Thông báo số 677/2006/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo số 677/2006/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 677/2006/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 02/8/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 677/2006/TB-BYT

  1. BAN CH Đ O QU C GIA PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH NG Đ I D CH CÚM NGƯ I Đ c l p - T do - H nh phúc S : 677/TB-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2006 THÔNG BÁO V N I DUNG H P BAN CH Đ O QU C GIA PHÒNG, CH NG Đ I D CH CÚM NGƯ I NGÀY 02/8/2006 Đ ti p t c tri n khai các ho t đ ng phòng, ch ng đ i d ch cúm ngư i, ngày 02/8/2006, B Y t - Thư ng tr c Ban ch đ o qu c gia phòng, ch ng đ i d ch cúm ngư i đã t ch c cu c h p thư ng kỳ. I. THÀNH PH N Đ I BI U THAM D : 1.Ông Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch đ o qu c gia phòng ch ng đ i d ch cúm ngư i, ch trì cu c h p. 2.Ông Nguy n Văn Bình, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t . 3.Ông Ph m H ng Phương, C c Quân y, B Qu c phòng. 4.Ông Bùi Văn Tuân, S Y t giao thông v n t i, B Giao thông v n t i. 5.Ông Đinh Duy Th nh, Trung ương H i Ch th p đ Vi t Nam. 6.Bà Hà Phương, C c Lãnh s , B Ngo i giao. 7.Bà Nguy n Th Huy n, C c A25, B Công An. 8.Ông Lương Ng c Khuê, Phó V trư ng V Đi u tr , B Y t . 9.Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Y t . 10.Ông Tr n Đ c Long, Phó V trư ng V Pháp ch , B Y t . 11.Ông Nguy n Quang Thu n, Giám đ c Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương, B Y t . 12.Ông Văn Đăng Kỳ, C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 13.Ông Ph m Lê Tu n, Phó Giám đ c S Y t Hà N i. 14.Bà Ph m Thanh Bình, Văn phòng B Y t . Và các chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam, V Đi u tr và V K ho ch - Tài chính, B Yt . II.N I DUNG CU C H P:
  2. Cu c h p đã t p trung th o lu n các n i dung chính sau: 1. Tình hình d ch cúm A(H5N1) gia c m, cúm ngư i trên th gi i và t i Vi t Nam. M t s bi n pháp c n ti p t c tri n khai đ phòng ch ng d ch. 2. Công tác tri n khai mua s m thu c, hoá ch t, trang thi t b phòng ch ng d ch và t p hu n s d ng, b ng kinh phí do Chính ph đ u tư cho các đ a phương và các B , ngành trong c nư c. 3. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và ngư i. 4. Công tác ki m tra giám sát vi c tri n khai các ho t đ ng phòng ch ng d ch. 2.1 Tình hình d ch cúm A(H5N1): 2.1.1.Tình hình d ch cúm gia c m: Trên th gi i: Theo Thông tin t T ch c Y t th gi i, T ch c s c kho đ ng v t th gi i (OIE) đ n ngày 02/8/2006 và các ngu n tin qu c t khác, tình hình d ch cúm A(H5N1) đang ti p t c di n bi n ph c t p. D ch cúm gia c m đã lan r ng nhi u qu c gia t i h u h t các châu l c và đ c bi t m t s qu c gia Đông Nam Á đã xu t hi n tr l i d ch cúm trên gia c m sau nhi u tháng kh ng ch đư c d ch như Lào, Thái Lan, Indonesia. * T i Thái Lan: D ch cúm gia c m (th đ c l c cao H5N1) đã tái xu t hi n đ u tiên t i t nh Pichit vào đ u tháng 7/2006, sau hơn 8 tháng nư c này kh ng ch đư c d ch cúm gia c m. d ch đã làm ch t kho ng 30 con gà ch i. Sau đó vi rút cúm A(H5N1) ti p t c đư c tìm th y t i t nh Nakohn Pano, phía đông b c Thái Lan, cách th đô Bangkok hơn 700km và g n biên gi i v i Lào. * T i Lào: D ch cúm gia c m đư c ghi nh n t i 2 trang tr i nuôi gia c m cách th đô Vientiane 20km vào cu i tháng 7/2006, làm ch t hơn 2.500 con gia c m. Ngo i tr trư ng h p 1 con v t đư c phát hi n m c cúm A(H5N1) t i Lào vào tháng 3/2006, thì đây là v d ch cúm gia c m đ u tiên xu t hi n tr l i Lào k t đ u năm 2004. Trong tháng 7/2006, t i Tây Ban Nha l n đ u tiên phát hi n chim di cư m c cúm A(H5N1), các v d ch cúm gia c m ti p t c x y ra t i các qu c gia: Bulgaria, Trung Qu c, Indonesia, Nigeria, B bi n Ngà. Trong khi Jordan thông báo đã kh ng ch đư c d ch cúm gia c m, t tháng 3/2006 đ n nay không ghi nh n v d ch m i và hi n tư ng chim đà đi u hoang ch t t i Zambia, phía nam Châu Phi đã đư c kh ng đ nh không ph i do m c cúm A(H5N1). Hi n nay d ch cúm gia c m v n ti p t c di n bi n ph c t p t i 22 qu c gia trên th gi i. K t năm 2003 đ n nay đã có 58 qu c gia và các vùng lãnh th trên th gi i ghi nh n d ch cúm gia c m và chim hoang ch t do m c cúm A(H5N1). T i Vi t Nam: Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ngày 15/12/2005 đ n nay (02/8/2006) đã g n 8 tháng toàn qu c không phát sinh thêm d ch cúm gia c m m i. 2.1.2. Tình hình d ch cúm A (H5N1) trên ngư i: Trên th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i:
  3. * T i Indonesia: Trong tháng 7/2006, B Y t nư c này đã ghi nh n thêm 02 trư ng h p m c cúm A(H5N1), đ u t vong: - Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 3 tu i, s ng t nh Jakarta, kh i b nh ngày 23/6/2006, nh p vi n ngày 05/7/2006 và t vong ngày 06/7/2006. T i hàng xóm c a b nh nhân có gà ch t do m c cúm A(H5N1). - Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 44 tu i, s ng phía đông t nhJarkata, kh i b nh ngày 24/6/2006, nh p vi n ngày 10/7/2006, t vong ngày 12/7/2006. Các ch c trách đ a phương đang xác đ nh ngu n lây nhi m b nh có th t gia c m nuôi t i các h gia đình xung quanh nhà b nh nhân ho c t i ch nơi b nh nhân có qu y bán th c ăn. Đ n nay Indonesia đã ghi nh n 54 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong đó 42 trư ng h p t vong. * T i Thái Lan: Ngày 21/7/2006, B Y t Thái Lan đã ghi nh n trư ng h p m c cúm A(H5N1) đ u tiên c a nư c này k t đ u năm 2006 đ n nay.B nh nhân nam 17 tu i, s ng t nh Pichít, đây là t nh đ u tiên c a nư c này tái phát d ch cúm gia c m tr l i tính t v d ch cu i cùng đư c ghi nh n t i Thái Lan vào tháng 11/2005 đ n nay. B nh nhân kh i b nh ngày 15/7/2006, nh p vi n ngày 20/7/2006 và t vong ngày 24/7/2006. Trư c khi kh i b nh 5 ngày b nh nhân có chôn c t xác gia c m ch t t i nhà. Hi n các nhà ch c trách Thái Lan đang ti p t c giám sát v y t đ i v i hàng trăm trư ng h p nghi m c cúm A(H5N1). T tháng 12/2003 đ n nay, t i Thái Lan đã ghi nh n 23 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong đó 15 trư ng h p t vong. * Đ n nay Lào chưa ghi nh n trư ng h p nào ngư i m c cúm A(H5N1). T i Vi t Nam: K t ngày 14/11/2005 đ n nay g n 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) đ u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) đ n nay đã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong đó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 đ n nay, trên th gi i đã ghi nh n 232 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong đó có 134 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 54, ch t 42), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 23, ch t 15), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2.2. Các ho t đ ng phòng ch ng d ch đã th c hi n: - Thông báo c a Trư ng Ban ch đ o qu c gia phòng ch ng đ i d ch cúm ngư i v tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và khuy n cáo v các bi n pháp phòng ch ng d ch. - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t Ch th v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh trong mùa Đông - Xuân, trong đó có phòng ch ng d ch cúm A(H5N1). - Ti p t c tri n khai giám sát ch đ ng nhi m vi rút cúm A(H5N1) cho các đ i tư ng tham gia trong chi n d ch tiêm v c xin cho gia c m tr ng đi m đ t 3 t i 5 xã thu c 5 t nh Thái Bình, Hà Tây, Qu ng Bình, Tây Ninh, Đ ng Tháp. T ng s m u b nh ph m xét nghi m 3 đ t là 1.238 m u, t t c các m u đ u có k t qu âm tính v i vi rút cúm A(H5N1). Ti p t c t ng h p k t qu đánh giá v giám sát d ch t h c các đ i tư ng thu c chi n d ch.
  4. - Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr t ch c di n t p s n sàng phòng ch ng đ i d ch cúm ngư i vào ngày 10/8/2006. - Hoàn ch nh k ho ch D án phòng ch ng cúm A(H5N1) giai đo n 2006 - 2007 t i Vi t Nam, do Chính ph Hoa Kỳ h tr thông qua Trung tâm ki m soát b nh t t (CDC). - Chu n b m các l p t p hu n hư ng d n th c hi n c nh báo s m và đáp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a đ i d ch cúm ngư i t i 50 t nh/thành ph , s tri n khai vào tháng 8/2006 thu c D án WHO/FAO/UNDP. - Ch đ o và giám sát Vi n V sinh d ch t Trung ương ti p t c tri n khai h th ng giám sát cúm t i Vi t Nam và báo cáo lên m ng Flunet toàn c u. - Chu n b h p ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và hoàn ch nh D th o Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m trư c khi trình Qu c h i thông qua vào tháng 8/2006. - Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t đ ng phòng ch ng d ch đã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch đ o c a Văn phòng Trung ương Đ ng, Văn phòng Chính ph . - T ch c H i ngh v ki m d ch y t qu c t gi a Vi t Nam và Campuchia (ngày 28/7/2006). Ch đ o các đơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a kh u có các đ i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam. Trong tháng 7/2006, t i 7 c a kh u l n có 343.113 khách nh p c nh, trong đó có 171.086 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 185.331 ngư i t nư c có d ch cúm A(H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. III. K T LU N CU C H P: Sau khi th ng nh t ý ki n c a các thành viên tham gia d h p, PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t đã k t lu n cu c h p như sau: 1. Hi n nay tình hình d ch cúm A(H5N1) trên gia c m và cúm ngư i trên th gi i đang di n bi n căng th ng và ph c t p. D ch cúm gia c m ti p t c lan r ng nhi u qu c gia t i h u h t các châu l c, đ c bi t d ch đã xu t hi n tr l i và lây lan sang ngư i m t s qu c gia trong khu v c Đông Nam Á sau nhi u tháng kh ng ch đư c d ch như Thái Lan, Indonesia, Lào, Trung Qu c. T ch c Y t th gi i đã c nh báo nguy cơ bi n ch ng c a vi rút cúm A(H5N1) có th lây nhi m t ngư i sang ngư i và kh năng bùng phát d ch r t cao trong mùa Đông - Xuân cu i năm 2006, đ u năm 2007. 2. T i Vi t Nam, theo báo cáo c a Vi n V sinh d ch t Trung ương, t l m u xét nghi m dương tính v i vi rút cúm týp A tăng, d n đ n kh năng tái t h p c a vi rút cúm có th r t cao. Đ ngh Ti u ban Giám sát phòng ch ng d ch và Ti u ban Đi u tr ti p t c tăng cư ng các ho t đ ng chuyên môn, giám sát ch t ch tình hình d ch, phát hi n s m các trư ng h p nghi nhi m, ti p t c t p hu n công tác x lý d ch, s d ng trang thi t b và ch đ o các đ a phương t ch c di n t p phòng ch ng đ i d ch cúm ngư i, th c hành thu dung đi u tr b nh nhân. 3. Đ ngh Ti u ban H u c n ki m tra vi c ti p nh n và đưa vào s d ng các máy móc, trang thi t b ph c v công tác đi u tr , phòng ch ng d ch t i các đ a phương. D th o T trình Chính ph h tr kinh phí mua s m máy móc, trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch đ t II, chú tr ng mua s m và d tr đ nh ng trang thi t b chưa mua s m trong đ t I ph c v cho công tác d phòng và đi u tr , đ m b o trang b cho các đ a phương đ s n sàng ng phó khi d ch x y ra. 4. Đ ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B thương m i, B Công an, T ng c c H i quan, U ban nhân dân các t nh biên gi i tri n khai ki m soát ch t ch vi c nh p kh u, mua bán, v n chuy n s n ph m gia c m, gia c m t i các c a kh u biên gi i; khi phát hi n d ch cúm trên gia c m, ti n hành các bi n pháp bao vây, khoanh vùng d ch, x lý và d p d ch k p th i không đ d ch b nh lây lan sang ngư i.
  5. Ban ch đ o Qu c gia phòng, ch ng đ i d ch cúm ngư i s giao ban đ nh kỳ 1 tháng/1 l n vào 16h00 th tư tu n đ u tháng. Công tác giám sát s ti p t c th c hi n thư ng xuyên và thông báo đ nh kỳ 2 tu n/1 l n cho các thành viên Ban ch đ o v tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t đ ng phòng ch ng d ch. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C TH TRƯ NG B Y T Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản