Thông báo số 788/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Thông báo số 788/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 788/TB-DPMT về tình hình bệnh tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại một số tỉnh khu vực miền Bắc do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 788/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 788/TB-DPMT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH B NH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T T I M T S T NH KHU V C MI N B C T ngày 12/5-15/5/2009, Vi n V sinh d ch t Trung ương ã xác nh n thêm 06 trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t : H i Dương (02), Ninh Bình (2), Qu ng Ninh (01) và B c Ninh (01) trong s 72 trư ng h p tiêu ch y c p t i 8 t nh, thành ph (Hà N i, H i Phòng, B c Ninh, Thanh Hóa, Nam nh, H i Dương, Qu ng Ninh, Ninh Bình). Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương ngày 12/5/2009 ã phát hi n phNy khuNn t trên m u l y t sàn c nh chu ng chó, nư c trong ch u dùng r a th t chó, b m t d ng c m chó, tăm bông ngoáy h u môn chó trư c m , nư c th i sau khi r a th t chó t i m t s i m gi t m chó t i xã Dương N i, qu n Hà ông, Hà N i. D ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t ang có xu hư ng lan r ng và nguy cơ bùng phát r t l n. Th c hi n Công i n s 732/C -TTg ngày 14/5/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , C c Y t d phòng và Môi trư ng -B Y t ã ch o các a phương ti n hành i u tra, giám sát và x lý tri t các d ch u tiên, tuyên truy n ngư i dân các bi n pháp ch ng phòng, ch ng b nh tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t . Trong i u ki n th i ti t nóng Nm, mưa nhi u, d sinh ng p l t là i u ki n m m b nh phát tri n và phát tán ra môi trư ng. Hơn n a, s giao lưu qua l i gi a các vùng, các khu v c ngày càng tăng làm tăng nguy cơ phát tán b nh. B nh tiêu ch y c p do phNy khuNn t là b nh truy n nhi m có kh năng lây truy n r t nhanh và có th gây t vong, n u ngư i dân không th c hi n t t các bi n pháp phòng, ch ng d ch ch ng, n các cơ s i u tr s m khi có d u hi u b nh thì nguy cơ d ch s ti p t c lây lan là r t l n, i v i các trư ng h p n b nh vi n mu n, m t nư c, nguy cơ t vong cao. ch ng phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , C c Y t d phòng và Môi trư ng khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t m t s n i dung sau: 1.Th c hi n t t 4 khuy n cáo phòng ch ng b nh tiêu ch y c p do phNy khuNn t t i c ng ng. 2.Trong vùng có d ch, các gia ình không nên t ch c ăn u ng ông ngư i.
  2. 3.Th c hi n “Ăn chín, u ng sôi”; không s d ng các th c phNm như: th t chó, rau s ng, th c ăn tươi s ng không rõ ngu n g c, không m b o v sinh. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga C CYT D PHÒNG VÀ MÔI TRƯ NG 4 KHUY N CÁO CHO C NG NG PHÒNG CH NG B NH TIÊU CH Y C P NGUY HI M B nh Tiêu ch y c p nguy hi m lây lan nhanh và d t vong, nhưng có th phòng ư c. ngăn ng a b nh và phòng d ch b nh lây lan, m i ngư i th c hi n nh ng khuy n cáo sau: 1. V sinh cá nhân, v sinh môi trư ng: -R a tay b ng xà phòng trư c khi ăn và sau khi i v sinh. -M i gia ình có m t nhà tiêu h p v sinh, c m i tiêu b a bãi. i v i gia ình có b nh nhân tiêu ch y c p c n r c vôi b t ho c Cloramin B sau m i l n i tiêu. -Phân và ch t th i c a ngư i b nh ph i vào nhà tiêu, cho vôi b t, Cloramin B... vào sau m i l n i sát khuNn. -Tránh t p trung ăn u ng ông ngư i như ma chay, cư i xin, cúng gi . -H n ch ngư i ra, vào vùng ang có d ch. 2. An toàn v sinh th c phNm: -M i ngư i, m i nhà u th c hi n ăn chín, u ng sôi. -Không ăn rau s ng, không u ng nư c lã. -Không ăn các th c ăn d b nhi m khuNn c bi t là m m tôm s ng, h i s n tươi s ng, g i cá, ti t canh, nem chua. 3. B o v ngu n nư c và dùng nư c s ch: -Ngu n nư c ăn u ng ph i ư c b o v s ch s .
  3. -T t c nư c ăn u ng u ph i ư c sát khuNn b ng hoá ch t Cloramin B. -C m ch t th i, nư c gi t, r a và dùng c a ngư i b nh xu ng ao, h , sông, gi ng. C m v t súc v t ch t và rác xu ng ao, h , sông, gi ng. 4. Khi có ngư i b tiêu ch y c p: Khi gia ình có ngư i b tiêu ch y c p, ph i nhanh chóng báo ngay cho cơ s y t nơi g n nh t ư c i u tr k p th i.
Đồng bộ tài khoản