Thông báo số 85/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
2
download

Thông báo số 85/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 85/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương và Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 85/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 85/TB-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O Y BAN NHÂN DÂN CÁC T NH: NGH AN, THANH HÓA, NAM NNH, HƯNG YÊN, H I DƯƠNG VÀ THÁI NGUYÊN Ngày 29/02/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã làm vi c v i Lãnh o UBND các t nh: Ngh An, Thanh Hóa, Nam nh, Hưng Yên, H i Dương và Thái Nguyên v tình hình th c hi n D án nâng c p, c i t o m ng lư i ư ng b , s d ng v n vay Ngân hàng Th gi i (WB4). Tham d cu c h p có các ng chí Lãnh o UBND t nh cùng Lãnh o S GTVT các t nh. V phía B GTVT có i di n các cơ quan, ơn v : V K ho ch và u tư, C c Giám nh & QLCL CTGT và Ban QLDA 18 cùng tham d . Sau khi nghe Lãnh o các t nh trao i v tình hình th c hi n và ki n ngh liên quan n tình hình th c hi n D án WB4; ý ki n phát bi u c a các thành viên tham d , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th ng nh t v i Lãnh o các t nh k t lu n như sau: B GTVT c m ơn s quan tâm ch o, gi i quy t và ph i h p ch t ch trong công tác GPMB c a D án WB4, c bi t là s cam k t quy t tâm bàn giao m t b ng trong tháng 3/2008 c a Lãnh o UBND các t nh Ngh An, Thanh Hóa, Nam nh, Hưng Yên, H i Dương và Thái Nguyên. D án WB bao g m các Ti u d án năm th nh t: QL 48-1, 48-2, 48-3 (t nh Ngh An), QL47 (t nh Thanh Hóa), QL37 (các t nh Thái Nguyên và B c Giang); Các Ti u d án năm th 2: QL38B (các t nh Hưng Yên, H i Dương), QL21-1, QL21-2 (t nh Nam nh). Hi n nay yêu c u ti n c a D án r t g p, th i h n k t thúc D án vào ngày 31/12/2008. Theo yêu c u c a WB, n 30/12/2008 công tác gi i ngân c a D án ph i t 70% v n vay, n u không t s ng ng c p v n. Tuy nhiên, hi n nay công tác GPMB c a D án còn r t ch m, t n t i v i kh i lư ng l n, gây ch m ti n và nh hư ng l n n công tác gi i ngân c a D án. ngh UBND các t nh có D án i qua quan tâm ch o, gi i quy t d t i m các vư ng m c t n t i, Ny nhanh ti n GPMB áp ng ti n c a D án; C th : 1. i v i các Ti u d án QL48-2, 48-3 (t nh Ngh An), QL47 (t nh Thanh Hóa): Hi n nay các Ti u d án ã b ch m ti n (g n 02 năm), ngh UBND các t nh Ngh An và Thanh Hóa t p trung ch o, gi i quy t d t i m các t n t i vư ng m c và bàn giao m t b ng cho D án trong tháng 3/2008 theo úng cam k t c a Lãnh o UBND các t nh.
  2. 2. Các Ti u d án QL37 (các t nh Thái Nguyên và B c Giang), QL38B (các t nh Hưng Yên, H i Dương): Công tác GPMB c a các t nh Thái Nguyên, Hưng Yên và H i Dương ã cơ b n hoàn thành; c bi t trên a bàn t nh Thái Nguyên. Yêu c u Ban QLCDA 18 ch o Nhà th u t ch c, b trí ng th i nhi u mũi thi công, khNn trương thi công khi có m t b ng, c g ng ph n u hoàn thành D án s m hơn ti n ã nh. 3. Các Ti u d án QL21-1, QL21-2 (t nh Nam nh) - QL21 -2: D ki n kh i công vào u tháng 5/2008. Ban QLCDA 18 khNn trương hoàn thi n các th t c, chuy n kinh phí b i thư ng GPMB cho a phương; ngh UBND t nh Nam nh ch o H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư (H GPMB) c a a phương khNn trương chi tr cho các h dân bàn giao m t b ng cho D án ph c v thi công theo úng ti n . - QL21-1: Ban QLCDA18, khNn trương bàn giao c c GPMB và m c l gi i c a D án cho H GPMB a phương s m tri n khai công tác GPMB. 4. i v i Ban QLCDA18: Yêu c u Ban QLCDA 18 b trí cán b có năng l c, thư ng xuyên bám sát hi n trư ng, ph i h p ch t ch v i UBND các c p, H GPMB các a phương và các cơ quan liên quan k p th i tháo g các vư ng m c trong công tác GPMB. Ch o Tư v n Giám sát, Tư v n thi t k , Nhà th u thi công và các bên liên quan Ny nhanh ti n thi công d án. Ki m tra năng l c các Nhà th u, k p th i xu t báo cáo B ưa kh i công trư ng các Nhà th u không năng l c, b sung Nhà th u khác m b o ti n c a D án và x lý các Nhà th u vi ph m theo quy nh hi n hành. 5. i v i các Nhà th u thi công: Yêu c u các Nhà th u t p trung v t tư, thi t b , nhân l c, tài chính, thi công ngay khi có m t b ng; l p bi u ti n thì công chi ti t ôn c, ch o sát sao, c th ; ng th i g i B GTVT, UBND các t nh và các huy n liên quan a phưng t ch c l c lư ng b o v thi công (khi c n thi t). B GTVT s nghiêm kh c x lý theo quy nh i v i các Nhà th u có bi u hi n trì tu , kéo dài th i gian, không khNn trương thi công khi có m t b ng làm ch m ti n D án. 6. V ki n ngh c a UBND các T nh: - QL47 t nh Thanh Hóa: + Thay i ch ng lo i dây i n: Theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph , phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, trong ó bao g m c phê duy t TKKT và d toán các công trình công c ng thu c thNm quy n quy t nh c a UBND t nh có d án i qua. M t khác, B GTVT ã có Văn b n s 2185/BGTVT-CG ngày 20/4/2006 v vi c th c hi n công tác GPMB các d án xây d ng giao thông, theo ó B GTVT yêu c u các Ch u tư ( i di n các Ch u tư) tri n khai công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư các d án xây d ng công trình giao thông tuân th Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính.
  3. Vì v y, vi c phê duy t TKKT ( i u ch nh TKKT, thay i ch ng lo i v t tư…) và d toán ư ng i n ph c v GPMB QL47 – D án WB4 trên a ph n t nh Thanh Hóa c a UBND t nh Thanh Hóa (ho c c p ư c y quy n) th c hi n. Trên cơ s các quy t nh phê duy t c a UBND t nh (c a c p ư c y quy n), Ban QLCDA 18 có trách nhi m ki m tra, rà soát, chuy n kinh phí a phương ch tr cho ch s h u công trình. + C c GPMB chưa chính xác: ngh Ban QLCDA 18 ph i h p v i a phương khNn trương i u ch nh theo úng quy nh. - Giá b i thư ng v t ki n trúc: Theo quy nh, giá b i thư ng, h tr ư c căn c vào m c giá t i th i i m UBND t nh (ho c c p ư c y quy n) phê duy t phương án b i thư ng, h tr & tái nh cư, không mang tính h i t ; M t khác Chính ph ã quy nh v vi c th c hi n b i thư ng ch m t i kho n 2, i u 9, Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004. ngh UBND các t nh ch o các S , Ban, Ngành, H GPMB a phương căn c các quy nh hi n hành tri n khai th c hi n. ng th i hư ng d n, gi i thích cho các h b nh hư ng bi t s m bàn giao m t b ng cho D án. - B i thư ng cho các h dân n m trong hành lang an toàn giao thông (HLATGT): T nay n năm 2010, Chính ph s u tư kinh phí gi i phóng HLATGT trên t t c các Qu c l theo quy mô n m c l gi i. Hi n nay C c ư ng b Vi t Nam ang tri n khai th c hi n thí i m trên QL1A và s báo cáo B GTVT ki n ngh Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n trên toàn h th ng Qu c l , c bi t là các Qu c l có lưu lư ng giao thông l n. Vi c ngh c a các h dân, n u các h dân có nguy n v ng di chuy n thì trư c m t cho lùi l i phía sau ra kh i HLATGT (n u còn t); B GTVT s có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph xin ý ki n ch o v v n này. ngh UBND t nh tăng cư ng công tác qu n lý HLATGT và x lý các trư ng h p vi ph m HLATGT theo quy nh. 7. Cơ ch ph i, k t h p: ngh UBND các t nh ph i h p ch t ch hơn n a v i B GTVT, k p th i có ý ki n xu t, ph n ánh các vư ng m c trong quá trình th c hi n D án WB4 trên a bàn t nh, góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t , chính tr , xã h i c a các a phương. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo UBND các t nh, các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng B GTVT( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - C c ư ng b Vi t Nam; - Lưu: VT. CG (3) Bùi Nguyên Long
  4. NH NG O N M T B NG ANG VƯ NG M C QU C L 48-2 T NH NGH AN (Tính n ngày 20/02/2008) Chi u Ph i Ghi Stt Lý trình Trái tuy n dài tuy n chú 1 Km0+000 – Km0+540 540 X X 2 Km1+692 – Km1+800 108 X 3 Km1+700 – Km1+904 204 X 4 Km2+244 – Km2+460 216 X X 5 Km3+600 – Km3+700 100 X 6 Km4+360 – Km4+400 40 X 7 Km4+800 – Km4+900 100 X 8 Km7+460 - Km7+760 300 X 9 Km9+500 – Km9+540 40 X 10 Km9+840 – Km9+880 40 X 11 Km10+420 – Km10+700 280 X 12 Km10+800 – Km11+000 200 X 13 Km10+960 – Km11+100 140 X 14 Km11+660 – Km11+700 40 X 15 Km13+000 – Km13+160 160 X 16 Km13+180 – Km13+200 20 X 17 Km13+600 – Km13+660 60 X 18 Km13+880 – Km13+900 20 X 19 Km13+320 – Km13+360 40 X 20 Km14+240 – Km14+280 40 X 21 Km14+960 – Km15+100 140 X 22 Km15+160 – Km15+280 120 X 23 Km15+500 – Km15+880 380 X 24 Km15+430 – Km15+680 250 X 25 Km16+100 – Km16+120 20 X
  5. 26 Km16+120 – Km16+135 15 X 27 Km16+540 – Km16+670 130 X 28 Km16+700 – Km16+720 20 X 29 Km16+600 – Km16+700 100 X 30 Km16+740 – Km16+760 20 X 31 Km16+840 – Km16+860 20 X 32 Km16+880 – Km16+920 40 X 33 Km17+030 – Km17+120 90 X 34 Km17+160 – Km17+170 10 X 35 Km17+170 – Km17+280 110 X 36 Km17+340 – Km17+360 20 X 37 Km17+620 – Km17+680 60 X 38 Km17+819 – Km18+000 181 X 39 Km18+340 – Km18+360 20 X 40 Km19+260 – Km19+300 40 X 41 Km19+700 – Km20+083 383 X T ng c ng 2913 m 2640 m 5553 m NH NG O N M T B NG ANG VƯ NG M C QU C L 48-3 T NH NGH AN (Tính n ngày 20/02/2008) S h Chi u Trái Ghi Stt Lý trình Ph i tuy n dân b dài tuy n chú vư ng Km38+125 – 11 1 205 X Km38+330 Km38+360 – 1 2 10 X Km38+370 Km40+680 – 1 3 7 X Km40+687 Km41+460 – 1 4 5 X Km41+465 5 Km42+500 – 6 X 1
  6. Km42+506 Km44+255 – 1 6 12 X Km44+267 Km44+320 – 1 7 5 X Km44+325 Km44+370 – 1 8 20 X Km44+390 Km44+420 – 1 9 3 X Km44+423 Km44+625 – 1 10 5 X Km44+630 Km44+630 – 1 11 5 X Km44+635 Km44+720 – 1 12 5 X Km44+725 Km44+952 – 3 13 49 X Km45+001 Km45+060 – 1 14 20 X Km45+080 Km45+200 – 2 15 120 X X Km45+320 Km45+758 – 1 16 8 X Km45+765 Km45+995 – 1 17 10 X Km46+005 Km46+590 – 1 18 6 X Km46+596 Km47+210 – 1 19 5 X Km47+215 Km48+484 – 1 20 5 X Km47+215 Km49+030 – 1 21 4 X Km49+034 Km49+378 – 1 22 5 X Km49+383 23 Km9+410 – Km49+417 7 X 1 Km49+477 – 1 24 23 X Km49+500 Km49+520 – 1 25 15 X Km49+535
  7. Km49+540 – 1 26 15 X Km49+555 Km49+565 – 1 27 30 X Km49+595 Km49+606 – 1 28 54 X Km49+660 Km49+635 – 1 29 25 X Km49+660 Km49+732 – 1 30 28 X Km49+760 Km49+740 – 1 31 15 X Km49+755 Km49+770 – 1 32 70 X Km49+840 Km51+010 – 1 33 260 X Km51+270 Km53+300 – 43 34 830 X X Km54+130 Km54+270 – 1 35 20 X Km54+290 Km55+469 – 1 36 60 X Km55+529 Km55+919 – 1 37 30 X Km55+949 Km56+010 – 1 38 40 X Km56+050 Km58+190 – 1 39 20 X Km58+210 Km62+500 – 2 40 360 X Km62+860 96 h 3372 T ng c ng 2196 m 1176 m m NH NG O N M T B NG ANG VƯ NG M C QU C L 47 – T NH THANH HÓA (Tính n ngày 20/02/2008)
  8. Lý trình STT Trái tuy n Ph i tuy n Ghi chú T Km n Km 1 Km31+265.82 Km31+930 694.18 Km31- Km32 Xã 2 Km31+265.82 Km31+860 594.18 Dân Lý 3 Km32+400 Km32+520 120 4 Km33+320 Km33+660 340 Xã Dân Quy n 5 Km33+440 Km33+540 100 Km32- Km34 6 Km33+920 Km33+980 60 7 Km35+540 Km35+600 60 8 Km35+800 Km36+760 940 Xã Dân L c Km34- 9 Km35+540 Km36+800 1250 Km37 10 Km37+340 Km39+260 1920 11 Km39+560 Km40+140 580 Xã Th Th Km37- 12 Km37+820 Km38+60 240 Km41 13 Km38+240 Km39+340 1100 14 Km41+820 Km46+460 4640 Th Ng c- Th 15 Km41+820 Km46+160 4340 Cư ng 16 Km48+800 Km49+80 280 17 Km49+440 Km49+450 10 Km47- Km50 Nông 18 Km50+600 Km50+700 100 Trư ng 19 Km50+600 Km50+640 40 20 Km51+180 Km51+510 330 Xuân Th ng 21 Km51+280 Km51+510 230 T ng 7994.18(m) 9984.18(m)
Đồng bộ tài khoản