Thông báo số 76/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
20
lượt xem
1
download

Thông báo số 76/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 76/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp và đề xuất dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển hàng hóa cho Lào tại Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 76/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 76/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P VÀ XU T D ÁN U TƯ XÂY D NG C NG TRUNG CHUY N HÀNG HÓA CHO LÀO T I VŨNG ÁNG - T NH HÀ TĨNH Th c hi n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng t i văn b n s 85/VPCP- QHQT ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph “v vi c u tư xây d ng c ng ph c h p cho Lào s d ng t i C ng Vũng Áng”, ngày 08 tháng 01 năm 2008 t i B Giao thông v n t i, Th trư ng B Giao thông v n t i Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p xem xét các ngh c a Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam ( i di n các nhà u tư) v d án nói trên. Tham gia cu c h p có i di n các cơ quan: B Qu c phòng, B Công an, B K ho ch và u tư, B Xây d ng, B Tài chính, B Công thương, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; UBND t nh Hà Tĩnh; tham tán kinh t thương m i i s quán Lào t i Vi t Nam; Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, T p oàn d u khí Vi t Nam, Công ty trách nhi m h u h n phát tri n b t ng s n Vina; các C c, V tham mưu c a B Giao thông v n t i và cơ quan tư v n liên quan. (Có danh sách i bi u kèm theo); B Ngo i giao và B Tài nguyên và Môi trư ng có m i nhưng v ng m t. Cu c h p nghe Ông Phan c Tú, Phó T ng giám c Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam thay m t nhà u tư báo cáo n i dung d án và nh ng xu t liên quan. Sau khi nghe ý ki n các thành viên d h p tham lu n trao i v ngh c a Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam và n i dung liên quan n D án u tư xây d ng c ng trung chuy n hàng hóa cho Lào t i Vũng Áng, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Th c hi n th a thu n gi a hai nư c, trong nh ng năm qua, Chính ph Vi t Nam và B Giao thông v n t i luôn n l c t o i u ki n thu n l i nh t cho vi c v n t i hàng hóa b ng ư ng bi n cho nư c b n Lào không ch qua c ng Vũng Áng mà còn c các c ng C a Lò, à N ng… Tuy nhiên, trong nh ng năm qua, s n lư ng hàng hóa c a Lào qua b n s 1 C ng Vũng Áng chưa t như mong mu n do nh ng h n ch v tuy n ư ng b n c ng. Trong th i gian t i, n u khai thác hi u qu B n s 1 và tương lai là B n s 2 C ng Vũng Áng thì hoàn toàn áp ng ư c nhu c u v n t i hàng hóa qua ư ng bi n c a Lào. 2. V u tư xây d ng các b n c ng m i t i Vũng Áng:
  2. xu t u tư xây d ng b n m i t i Vũng Áng c a nhà u tư là phù h p v i quy ho ch và phù h p v i ch trương xã h i hóa u tư cơ s h t ng c a Nhà nư c, do v y B Giao thông v n t i hoàn toàn ng h và t o m i i u ki n thu n l i nh t có th cho nhà u tư. ngh nhà u tư s m hoàn ch nh d án và có ý ki n chính th c B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph ch p thu n. Ngoài ra, cơ ch ưu ãi s ư c các B , ngành liên quan báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. V khai thác b n s 1, s 2 C ng Vũng Áng: - C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ti p t c qu n lý C ng Vũng Áng m b o hi u qu khai thác, m b o hàng hóa xu t, nh p khNu c a Lào; c bi t ưu tiên i v i các tàu ch hàng quá c nh c a Lào. - Giao C c Hàng h i Vi t Nam tính toán tính hi u qu c a c ng có ý ki n báo cáo B v xu t c a nhà u tư xin thuê khai thác c u c ng s 1, 2 trên nguyên t c: “C c Hàng h i Vi t Nam là i di n qu n lý cơ s h t ng doanh nghi p thuê c u c ng và t ch c khai thác m b o áp ng lưu thông hàng hóa qua c ng và thu h i v n u tư c a Nhà nư c, B báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. V xu t thuê t xây d ng kho, bãi hàng hóa Nhà u tư c n làm vi c v i UBND t nh Hà Tĩnh và các B , ngành liên quan ư c gi i quy t theo quy nh hi n hành. Th a l nh B trư ng B Giao thông v n t i, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo các cơ quan d h p bi t, ph i h p tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (b/c); - B trư ng (b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng (b/c); - Các thành viên d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công DANH SÁCH I BI U D H P V VI C U TƯ XÂY D NG C NG CHO HÀNG HÓA QUÁ C NH C A LÀO T I VŨNG ÁNG - T NH HÀ TĨNH (CU C H P NGÀY 27/2/2008) TT Tên i bi u Cơ quan - Ch c v 1 Nguy n H ng Trư ng Th trư ng B GTVT - Ch trì Cu c h p
  3. 2 S m V ng Tham tán kinh t thương m i - SQ Lào 3 Ph m Tân C c Tác chi n - B Qu c phòng 4 Nguy n Th Th c A17 - B Công an 5 Tr nh c Tr ng V KCHT& T - B K ho ch và u tư 6 Tr nh c Ân V TC N - B Tài chính 7 Nguy n Quang Minh Vi n Ki n trúc quy ho ch - B Xây d ng 8 Nghiêm Xuân Toàn V K ho ch - B Công thương 9 Nguy n Th Thúy H nh Phó V trư ng V Tín d ng - NH Nhà nư c 10 Nguy n Ng c Hu Phó C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam 11 Nguy n Vi t Th ng Phó Giám c S GTVT Hà Tĩnh 12 Phan c Tú Phó TG Ngân hàng T và phát tri n VN 13 Nguy n Văn Nhân V trư ng V KHCN - B GTVT 14 Tr n cH i Phó V trư ng V KH T - B GTVT 15 Nguy n Hoàng Phó V trư ng V Pháp ch - B GTVT 16 Nguy n Qu c Khánh TG Cty TNHH MTV PDC - T p oàn DK 17 Nguy n H u Chi n Công ty TNHH phát tri n B S Vina 18 Nguy n Duyên Cư ng Giám c PDC Hà N i 19 Tr n Vi t Hà V H p tác qu c t - B GTVT 20 Nguy n Công B ng V V n t i - B GTVT 21 Nguy n H u Quân V Pháp ch - B GTVT 22 Nguy n Th Thanh Th y V H p tác qu c t - Ngân hàng Nhà nư c 23 Tr nh Qu c Hùng V Tín d ng - Ngân hàng Nhà nư c 24 Dương Ti n Dũng Trư ng ban CSHT - C c HHVN 25 Tr n Qu c Hi p Phó ban KH T - C c HHVN 26 Tr n Văn Tùng Phòng K ho ch - S GTVT Hà Tĩnh 27 M nh Bình Trư ng phòng KTKH PDC - T p oàn DK 28 Nguy n Văn Ti n Phó Giám c Tedi Port 29 Lê M H nh Phòng C ng - Tedi Port
Đồng bộ tài khoản