Thông báo số 848/TB-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
19
lượt xem
4
download

Thông báo số 848/TB-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 848/TB-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 848/TB-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 848/TB-TTCP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Tổng Thanh tra có Quyết định số 846/QĐ-TTCP về việc phân công lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực công tác của Thanh tra Chính phủ như sau: 1. Đồng chí Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra: - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội về mọi hoạt động của Thanh tra Chính phủ và của ngành thanh tra. - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, pháp luật; hợp tác quốc tế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tổ chức, cán bộ. - Chỉ đạo những vấn đề chiến lược, quan trọng, có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Bộ chính trị, Ban bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công; những công việc lớn liên quan đến Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chỉ đạo xử lý những công việc khác khi thấy cần thiết. 2. Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra. - Đảm nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực: điều phối hoạt động của cơ quan và của ngành theo chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo xử lý các công việc nội bộ cơ quan; phê duyệt các kế hoạch bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc. - Trực tiếp phụ trách Văn phòng, Vụ Pháp chế, các đơn vị sự nghiệp (Báo Thanh tra, Tạp chí thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra, Trung tâm Tin học, Viện Khoa học Thanh tra), Dự án POSCIS. - Giúp Tổng Thanh tra thực hiện các công việc về tổ chức, cán bộ theo ủy quyền của Tổng Thanh tra. - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao. 3. Đồng chí Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra: Giúp Tổng Thanh tra thực hiện mặt công tác sau: - Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối địa phương. - Công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Thanh tra Chính phủ; công tác đào tạo của cơ quan, của ngành. - Trực tiếp phụ trách Vụ IV, Vụ V, Vụ VI.
  2. - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao. 4. Đồng chí Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng Thanh tra: Giúp Tổng Thanh tra thực hiện mặt công tác sau: - Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối bộ, ngành Trung ương; công tác phòng, chống tham nhũng. - Công tác tổ chức, bộ máy của Thanh tra các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. - Phụ trách Vụ I, Vụ II, Vụ III, Cục Chống tham nhũng. - Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Tổng Thanh tra giao. Thanh tra Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết để thuận tiện trong quan hệ công tác./. TL. TỔNG THANH TRA CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chính phủ, - Văn phòng BCĐTW về PCTN, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, Nguyễn Đức Hạnh - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Thanh tra các Bộ, ngành TW, - Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Các Vụ, đơn vị thuộc TTCP, - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản