Thông báo số 789/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Thông báo số 789/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 789/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 789/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 789/TB-DPMT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 14 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 15 tháng 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có ã có 34 nư c chính th c thông báo ghi nh n 7.520 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): Mexico 2.446 trư ng h p m c, trong ó 60 trư ng h p t vong, t i M 4.298 trư ng h p m c, trong ó 3 trư ng h p t vong, Canada 449 trư ng h p m c, 1 trư ng h p t vong, Costa Rica 8 trư ng h p m c 1 trư ng h p t vong, Tây Ban Nha (100), Anh (71), Panama (40), Pháp (14), c (12), Colombia (10), Italia (9), Brazil (8), Israel (7), New Zealand (7), Nh t B n (4), Elsanvador (4), Trung Qu c (4), Hà Lan (3), Cu Ba (3), Hàn Qu c (3), Guatemala (3), Na Uy (2), Th y i n (2), Thái Lan (2), Ph n Lan (2), Áo (1), Th y S (1), an M ch (1), Argentina (1), Australia (1), Ireland (1), B ào Nha (01), Ba Lan (1), B (1). Trên th gi i, hàng ngày ti p t c xác nh n thêm các nư c m i có trư ng h p m c b nh cúm A(H1N1), s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) có xu hư ng tăng nhanh. Trong 4 ngày 12-15/5/2009, trên th gi i ã ghi nh n 2.826 trư ng h p m c chi m 37,6% t ng s ca m c t u v d ch, có 04 nư c m i xác nh n có b nh nhân cúm A(H1N1). B n châu l c g m: Châu M , Châu Âu, Châu Á và Châu i dương ã ghi nh n trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), t i Châu Á ã có 04 nư c ghi nh n các trư ng h p nhi m vi rút cúm A(H1N1): Trung Qu c, Nh t B n, Thái Lan, Hàn Qu c. S m c tăng nhanh và t i m t s nư c trong khu v c ã ghi nh n các trư ng h p cúm A(H1N1) do ó nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). B Y t ã và ang th c hi n vi c giám sát ch t ch , x lý k p th i các trư ng h p nghi ng và chuNn b s n sàng k ho ch áp ng v i d ch cúm A(H1N1) trong trư ng h p d ch xâm nh p vào Vi t Nam, ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i trong vi c trao i thông tin và h tr ch ng d ch. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1):
  2. 1.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. 2.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 3.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản