Thông báo số 812/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Thông báo số 812/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 812/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 812/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 812/TB-DPMT Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 15 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 18 tháng 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có ã có 39 nư c chính th c thông báo ghi nh n 8.480 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1), 73 trư ng h p t vong: Mexico 2.895 trư ng h p m c, trong ó 66 trư ng h p t vong, M 4.714 trư ng h p m c, trong ó 4 trư ng h p t vong, Canada 496 trư ng h p m c, 1 trư ng h p t vong, Costa Rica 9 trư ng h p m c 1 trư ng h p t vong, Tây Ban Nha (103), Anh (82), Panama (54), Pháp (14), c (14), Colombia (11), Italia (9), New Zealand (9), Brazil (8), Israel (7), Nh t B n (7), Trung Qu c (5), B (4), Elsanvador (4), Hà Lan (3), Cu Ba (3), Hàn Qu c (3), Guatemala (3), Th y i n (3), Na Uy (2), Thái Lan (2), Ph n Lan (2), Malaysia (2), Áo (1), Th y S (1), an M ch (1), Argentina (1), Australia (1), Ireland (1), B ào Nha (1), Ba Lan (1), Pê Ru (1), Th Nhĩ Kỳ (1) Ecuador (1), n (1). –Trong tu n g n ây, trung bình m i ngày ghi nh n b sung kho ng 586 trư ng h p dương tính v i cúm A (H1N1), có thêm 01 nư c xác nh n có trư ng h p xác nh dương tính v i cúm A(H1N1) –T i Nh t B n, theo hãng tin Kyodo, ã có hi n tư ng lây truy n t ngư i sang ngư i t i các trư ng h c Osaka và Hyogo, Chính ph Nh t B n ã óng c a trư ng h c và tri n khai các bi n pháp nh m ngăn ch n s lây lan c a vi rút t i c ng ng. –T i Châu Á ã ghi nh n t i Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c, Thái Lan; t i m t s nư c thu c Châu Âu, Châu Á ã có hi n tư ng lây truy n t ngư i sang ngư i. –Nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). B Y t ã và ang th c hi n vi c giám sát ch t ch , x lý k p th i các trư ng h p nghi ng và chuNn b s n sàng k ho ch áp ng v i d ch cúm A(H1N1) trong trư ng h p d ch xâm nh p vào Vi t Nam, ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i trong vi c trao i thông tin và các bi n pháp ph i h p phòng ch ng i d ch.
  2. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. 2.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 3.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115,Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản