Thông báo số 755/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Thông báo số 755/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 755/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 755/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 755/TB-DPMT Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 13 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 12 tháng 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có ã có 30 nư c chính th c thông báo ghi nh n 4.694 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): Mexico 1.626 trư ng h p m c, trong ó 48 trư ng h p t vong, t i M 2.532 trư ng h p m c, trong ó 3 trư ng h p t vong, Canada 284 trư ng h p m c, 1 trư ng h p t vong, Costa Rica 8 trư ng h p m c 1 trư ng h p t vong, Tây Ban Nha (95), Anh (47), Panama (15), Pháp (13), c (11), Italia (9), Israel (7), New Zealand (7), Nh t B n (4), Elsanvador (4), Hà Lan (3), Hàn Qu c (3), Colombia (3), Na Uy (2), Th y i n (2), Trung Qu c (2), Áo (1), Th y S (1), an M ch (1), Argentina (1), Australia (1), Brazil (1), Ireland (1), B ào Nha (01), Guatemala (1), Ba Lan (1). Trên th gi i, hàng ngày ti p t c xác nh n thêm các nư c m i có trư ng h p m c b nh cúm A(H1N1), s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) có xu hư ng tăng nhanh. T ngày 08-11/5/2009 ã có 05 nư c m i xác nh n có b nh nhân cúm A(H1N1); s m c m i ghi nh n là 2.194, chi m 47,7% s m c t u v d ch. 4 châu l c g m: Châu M , Châu Âu, Châu Á và Châu i dương ã ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), c bi t t i Châu Á ã có 03 nư c ghi nh n các trư ng h p nhi m vi rút cúm A(H1N1) m i. 2.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). B Y t ã và ang th c hi n vi c giám sát ch t ch , x lý k p th i các trư ng h p nghi ng và chuNn b s n sàng k ho ch áp ng v i d ch cúm A(H1N1) trong trư ng h p d ch xâm nh p vào Vi t Nam; t ch c các l p t p hu n cho cán b y t 63 t nh, thành ph v các n i dung giám sát, i u tr , tuyên truy n v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1); t ch c tuyên truy n r ng rãi trên h th ng thông tin i chúng; d tr và phân ph i thu c, v t tư, trang thi t b h tr ch ng d ch k p th i. B Y t ti p t c ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i trong vi c trao i thông tin và h tr ch ng d ch. Trong th i gian t i, T ch c Y t th gi i s h tr Vi t Nam t ch c các l p t p hu n v truy n thông nguy cơ, h tr thu c Tamiflu, và các trang thi t b phòng h cá nhân.
  2. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. 2.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 3.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115,Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản