S Y t , BHXH t nh tri n khai BHYT t nguy n cho thân nhân ngư i lao ng và thành viên các t ch c nghi p oàn. Công oàn ngành Giao thông v n t i ã trao i và th ng nh t v i BHXH VN duy trì th BHYT lưu ng cho CNL ngành GTVT và có l trình gi i quy t ch lao ng dôi dư trong quá trình s p x p i v i nh ng DNNN t i các ơn v còn n BHXH. Công oàn Công nghi p VN ph i h p v i ài truy n hình VN th c hi n phóng s “Gi i pháp nào cho v n BHXH t i các DN khó khăn”… Ngày 16/11, T ng Liên oàn L VN và Liên minh các H p tác xã VN ký k t chương trình ph i h p ho t ng “Phát huy vai trò c a công oàn trong vi c xây d ng và phát tri n kinh t t p th giai o n 2005-2010”. Các ho t ng ph i h p t p trung vào vi c xu t các bi n pháp tăng cư ng công tác tuyên truy n hư ng d n th c hi n Lu t h p tác xã, Lu t công oàn; xây d ng chính sách liên quan tr c ti p n ngư i lao ng khu v c kinh t t p th , m b o các i u ki n lao ng, v n b o v môi trư ng nông thôn và tham gia ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách cho ngư i lao ng trong khu v c kinh t t p th ; phát huy dân ch , tính ch ng, sáng t o, nâng cao hi u qu SX kinh doanh, góp ph n xây d ng, phát tri n nhi u HTX, phát tri n oàn viên và t ch c công oàn. Trong tháng, nhi u L L a phương ã t ch c h i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Qui nh 736/Q -TL c a T ng Liên oàn L VN v vi c công oàn gi i quy t và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo. Qua sơ k t cho th y công oàn các c p ã tham gia cùng chính quy n, cơ quan ch c năng gi i quy t nhanh chóng các ơn thư khi u n i, t cáo c a CNVCL ; cùng v i ơn v xây d ng qui ch gi i quy t khi u n i, t cáo; tham gia tích c c vào ho t ng c a H i ng hoà gi i cơ s , k p th i b o v quy n l i ngư i lao ng, góp ph n h n ch nh ng mâu thu n trong quan h lao ng t i doanh nghi p.
  3. Trư c th c tr ng ình công, tranh ch p lao ng t p th có xu hư ng tăng (năm 1995 có 60 cu c ình công, n năm 2003 ã tăng lên 119 cu c, 11 tháng năm 2004 là 107 cu c), T ng Liên oàn ã t ch c h i th o v “tình hình ình công, gi i pháp và ki n ngh ” nêu th c tr ng tình hình ình công c a ngư i lao ng và th c t gi i quy t ình công; vai trò c a công oàn v i v n ình công và tham gia gi i quy t ình công trong th i gian qua; xu t các gi i pháp th c hi n cho t ch c công oàn và ki n ngh v i Nhà nư c có nh ng bi n pháp h u hi u h n ch tranh ch p lao ng và ình công trong th i gian t i, góp ý ki n vào xây d ng d th o Pháp l nh ình công. Trong tháng, trên a bàn c nư c ã x y ra 7 cu c ình công (thành ph H Chí Minh x y ra 2 cu c, H i Phòng 2, ng Nai, Long An, Bình Dương m i a phương 1 cu c). Trong ó, DN có v n u tư nư c ngoài 4 cu c ( ài Loan 3, Hàn Qu c 1), DN ngoài qu c doanh 3. Nguyên nhân ch y u c a các cu c ình công là do ngư i lao ng ph i làm thêm gi quá nhi u, nh m c lao ng cao, ơn giá s n phNm th p d n n thu nh p th p, b tr lương không úng, không ư c ký H L , không ư c tham gia BHXH, BHYT… Các cu c ình công ch y u òi quy n l i kinh t và các ch có liên quan n ngư i lao ng. Hư ng ng cu c v n ng ng h n n nhân ch t c da cam VN, các c p công oàn ã v n ng CNVCL tham gia óng góp ti n, v t ch t tr giúp n n nhân ch t c da cam. T ng Liên oàn ã t ch c giao lưu ch “Chia s n i au v i n n nhân ch t c da cam” t i TP HCM v i s tham gia c a 18.000 CNVCL và trao 2 t ng ti n ng h c a các t ch c, cá nhân t i bu i giao lưu t i Qu ng h n n nhân ch t c da cam VN. L L Bà R a - Vũng Tàu trao 132 su t quà cho n n nhân ch t c màu da cam v i t ng s ti n trên 70 tri u ng. Các c p công oàn t nh Phú Yên v n ng CNVCL ng h 85 tri u ng; Qu ng Nam, 305 tri u ng; ng Nai 462 tri u ng… 3. M t s k t qu th c hi n Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên. Th c hi n Chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên do Ngh quy t i h i IX C VN ra, TL ã kh o sát t i m t s t nh kinh t tr ng i m, nơi t p trung ông CNL và t ch c các cu c h i th o nh m tìm ra các gi i pháp th c hi n có hi u qu chương trình này. Các L L t nh, thành ph , C ngành TW, C c p trên cơ s ã xây d ng k ho ch toàn khoá, t ng năm và giao ch tiêu cho C c p dư i, tích c c tuyên truy n, phát tri n oàn viên, thành l p C CS m i, c bi t khu v c kinh t NQD, khu v c có v n TNN, xã, phư ng, th tr n. M t s L L a phương ã tham mưu cho c p u ban hành NQ ho c ch th “V lãnh o, ch o công tác phát tri n oàn viên, thành l p C CS trong các DN, trư ng dân l p và C xã, phư ng, th tr n”, tranh th s h tr c a chính quy n cùng c p; t ch c h i th o, g p m t các ch DN trên a bàn… M c dù các c p C r t c g ng ch o, t ch c th c hi n công tác phát tri n oàn viên, nhưng kh năng s không t ch tiêu phát tri n 250.000 oàn viên năm 2004. Theo báo cáo c a 76 L L t nh, TP, C ngành TW và C T ng Cty tr c thu c TL , n 08/11/2004, các c p C ã ăng ký trong nhi m kỳ 2003- 2008 s phát tri n m i 1.424.594 oàn viên. n nay, theo báo cáo g i TL c a 20 ngành, a phương, m i phát tri n ư c 105.035 oàn viên và 825 C CS. Trong khi ó, s lư ng oàn viên ang gi m m nh các DNNN ph i s p x p l i theo k ho ch c a các ngành, a phương. Nguyên nhân ch y u là do các ch DN né tránh thành l p C ;
  4. ph n l n DN có qui mô nh , v n ít; l c lư ng lao ng thư ng xuyên bi n ng, h u h t là h p ng th i v , chưa tha thi t tham gia t ch c C . ng th i, vi c tri n khai c a các c p C còn ch m và thi u ng b ; công tác tuyên truy n còn nhi u h n ch ; năng l c và trình c a cán b C CS ph n l n chưa áp ng ư c yêu c u th c ti n, ph thu c gi i ch nên dè d t, ng i va ch m v i gi i ch khi quy n l i c a ngư i lao ng b vi ph m. M t khác, do khó khăn v kinh phí và biên ch cán b , nh t là c p huy n, ã nh hư ng tr c ti p n công tác này t t c các a phương. 4. K t qu ho t ng vay v n t Qu qu c gia gi i quy t vi c làm qua T ng Liên oàn năm 2004. Năm 2004, ho t ng vay v n t Qu qu c gia gi i quy t vi c làm qua T ng Liên oàn ã cho 343 lư t d án vay b ng v n m i và v n thu h i v i t ng s ti n vay 21.569 tri u ng; h tr gi i quy t vi c làm cho 8.488 lư t lao ng (s lao ng ư c h tr v n t o vi c làm m i là 7.036 lư t ngư i) trong 6.220 lư t h vay (s h vay l i kho ng 25%). Các d án tri n khai cho vay úng i tư ng, úng m c ích, có hi u qu c v h tr gi i quy t vi c làm và thu nh p. V n vay có tác d ng giúp ngư i lao ng t gi i quy t ph n nào nh ng khó khăn ban u v vi c làm ( i v i i tư ng chưa có vi c làm), t o vi c làm y hơn i v i i tư ng thi u vi c làm; t o thu nh p thêm cho ngư i lao ng t 200.000 n 300.000 ng/ngư i/tháng v i m c v n vay t 2 n 3 tri u ng/h và u tư vào mô hình chăn nuôi nh (lãi 10% so v i v n u tư). Nh ng h ư c vay v n t 5 n 7 tri u ng cùng v i v n t có c a gia ình ho c khai thác thêm ngu n v n khác như vay tín d ng ngân hàng t 15-20 tri u ng, u tư chăn nuôi gia súc, gia c m v i qui mô l n, có k thu t, chu ng tr i khoa h c cho thu nh p khá cao, m i năm thu lãi t 20-25 tri u ng, góp ph n gi i quy t khó khăn i s ng gia ình và vươn lên làm giàu. Nh ng d án v n vay theo mô hình nhóm h , m c vay t 5-7 tri u ng/h , u tư s n xu t ti u th -công nghi p có hi u qu cao v thu hút lao ng m i và t o thu nh p bình quân 1.200.000 ng/ngư i/tháng. Các d án kinh doanh, d ch v buôn bán nh , v n u tư ít, m c vay ch t 2-3 tri u ng/h cũng ã h tr ngư i vay t o vi c làm, thu nh p t 500.000 ng - 600.000 ng/tháng. Các d án tr ng cây công nghi p, cây ăn qu m i h ư c vay ít nh t là 5 tri u ng ã khai thác thêm ngu n v n khác u tư c i t o vư n t p, tr ng m i và chăm sóc cây gi ng, cây công nghi p, cây ăn qu cho thu nh p khá. t ư c k t qu trên là do T ng Liên oàn ã khNn trương, k p th i tri n khai th c hi n k ho ch ngu n v n m i ư c Nhà nư c phân b ; t ch c các t ki m tra nh kỳ i v i ho t ng vay v n c a các a phương; tăng cư ng qu n lý ngu n v n Qu Qu c gia giao cho TL , phòng ch ng th t thoát và t n ng v n. Ngoài ra, h u h t các L L t nh, thành ph ã c cán b , chuyên viên theo dõi d án, ch ng tích c c trong vi c khai thác ngu n v n m i và th c hi n x lý, quay vòng v n k p th i nên vi c th c hi n cho vay b ng v n thu h i i v i các d án ã h t h n vay tương i t t, ti n gi i ngân nhanh; s v n n quá h n không áng k và v n t n ng t i Ngân hàng chính sách xã h i không l n, v n vay ư c b o toàn, không có trư ng h p nào làm th t thoát v n. Năm 2004, m c cho vay i v i t ng h và t ng d án ã ư c nâng lên. So v i nhu c u v n c n u tư c a các h còn th p, v n vay m i ch áp ng kho ng 30% nhu c u, nhưng ã có tác d ng rõ nét v h tr vi c làm, thu nh p, h n ch tiêu c c xã h i
  5. và góp ph n làm lành m nh hoá xã h i. nâng cao hi u qu v h tr vi c làm, thu nh p, góp ph n h n ch tiêu c c xã h i do nguyên nhân thi u và chưa có vi c làm, T ng Liên oàn ngh Nhà nư c ti p t c b sung thêm v n t ngân sách cho Chương trình vi c làm t nay n năm 2010 h tr ngư i lao ng gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p, gi m b t s c ép v vi c làm trong xã h i. 5. Các ho t ng khác - Ngày 15/11, T ng Liên oàn L VN và B Tài nguyên & Môi trư ng ã ký Ngh quy t liên t ch v “Ph i h p hành ng b o v môi trư ng ph c v phát tri n b n v ng”. Ngh quy t ã ra 8 n i dung ph i h p th c hi n các ho t ng nâng cao nh n th c cho CNVCL v nhi m v b o v môi trư ng, t ng bư c thay i nh ng hành vi, phong t c, t p quán l c h u nh hư ng x u n môi trư ng, phát huy phong trào qu n chúng làm công tác BHL và b o v môi trư ng th i kỳ CNH, H H t nư c. - T ngày 15 n 16/11, oàn i bi u T ng Liên oàn L VN ã tham d h i ngh Công oàn các nư c khu v c Châu á - Thái Bình Dương thu c APEC l n th 10 t i Santiago (Chile). Trong th i gian này, oàn i bi u TL ã g p g và trao i v i các oàn i bi u công oàn các nư c tham d v vai trò c a APEC và ho t ng công oàn. - Trong tháng, T ng Liên oàn ã làm vi c v i oàn i bi u Liên hi p Công oàn Hàn Qu c (FKTU), oàn i bi u Công ty B o hi m Công oàn Singapore (NTUC INCOME), oàn i bi u Công oàn Công nông cách m ng Mexico (CROC) v ho t ng công oàn và b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng trong n n kinh t th trư ng. TL. OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN L VN CHÁNH VĂN PHÒNG Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản