Thông báo số 825/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Thông báo số 825/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 825/TB-BYT về tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 825/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do - H nh phúc --------------- S : 825/TB-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C T CH C CU C THI SÁNG TÁC BI U TRƯNG C A B Y T B Y t ph i h p v i C c M thu t nhi p nh và tri n lãm - B Văn hoá Th thao và du l ch và H i M thu t Vi t Nam t ch c cu c thi sáng tác Bi u trưng (logo) B Y t .B Y t thông báo v Th l cu c thi như sau: I. M C ÍCH: Ch n bi u trưng riêng, c trưng cho B Y t s d ng trong các ho t ng giao d ch, hành chính trong và ngoài nư c. II. I TƯ NG D THI SÁNG TÁC: Các h a sĩ chuyên và không chuyên, nh ng ngư i có kh năng thi t k , sáng tác logo trong nư c và qu c t t nguy n tham gia và ch p hành úng các quy nh c a Th l . III. YÊU C U C A BI U TRƯNG B Y T VI T NAM: 1. V n i dung, ý nghĩa: 1.1. Ch a ng nh ng hình nh, h a ti t bi u tư ng c trưng cho B y t , nét c trưng cho t nư c Vi t Nam. 1.2. Bi u trưng ph i mang tính hi n i, m b o th hi n các ý nghĩa v n i dung mang tính c trưng cao, ơn gi n, d hi u. 2. V hình th c: 2.1.Th hi n y các nét v c a bi u trưng các kích thư c to nh khác nhau 2.2. m b o khi th hi n trong in n, ch m kh c, p n i…trên các ch t li u thông thư ng không quá ph c t p. 2.3. S d ng không quá 3 màu, dư i d ng các m ng màu ơn s c, không s d ng m ng màu bi n i m nh t. Có m t b n th hi n en tr ng. 2.4. Không s d ng các lôgo ho c các ph n th hi n c a các logo khác ã ư c lưu hành ho c công b b o h b n quy n trong và ngoài nư c. Có th dùng bi u tư ng "Con r n qu n quanh cây g y" là bi u tư ng c a ngành y ã ư c qu c t hóa và không dùng bi u tư ng " Ch th p " trong sáng tác logo.
  2. 2.5. Có th s d ng ch MOH (vi t t t tên ti ng Anh c a B Y t - Ministry of health) trong logo (không b t bu c). 3. áp ng nhu c u s d ng: Có th dùng làm bi u tư ng treo t i công s ; thu nh in trên phong bì, tài li u giao d ch c a B Y t ; làm huy hi u k ni m IV. TH I GIAN T CH C: T ngày 01/8/2008 n ngày 31/10/2008. Ngày 31/10/2008 là h n cu i cùng nh n phi u d thi tính theo d u bưu i n n Ban T ch c. Công b k t qu vào tháng 2/2009. V. HÌNH TH C D THI: 1. M i cá nhân ho c t p th có th tham gia sáng tác g i nhi u m u d thi. 2. M u tham gia d thi ư c m b o tính khách quan, bí m t v ngư i tham gia trư c H i ng giám kh o cho n khi công b k t qu . 3. Sau khi có quy t nh trao gi i và tác gi nh n gi i thư ng t Ban T ch c thì b n quy n c a m u o t gi i nh t và 4 gi i khuy n khích thu c v B Y t . 4. Các m u d thi không ph i hoàn tr l i tác gi . 5. Các m u d thi ph i là m u chưa t ng ư c công b b n quy n ho c s d ng. VI. QUY NNH V BÀI D THI: 1. M i m u d thi th hi n trên 2 t gi y tr ng kh gi y A4: T 1: - 01 bi u trưng c a B Y t y c v n i dung, hình th c, màu s c, có kích thư c trình bày chi u l n nh t 15 cm. - 01 bi u trưng thu nh có kích thư c trình bày chi u l n nh t 3 cm, t dư i Bi u trưng l n. - 01 bi u trưng màu en tr ng có kích thư c trình bày chi u l n nh t 3 cm, t dư i Bi u trưng l n. - M t sau, góc trên bên trái ghi mã s do ngư i d thi l a ch n g m 5 ch s . T 2: Góc trên bên trái ghi mã s ( như t 1) và B n tóm t t ý tư ng sáng tác không quá 150 t . - ính li n t 1 và t 2
  3. 2. M i tác gi có 1 phi u d thi kh A4, n i dung như sau: PHI U D THI SÁNG TÁC BI U TRƯNG B YT - H và tên: - Ngày tháng năm sinh: - Ch ng minh thư s : c p ngày: Nơi c p: - a ch liên h : - i n tho i, mobile: - Ngh nghi p: - Cơ quan công tác: - Các mã s m u d thi: (trùng v i mã s ã ghi m i m u d thi) Tôi xin cam oan m u Bi u trưng này do b n thân t sáng tác, không sao chép dư i b t kỳ hình th c nào, chưa t ng công b và chưa s d ng. Tôi hoàn toàn ch u m i trách nhi m trư c pháp lu t khi có s tranh ch p v b n quy n tác gi . …, Ngày tháng năm 2008 Ngư i d thi (ký tên và vi t rõ h tên) B phi u d thi vào trong m t phong bì nh , dán kín, phía ngoài ghi rõ các mã s m u d thi. 3. T t c (g m 1 & 2) ư c b vào m t phong bì l n kh 32 x 42 cm phía ngoài ghi: Bài d thi sáng tác logo Ngành y t và nơi nh n theo a ch : Trung tâm Truy n thông GDSK Trung ương Ban t ch c cu c thi sáng tác bi u trưng B y t 366, i C n , Ba ình, Hà N i
  4. VII. X LÝ K T QU : B Y t s thành l p H i ng giám kh o bao g m các chuyên gia u ngành v chuyên môn y t và chuyên gia v lĩnh v c h i h a tham gia ánh giá cho i m theo các tiêu chí th ng nh t l a ch n ra các Bi u trưng áp ng nhu c u. K t qu cu c thi ư c ăng trên Báo S c kh e & i s ng, báo Gia ình & Xã h i, Trang tin i n t c a B Y t ( WWW.moh.gov.vn ), Trang tin i n t Truy n thông GDSK (WWW.t5g.org.vn ), T p chí M thu t và nhi p nh, T p chí M thu t H i M thu t Vi t Nam VIII. CƠ C U GI I THƯ NG: - 01 gi i nh t tr giá 30 tri u ng giành cho m u bi u trưng phù h p nh t v i các tiêu chí ra c a Ban giám kh o. - 04 Gi i khuy n khích tr giá 5 tri u ng dành cho các m u bi u trưng có các ý tư ng phù h p. IX. NA CH LIÊN H VÀ CUNG C P THÔNG TIN: - V Pháp ch B Y t , 138 A Gi ng Võ, Hà N i. DS.Ph m Tu n Hùng: i n tho i: 04.2732397, mobile: 0913543211. - Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kh e TW, 366- i C n, Ba ình, Hà N i. Ho sĩ Vũ B o Ng c: i n tho i 04.8328994, mobile 0989090752. Ho sĩ Nguy n Huy n Trang: mobile 0912518774. Thông báo này ư c ăng trên Báo S c kh e & i s ng, báo Gia ình & Xã h i, Trang tin i n t c a B Y t (WWW.moh.gov.vn ), Trang tin i n t Truy n thông GDSK (WWW.t5g.org.vn ), T p chí M thu t và nhi p nh, T p chí M thu t H i M thu t Vi t Nam và ph bi n r ng rãi n các ơn v có liên quan trong và ngoài ngành. Các thông tin v ch c năng, nhi m v c a B Y t xin tham kh o t i Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph ho c thông tin trên Trang tin i n t c aB Yt . B Yt ngh các ơn v trong và ngoài ngành quan tâm giúp ph bi n r ng rãi và t o i u ki n các ho sĩ, các nhà thi t k và cán b trong ngành tham gia sáng tác. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản