Thông báo số 83/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
2
download

Thông báo số 83/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 83/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về điều tiết giao thông cầu Đồng Nai hiện tại và công tác chuẩn bị xây dựng cầu Đồng Nai mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 83/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 83/TB-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C T I CU C H P V I U TI T GIAO THÔNG C U NG NAI HI N T I VÀ CÔNG TÁC CHU N BN XÂY D NG C U NG NAI M I Ngày 04/03/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i,Th trư ng Thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v m b o an toàn giao thông c u ng Nai hi n t i và công tác chuNn b xây d ng c u ng Nai m i. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các ơn v : V Khoa h c công ngh , V K ho ch u tư, V V n t i, C c giám nh và Qu n lý ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam và Khu QL B VII. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam, khu QL B VII báo cáo và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d cu c h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Ph n chung: - C u ng Nai hi n t i là cây c u xung y u n m trên qu c l 1 – tuy n ư ng chính c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam. C u ư c xây d ng và khai thác t năm 1964. Trong th i gian khai thác ã ư c s a ch a và duy tu thư ng xuyên m b o kh năng ch u t i. Tuy nhiên, v i lưu lư ng xe r t l n và tăng trư ng nhanh và c i m c a giao thông trong khu v c như hi n nay thì năng l c thông xe c a c u ã quá t i, gây ùn t c xe trên c u trong các gi cao i m. - Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 430/TTg-CN ngày 05/4/2007 v vi c u tư D án xây d ng c u ng nai m i theo hình th c BOT, B GTVT ã ch o các cơ quan tích c c tri n khai các th t c u tư xây d ng c u ng Nai m i theo hình th c BOT. Th tư ng Chính ph cũng ã có văn b n s 2001/TTg-CN ngày 25/12/2007 ch p thu n l a ch n T ng công ty xây d ng s 1 thu c B Xây d ng là Nhà u tư c a D án BOT nói trên. Hi n nay, các cơ quan, ơn v và Nhà th u ang r t tích c c chuNn b s n sàng kh i công và thi công liên t c.Tuy nhiên, theo báo cáo c a Nhà u tư và các ơn v liên quan ph i c n thêm kho ng 2 tháng n a hoàn thi n các th t c u tư (bao g m l p, duy t thi t k , àm phán ký k t h p ng, c p gi y ch ng nh n u tư, GPMB v.v…) và th i gian kh i công D án BOT này s vào gi a tháng 5 năm 2008. Th i gian thi công kho ng 14 tháng i v i ph n c u và nút Tân V n, th i gian thi công các h ng m c còn l i không quá 22 tháng k t khi kh i công. - b o m an toàn Giao thông cho c u ng Nai hi n t i, th i gian qua khu QL B VII ã tích c c ph i h p v i các a phương th c hi n K ho ch s 193/KHLN-CA- GTVT ngày 27/10/2007 c a Liên ngành Công An – GTVT các t nh ng Nai, Bình
  2. Dương và thành ph H Chí Minh và Khu QL B VII trong vi c ph i h p l c lư ng i u ti t, hư ng d n phương ti n lưu thông b o m an toàn giao thông c u ng Nai. Bư c u ã t ư c m t s k t qu trong vi c b o m an toàn và gi m ùn t c giao thông trên c u ng Nai. Tuy nhiên, trong th i gian t i c n ph i có các gi i pháp s a ch a b o m duy trì s an toàn cho công trình và h n ch ùn t c. 2. i v i vi c i u ti t m b o giao thông và s a ch a c u ng Nai cũ: - Bi u dương Khu QL B VII, Công an, S GTVT, S GTCC các t nh, thành ph H Chí Minh, ng Nai và Bình Dương, Ban Ch huy K ho ch 193/KHLN-CA-GTVT ã có nhi u l l c trong vi c i u ti t, hư ng d n phương ti n lưu thông b o m an toàn giao thông c u ng Nai, C c ư ng b Vi t Nam ã có c g ng trong vi c t ch c ki m nh, c m bi n c nh báo, t ch c thanh tra giao thông cũng như thư ng xuyên ki m tra các b ph n xung y u. - Giao cho C c ư ng b Vi t Nam s d ng v n s nghi p l p d án s a ch a, tri n khai thi công giai o n 1 c u ng Nai nh m b o m các n i dung k t lu n trong báo cáo k t qu ki m nh c u ng Nai s 1255/VKHCN ngày 12/12/2007 c a Vi n Khoa h c công ngh GTVT (tư v n ki m nh c u) và văn b n s 171/C BVN- KHCN&HTQT ngày 11/10/2008 c a C c ư ng b Vi t Nam. Trong ó ưu tiên x lý êm thu n gi m xung kích, x lý các khe co giãn, máng d n nư c, tăng cư ng cho các khu v c b n m t c u y u, sơn ch ng g t i các v trí lân c n khe co giãn. C c ư ng b Vi t Nam s m hoàn thành th t c ti n hành d án s a ch a bư c 1. L a ch n gi i pháp, th i gian thi công s a ch a, b o m giao thông thích h p tránh gây ùn t c giao thông trong khi thi công. - V l a ch n nhà th u th c hi n: ây là n i dung s a ch a duy tu b o m an toàn cho công trình trong quá trình khai thác, do tính ch t khNn c p và kinh phí s a ch a không l n, B GTVT th ng nh t ch trương l a ch n Nhà th u theo hình th c ch nh th u và y quy n cho C c BVN l a ch n Nhà th u thi công tuân th theo các quy nh hi n hành; - V vi c s a ch a c u ng Nai giai o n 2: Giao v K ho ch u tư th o văn b n trình Lãnh o B cho phép l p d án s a ch a toàn b c u ng Nai giai o n 2. Công tác thi công s a ch a giai o n 2 ch th c hi n sau khi d án xây d ng c u ng Nai m i theo hình th c BOT hoàn thành ưa vào khai thác; - Vi c áp d ng công ngh quan tr c: + Trong giai o n 1: L p t h th ng thi t b quan tr c c u, s d ng thi t b s n có c a Trung tâm K thu t ư ng b theo dõi và x lý các thông s ( võng, t n s , chu kỳ dao ng …) nh m phát hi n, c nh báo v nguy cơ (n u có). + Trong giai o n 2: C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i V Khoa h c Công ngh l a ch n thi t k công ngh b o m y u t Kinh t - K thu t và kinh phí phù h p. - V công tác an toàn giao thông: Khu QL B VII ti p t c ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng Thành ph H Chí Minh và các t nh ng Nai, Bình Dương trong vi c duy trì và b o m an toàn giao thông cho c u (t ch c tr c 24/24, thanh tra giao
  3. thông v.v…), tri n khai ngay vi c l p t các bi n báo hi u h n ch t c , t i tr ng, c ly t i thi u gi a các xe t i các v trí d quan sát nh m h n ch vi c ùn t c trên c u và khu v c ư ng hai u c u. - V công tác m b o giao thông: Th c t , nguyên nhân chính gây ùn t c trên c u ng Nai hi n tr ng và t ch c giao thông t i các nút 2 u c u. Các gi i pháp nh m tháo g v n này ã ư c c p trong xu t d án u tư xây d ng c u ng Nai ã ư c B duy t t i Quy t nh s 4167/Q -BGTVT ngày 31/12/2007 và h sơ d án u tư c u ng Nai m i do Tư v n l p. Tuy nhiên, do m t s vư ng m c v th t c c n ph i có th i gian hoàn thi n. Nh m m c ích gi i quy t s m v n này, B GTVT th ng nh t ch trương, tách h ng m c nút giao Tân V n tri n khai u tư, kh i công s m h ng m c này. C c ư ng b Vi t Nam ch o nhà u tư D án c u ng Nai m i (T ng công ty xây d ng s 1) t p trung tri n khai th c hi n. Trong trư ng h p àm phán H p ng BOT không thành thì x lý h ng m c này b ng v n s a ch a ư ng b . 3. i v i d án xây d ng c u ng Nai m i theo hình th c BOT: - V K ho ch u tư th o văn b n trình B ký g i B Tài chính, B K ho ch và u tư ôn c vi c c thành viên tham gia Nhóm công tác liên ngành. C c ư ng b VN Quy t nh thành l p Nhóm công tác liên ngành theo quy nh v phân công, phân c p và y quy n t i Quy t nh s 4193/Q -BGTVT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B GTVT. Sau khi có ý ki n v vi c c thành viên c a các B liên quan. - Giao C c ư ng b Vi t Nam: + Ch ng xem xét, rà soát và àm phán (bư c 1) v i Nhà u tư v h p ng BOT b o m phù h p v i ch o c a Chính ph , xu t d án ư c B GTVT duy t t i Quy t nh s 4167/Q -BGTVT ngày 31/12/2007 và các quy nh hi n hành. Trong khi nhóm công tác liên ngành chưa thành l p. + ôn c Nhà u tư s m hoàn thành các th t c và phê duy t D án u tư xây d ng c u ng Nai m i, phê duy t thi t k và tri n khai ngay m t s h ng m c ph c v kh i công công trình sau khi có Gi y ch ng nh n u tư. - T ng công ty xây d ng s 1 (Nhà u tư) c n th c hi n y , k p th i các n i dung trong văn b n s 267/TTg-CN ngày 21 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph cho phép áp d ng cơ h c thù i v i D án này, trong ó có quy nh: Nhà u tư ng trư c kinh phí th c hi n công tác gi i phòng m t b ng và tái nh cư, rút ng n th i gian th c hi n các th t c n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư ph c v kh i công và thi công công trình. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
  4. Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - Ban QLDA M Thu n; - T ng công ty XD s 1 (B XD); - TEDI - Các ơn v d h p - Lưu VT. TH Bùi Nguyên Long
Đồng bộ tài khoản