Thông báo số 89/VPCP-TB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông báo số 89/VPCP-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 89/VPCP-TB về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ngày 13 tháng 5 năm 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 89/VPCP-TB

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 89/VPCP-TB Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2006 Ngày 13 tháng 5 năm 2006, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã làm việc với Ban Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Tham dự buổi làm việc với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, báo cáo một số kết quả hoạt động của Hội trong giai đoạn vừa qua, định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau: 1. Sau 10 năm thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được những bước phát triển nhanh về tổ chức và hoạt động; Hội đã tích cực tư vấn cho Chính phủ về công tác giáo dục, đào tạo; đã triển khai sôi nổi hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả, thiết thực; đã xây dựng được một số mô hình tốt thu hút rộng rãi nhân dân tham gia học tập và khuyến học, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. 2. Trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong việc thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo, giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đề ra những biện pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể quần chúng để triển khai các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. 3. Hội Khuyến học Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai có hiệu quả Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”. Đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Hội Khuyến học Việt Nam tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học về xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam. Hội cần đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.
  2. 4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu những kiến nghị của Hội Khuyến học Việt Nam về chính sách phụ cấp cho cán bộ chuyên trách các cấp Hội và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Về trụ sở làm việc của Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình điều chỉnh cơ sở làm việc của cơ quan mình, có trách nhiệm quan tâm, giúp bố trí nơi làm việc cho cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, - Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; - Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, - Lao động – Thương binh và Xã hội; - CBND thành phố Hà Nội, Trần Quốc Toản - Ban Khoa giáo Trung ương; - Văn phòng Quốc hội; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; các Vụ: VX, Vụ III, VIV, DP, TCCB; - Lưu: Văn thư, KG (4b).
Đồng bộ tài khoản