Thông báo số 67/2006-TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Thông báo số 67/2006-TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 67/2006-TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 67/2006-TB-VPCP

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2006 THÔNG BÁO V K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I CU C H P GIAO BAN V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I Ngày 30 tháng 3 năm 2006, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã ch trì cu c h p v công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , y ban nhân dân thành ph Hà N i, H i phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh và các thành viên Ban ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. Sau khi nghe báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , ý ki n c a i di n lãnh o các thành ph , m t s i bi u d h p, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã k t lu n như sau: 1. D ch cúm gia c m và cúm A ngư i nư c ta ã ư c kh ng ch , ã hơn 3 tháng không tái phát d ch cúm gia c m và hơn 4 tháng không có ngư i nhi m cúm A. Nhi u a phương ã tri n khai t t công tác v sinh tiêu c, kh trùng, tiêm phòng cho àn gia c m và cho phép phát tri n àn m i; chăn nuôi gà t ng bư c ư c khôi ph c tr l i. Vi c s n xu t thu c, s n xuNt và th nghi m v c xin, máy h tr th ang ư c ti p t c tri n khai th c hi n. 2. Tình hình d ch cúm gia c m và ngư i trên th gi i ti p t c di n bi n ph c t p, do ó các B , ngành, a phương ph i ti p t c thông tin tuyên truy n m i ngư i không ư c ch quan v d ch cúm gia c m và nguy cơ x y ra i d ch cúm ngư i; duy trì và làm thư ng xuyên, liên t c các bi n pháp phòng, ch ng d ch, trong ó lưu ý: a) Phát huy k t qu ã t ư c trong th i gian v a qua v vi c tlêu th gia c m có ngu n g c xu t x , ư c ki m soát ch t ch v v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm duy trì và ti n t i thay i d n thói quen, t p quán c a ngư i dân; chuy n chăn nuôi, gi t m , ch bi n tiêu th gia c m sang hư ng t p trung công nghi p, trư c h t là t i các khu ô th , khu ông dân cư. T ch c ki m soát ch t ch v thú ý i v i vi c lưu thông, v n chuy n, buôn bán, gi t m gia c m; nghiêm c m v c buôn bán, gi t m gia c m s ng các ch n i thành, n i th , khu ông dân cư và nh ng nơi không ư c phép. b) U ban nhân dân các t nh biên gi i và các t nh ph c n ph i h p v i các B , ngành ch c năng t p trung ch o quy t li t ngăn ch n vi c nh p l u gia c m, s n ph m
  2. gia c m và coi ây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm, c p bách c a chính quy n và các c p u ng: - Huy ng và ph i h p l c lư ng c a Ban ch o ch ng buôn l u và gian l n thương m i, b i biên phòng, h i quan, công an, thú y và các l c lư ng khác trên a bàn, thư ng xuyên ki m tra, ki m soát t thôn, p, b n n các xã, huy n biên gi i và các u m i giao thông v các t nh tuy n sau ngăn ch n, x lý k p th i vi c nh p l u gia c m, s n phNm gia c m. - Có bi n pháp x lý kiên quy t, nghiêm minh i v i các ch hàng, ngư i tham gia và phương ti n v n chuy n nh p 1 u gia c m, s n phNm gia c m theo úng quy nh c a pháp lu t. T ch thu, tiêu hu toàn b , không b i thư ng các s n phNm ã nh p l u. - Ch ng s d ng kinh phí t ngu n ngân sách a phương tiêu hu gia c m, s n phNm gia c m nh p l u; chi b i dư ng, trang b b o h cho l c lư ng tham gia phòng, ch ng buôn l u và áp d ng theo m c quy nh như i v i nh ng ngư i tham gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m trong th i gian có d ch. c) Các B , ngành theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao ch o l c lư ng chuyên môn, ph i h p v i l c lư ng c a các a phương ki m tra, ki m soát ch t ch và x lý vi c nh p l u gia câm, s n phNm gia c m. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nguy n Công S
Đồng bộ tài khoản