Thông báo số 677/TB-VTLTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
4
download

Thông báo số 677/TB-VTLTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 677/TB-VTLTNN về kết quả hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và 2 năm Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 677/TB-VTLTNN

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NAM NHÀ NƯ C c l p – T do – H nh phúc -------- -------------- S : 677/TB-VTLTNN Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO K T QU H I NGHN SƠ K T 5 NĂM TH C HI N NGHN NNH 110/2004/N - CP, NGHN NNH 111/2004/N -CP C A CHÍNH PH VÀ 2 NĂM CH THN 05/2007/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR T I CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG ư cs ng ý c a B N i v , ngày 23 tháng 7 năm 2009 t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã t ch c H i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Ngh nh 110, 111 c a Chính ph v công tác văn thư, lưu tr và sơ k t 2 năm th c hi n Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91 (sau ây g i là B , ngành Trung ương). 1. V thành ph n i bi u tham d H i ngh H i ngh ã ư c vinh d ón ti p ông Văn T t Thu, Th trư ng B N i v ; bà Lê Th Bích Hư ng, y viên Thư ng v T nh y, Phó Ch t ch H ND t nh Qu ng Ninh và Lãnh o m t s cơ quan c a t nh Qu ng Ninh. Tham d H i ngh có các i bi u nt : - Các B , ngành trung ương: g m 159 i bi u c a 76/199 cơ quan ư c tri u t p (31 B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; 23 C c, T ng c c; 15 T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91; 07 t ch c chính tr - xã h i – ngh nghi p, t ch c xã h i), trong ó có: 49 Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng; 66 Trư ng, Phó phòng ph trách công tác văn thư, lưu tr và 44 cán b văn thư, lưu tr . - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c: Lãnh o C c, i di n các phòng, ban, ơn v tr c thu c. 2. V chương trình H i ngh Sau khi nghe i di n Lãnh o C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c trình bày d th o Báo cáo tình hình th c hi n Ngh nh 110/2004/N -CP, Ngh nh 111/2004/N -CP c a Chính ph và Ch th 05/2007/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph t i các cơ quan trung ương, H i ngh ã ư c nghe 6 tham lu n và phát bi u ý ki n. Nhìn chung, các tham lu n và ý ki n phát bi u u nh t trí v i d th o Báo cáo v nh ng k t qu t ư c; nh ng ưu i m, t n t i trong vi c th c hi n Ngh nh 110, 111 và Ch th 05 v công tác văn thư, lưu tr t i các cơ quan Trung ương và phương hư ng, nhi m v trong th i gian t i.
  2. Ngoài ra, các i bi u cũng trao i nh ng kinh nghi m, trình bày nh ng khó khăn, vư ng m c trong vi c th c hi n pháp lu t v văn thư, lưu tr và xu t m t s ki n ngh v qu n lý, ch o công tác văn thư, lưu tr i v i các B , ngành Trung ương, c th như: - n nh t ch c văn thư, lưu tr ; t o cơ ch chính sách thu hút ngành ngh , i u ch nh ch ph c p c h i cho cán b làm văn thư, lưu tr phù h p v i th c t và ưa ph c p c h i vào ch b o hi m xã h i; - Bên c nh vi c phù h p v i th c t ho t ng c a các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c, các văn b n ban hành c n ph i phù h p v i c thù ho t ng c a các t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i – ngh nghi p; - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra, hư ng d n nghi p v i v i các cơ quan trung ương và thư ng xuyên m các l p t p hu n nghi p v trong nư c và có tham quan, kh o sát nư c ngoài; - C n có ph n m m áp d ng th ng nh t i v i công tác văn thư, lưu tr các cơ quan t o ra môi trư ng m ng v văn thư, lưu tr trên toàn qu c; - Ban hành các văn b n: b ng th i h n b o qu n tiêu bi u, hư ng d n giao n p tài li u vào lưu tr cơ quan và s a i, b sung ơn giá ch nh lý tài li u trình B Tài chính ban hành; - Rút ng n th i gian xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn thư - Lưu tr ”. T i H i ngh , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c còn ph bi n các văn b n: Danh m c s 1 ngu n n p lưu tài li u vào các Trung tâm Lưu tr qu c gia II, III và hư ng d n th c hi n; Phi u i u tra Quy ho ch ngành Văn thư, Lưu tr n năm 2020; Công văn hư ng d n qu n lý văn b n i, văn b n n và l p h sơ trong môi trư ng m ng và Công văn hư ng d n ki m tra chéo công tác Văn thư, Lưu tr năm 2009. T i d và phát bi u ch o H i ngh , Th trư ng Văn T t Thu ã bi u dương nh ng thành tích mà các B , ngành ã t ư c trong nh ng năm qua, ng th i nh n m nh m t s i m sau: 1. Các B , ngành Trung ương và C c Văn thư Lưu tr Nhà nư c ti p t c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t văn thư, lưu tr . 2. Hoàn thi n h th ng văn b n pháp quy (Lu t và các văn b n hư ng d n thi hành) v công tác văn thư, lưu tr . 3. Các B , ngành ph i b trí kho tàng b o qu n và phát huy giá tr tài li u lưu tr theo tinh th n Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph . 4. Th c hi n t t ch n p lưu tài li u vào Lưu tr cơ quan và Trung tâm Lưu tr qu c gia, n năm 2010 các ngành, các c p ph i gi i quy t xong v cơ b n tài li u hi n còn t n ng cá nhân, ơn v .
  3. 5. Tăng cư ng ng d ng khoa h c công ngh vào công tác văn thư, lưu tr , c bi t là xây d ng các ph n m m qu n lý công tác văn thư, lưu tr . K t lu n H i ngh , C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ti p thu ý ki n ch o c a Th trư ng và nh ng ki n ngh c a các i bi u và t ng h p, tham mưu giúp B N i v ban hành ho c trình các cơ quan có thNm quy n ban hành nh ng văn b n qu n lý công tác văn thư, lưu tr . H i ngh t ng k t tình hình th c hi n Ngh nh 110, 111 c a Chính ph và Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph t i các B , ngành trung ương ã t ư c m c tiêu ra. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c xin thông báo k t qu H i ngh các cơ quan, t ch c Trung ương bi t và có k ho ch tri n khai th c hi n t t pháp lu t v văn thư, lưu tr trong th i gian t i./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Vũ Th Minh Hương - Ki m toán Nhà nư c; - Các T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91; - Lãnh o C c (03); - Các ơn v thu c và tr c thu c C c; - Website C c VTLTNN; Lưu: VT, NVTW.
Đồng bộ tài khoản