Thông báo số 84/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông báo số 84/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 84/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 84/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/BC-BYT Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 60) Ti p theo báo cáo s 59 ngày 26/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO): trong ngày 26/01/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A (H5N1). - K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 152 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 83 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 19, ch t 14), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 10, ch t 7), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 4, ch t 2). V n chưa có k t qu xét nghi m các m u b nh phNm c a Th Nhĩ Kỳ t phòng xét nghi m chuNn th c c a WHO kh ng nh l i 17 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) và 2 trư ng h p t vong do cúm A(H5) do B Y t Th Nhĩ Kỳ kh ng nh. 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 27/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - Tính t ngày 14/11/2005 n nay, ã hơn 70 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt .
  2. 2. Duy trì h p Ban ch o phòng ch ng SARS và cúm ngư i u n th Tư hàng tu n. 3. Th c hi n tr c d ch 24/24h t i các tuy n trong d p T t nguyên án Bính Tu t. 4. H p ánh giá ti n và góp ý xây d ng phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n V sinh d ch t Trung ương ngày 26/01/2006. 5. H p các V , C c, các Vi n góp ý quy nh an toàn sinh h c các phòng xét nghi m c p I, II, III. 6. Th c hi n chi n d ch truy n thông, giáo d c, truy n thông trong d p T t Nguyên án v các bi n pháp l a ch n, s d ng, ch bi n gia c m an toàn. Phát các thông i p truy n thông phòng ch ng i d ch cúm ngư i, ăng t i trên ài phát thanh và truy n hình Vi t Nam trong d p T t nguyên án. 7. Hoàn ch nh báo cáo tình hình cúm A và phân tích d ch t 93 trư ng h p m c cúm A t 12/2003 n nay. 8. Phê duy t mua s m trang thi t b , thu c, hóa ch t phòng ch ng d ch t 1. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản