Thông báo số 71/TB-VPCP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Thông báo số 71/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 71/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban về khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 71/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 71/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I BU I GIAO BAN V KHU KINH T VŨNG ÁNG, T NH HÀ TĨNH Ngày 25 tháng 02 năm 2009, sau khi i ki m tra th c a m t s công trình, d án công nghi p ang tri n khai trên a bàn Hà Tĩnh và Khu kinh t Vũng Áng, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì giao ban v Khu Kinh t Vũng Áng. Cùng d có i di n lãnh o Thư ng tr c T nh y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các S , Ban, ngành liên quan thu c t nh Hà Tĩnh; i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Công Thương, Giao thông V n t i, Xây d ng, Văn phòng Chính ph ; các T p oàn: D u khí Vi t N m, i n l c Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam; các T ng công ty: L p máy Vi t Nam, Khoáng s n - Thương m i Hà Tĩnh, các Công ty c ph n: M s t Th ch Khê, Nhi t i n Vũng Áng 2; Công ty TNHH gang thép Hưng Nghi p Formosa - Hà Tĩnh. Sau khi nghe Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và lãnh o các T p oàn, T ng công ty, Công ty báo cáo; ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG: Chính ph bi u dương t nh Hà Tĩnh trong th i gian qua ã ph i h p t t v i các ơn v tri n khai th c hi n d án trên a bàn, c bi t là công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng và bàn giao t cho nhà u tư; th i gian t i y ban nhân dân t nh c n ti p t c t o i u ki n thu n l i, ph i h p t t v i các nhà u tư gi i quy t nhanh các th t c hành chính tri n khai th c hi n d án c bi t là các d án tr ng i m như: M s t Th ch Khê, Khu liên h p gang thép và c ng Sơn Dương, Nhà máy luy n thép c a T p oàn TATA ( n ); các d án nhi t i n Vũng Áng 1 và Vũng Áng 2, Th y l i a m c tiêu Ngàn Trươi - CNm Trang. . . Các B , ngành Trung ương c n xác nh nh ng công trình tr ng i m mà Chính ph và các T p oàn, T ng công ty u tư các d án t i Hà Tĩnh không ph i ch riêng c a T nh, mà nh ng công trình này ph c v cho s nghi p phát tri n c a c nư c; thư ng xuyên ph i h p ch t ch v i T nh, ôn c các T p oàn, T ng công ty tri n khai th c hi n nhanh các d án, n u có vư ng m c ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét gi i quy t k p th i, không ch m ti n quy nh; t ch c giao ban 3 tháng/l n gi i quy t nh ng vư ng m c khó khăn, Ny nhanh ti n th c hi n các d án.
  2. II. V M T S KI N NGHN C A T NH VÀ CÁC T P OÀN, T NG CÔNG TY: 1. D án khai thác M s t Th ch Khê: Ch u tư th c hi n u th u qu c t ch n Tư v n có năng l c và kinh nghi m th c hi n gói th u thi t k k thu t - T ng d toán D án khai thác và tuy n qu ng s t m Th ch Khê, nh m m b o an toàn và khai thác t i ưu ngu n tài nguyên c a t nư c. - ng ý ch nh nhà th u có năng l c và kinh nghi m trong nư c bóc t ng ph M s t Th ch Khê. Ch u tư th c hi n vi c ch nh th u theo úng quy nh nhà th u ti n hành công tác bóc t ng ph ngay trong tháng 3 năm 2009. - i ôi v i vi c tri n khai d án khai thác m , T ng công ty Thép Vi t Nam cùng v i Công ty Thép TATA ( n ) Ny nhanh ti n D án Nhà máy thép liên h p 4,5 tri u t n/năm. T p oàn Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam Ny nhanh ti n D án Nhà máy phôi thép 2 tri u t n/năm và D án v n chuy n qu ng t m s t Th ch Khê n Nhà máy liên h p luy n thép Vũng Áng m b o tri n khai ng b v i d án khai thác m . 2. D án Khu liên h p gang thép và c ng Sơn Dương: th i gian qua t nh Hà Tĩnh ã ph i h p t t v i Công ty TNHH Hưng nghi p Formosa th c hi n b i thư ng, gi i phóng và bàn giao m t b ng (giai o n l). y ban nhân dân t nh c n t p trung m i ngu n l c th c hi n di d i, tái nh cư (giai o n 2) bàn giao toàn b m t b ng cho nhà u tư tri n khai th c hi n d án. Giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư ng ti p cho t nh Hà Tĩnh 400 t ng th c hi n di d i tái nh cư giai o n 2; B K ho ch và u tư xu t ngu n v n h tr cho t nh th c hi n di d i tái nh cư D án nêu trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; B Công Thương và y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t p trung ch o Công ty TNHH Hưng Nghi p Fonnosa bám sát ti n th c hi n d án. Công ty TNHH Hưng Nghi p Formosa khNn trương t p k t máy móc, thi t b tri n khai th c hi n d án theo ti n cam k t, ng th i Công ty s m hoàn thi n D án u tư Khu liên h p l c hoá d u trình các c p có thNm quy n xem xét, quy t nh ch trương u tư. 3. D án nhà máy nhi t i n Vũng Áng 1: giao T p oàn D u khí Vi t Nam làm ch u tư, ti p nh n d án t T ng công ty L p máy Vi t Nam. B Công Thương hư ng d n các ơn v hoàn thi n th t c giao - nh n trong tháng 3 năm 2009. Sau khi ti p nh n d án, T p oàn D u khí Vi t Nam khNn trương tri n khai th c hi n d án nhanh b o m ti n phát i n theo cam k t. 4. D án nhà máy nhi t i n Vũng Áng 2, th c hi n theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1266/VPCP-KTN ngày 02 tháng 3 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph . 5. D án Nhà máy Pigment: Th tư ng Chính ph ã giao T p oàn Công nghi p Than Khoáng s n Vi t Nam ch trì l p d án thăm dò và khai thác titan t i t nh Ninh Thu n và các t nh Nam Trung b . T p oàn xem xét kh năng tăng v n c ph n c a T p oàn trong d án nhà máy Pigment lên trên 30% ng th i ch trì ti p nh n chuy n giao công ngh s m tri n khai th c hi n D án.
  3. 6. V thuê c u c ng s 2, c ng Vũng Áng: giao B Giao thông v n t i xem xét, xu t phương án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 7. Các d án h t ng t i Khu kinh t Vũng Áng: y ban nhân dân t nh Ny m nh công tác xã h i hoá u tư các d án h t ng trong Khu Kinh t ; riêng i v i các d án: Sông Trí, Rào Tr là các d án c p bách, quan tr ng ph c v c p nư c cho Khu liên h p luy n thép và các nhà máy nhi t i n, giao B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t ngu n v n h tr T nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 8. i v i các d án c p bách c a T nh (D án ư ng c u h , c u n n thành ph Hà Tĩnh - Hương Khê, D án ư ng c u h , c u n n phòng ch ng l t bão huy n Hương Sơn, D án xây d ng h t ng s ng chung v i lũ, thu c các xã ngoài ê huy n c Th , D án xây d ng cơ s h t ng Thiên L c, huy n Can L c): ng ý ch trương, h tr ngu n v n tri n khai th c hi n. T nh khNn trương hoàn t t th t c u tư và tri n khai th c hi n các d án trên úng quy nh. Giao B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b sung vào danh m c u tư s d ng ngu n v n Trái phi u Chính ph , báo cáo Th tư ng Chính ph , trình y ban Thư ng v Qu c h i. 9. i v i các d án c ng c b o v , nâng c p ê bi n thu c các huy n L c Hà, Th ch Hà, CNm Xuyên, Kỳ Anh, thành ph Hà Tĩnh: T nh ch o th c hi n theo Quy t nh s 58/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; l a ch n các o n c p bách, xung y u làm trư c, b o m an toàn ê i u phòng ch ng l t bão năm 2009 và các năm ti p theo; B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i b trí ngu n v n theo ti n th c hi n d án. 10. Các d án (Th y l i a m c tiêu Ngàn Trươi - CNm Trang, H th ng kênh tr c sông Nghèn): T nh ch o Ny nhanh ti n th c hi n. B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i, b trí ngu n v n b sung áp ng ti n quy nh. 11. m b o ti n , ng ý v ch trương ch nh th u xây d ng các công trình h t ng k thu t ph c v các khu tái nh cư t i Khu kinh t Vũng Áng. Ch u tư tri n khai th c hi n theo úng quy nh hi n hành. 12. Chính ph s t ch c giao ban 3 tháng/l n ki m tra ti n tri n khai th c hi n các d án, yêu c u y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, các B , ngành, ơn v liên quan chuNn b báo cáo, chuNn b i u ki n c n thi t cu c h p giao ban t k t qu . Văn phòng Chính ph thông báo t nh Hà Tĩnh, các B , ngành, ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó TTg CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghi p và PTNT, Giao thông v n t i, Xây d ng, Tài
  4. nguyên và Môi trư ng, Tài chính; - T nh y H ND UBND t nh Hà Tĩnh; - Các T p oàn: LVN, DKVN, CN Than và KSVN; Văn Tr ng Lý - Các TCty: L p máy VN, Thép VN, Khoáng s n Thương m i Hà Tĩnh; - Công ty TNHH Hưng Nghi p Formosa, Hà Tĩnh; - CTCP nhi t i n Vũng Áng 2; - VPCP: BTCN, Phó Ch nhi m Văn Tr ng Lý, C ng TT , các V : TKBT, KTTH, P, TH; - Lưu: Văn thư, KTN (4) Ch (38).
Đồng bộ tài khoản