Thông báo số 892/TB-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Thông báo số 892/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 892/TB-VP về việc kết luận của đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống, ứng phó cơn bão số 10 do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 892/TB-VP

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG H ND VÀ c l p - T do - H nh phúc UBND --------- ------- S : 892/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A NG CHÍ LÊ HOÀNG QUÂN, CH TNCH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH T I CU C H P TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG, NG PHÓ CƠN BÃO S 10 Th c hi n Công i n khNn ngày 16 tháng 11 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , lúc 07 gi ngày 17 tháng 11 năm 2008, U ban nhân dân thành ph ã t ch c cu c h p tri n khai công tác phòng, ch ng, ng phó cơn bão s 10. Ch trì cu c h p do ng chí Nguy n Văn ua, Phó Bí thư Thư ng tr c Thành u ng chí Lê Hoàng Quân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph và ng chí Nguy n Trung Tín, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph kiêm Trư ng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph . Thành ph n tham d cu c h p g m có các ng chí thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , i di n các S - ngành, U ban nhân dân các qu n - huy n và các cơ quan thông t n báo chí. Sau khi nghe Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão thành ph báo cáo t ng h p tình hình di n bi n cơn bão s 10 công tác tri n khai phòng tránh, ng phó trên a bàn thành ph , phát bi u c a các i bi u tham d h i ngh , ý ki n ch o c a ng chí Nguy n Văn ua, Phó Bí thư Thư ng tr c Thành u phát bi u c a ng chí Nguy n Trung Tín, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph kiêm trư ng Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph . ng chí Lê Hoàng Quân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph ã k t lu n, ch o như sau: 1. Th trư ng các S - ban - ngành Ch t ch U ban nhân dân các qu n - huy n c n t p trung ch o khNn trương các n i dung sau: a) T ng qu n - huy n ph i khNn trương ki m tra l i phương án phòng, tránh, ng phó c a qu n - huy n mình k c các phương án trư c bão, trong bão và sau bão b ng m i bi n pháp m b o an toàn tuy t i cho nhân dân thành ph khi bão b vào a bàn thành ph , không x y ra thi t h i áng ti c v ngư i do ch quan, thi u tinh th n trách nhi m c a cơ quan chính quy n các c p. Các qu n - huy n phân công ngay lãnh o c p y, U ban nhân dân và thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão qu n - huy n tr c ti p xu ng các phư ng - xã - th tr n sâu sát cơ s ch o, ki m tra vi c tri n khai phương án k ho ch phòng, tránh, ng phó bão, x lũ thư ng ngu n cùng v i tri u cư ng, mưa to có th x y ra cùng lúc Ch ng ti n hành rà soát, phân công, b trí l c lư ng phương ti n, v t tư thi t b ph c v công tác phòng,
  2. ch ng, ng phó tr giúp dân sơ tán, di d i, tìm ki m c u n n - c u h hi u qu nh t theo phương châm "b n t i ch ". Không hoang mang trư c m i di n bi n b t l i c a bão, tri u cư ng, x lũ, mưa to t o nên b t l i và khó khăn mà ph i khNn trương, ch ng, th c hi n các bi n pháp phòng tránh, ng phó an toàn và hi u qu nh t. b) Riêng huy n C n Gi t p trung t ch c di d i, sơ tán dân t i xã o Th nh An và các khu v c xung y u ven bi n, ven sông, ven r ng phòng h ... n nơi t m cư an toàn trư c 16 gi ngày 17 tháng 11 năm 2008; t chi u ngày 17 tháng 11 năm 2008 thông báo cho h c sinh trong huy n ngh h c m b o an toàn, c bi t quan tâm n ngư i già, tàn t t tr em ph n ; m b o ch ăn lương th c th c phNm thu c men, nư c u ng, ánh sáng cho ngư i dân t i nơi t m cư cho n khi bão i qua và ưa dân tr v nơi cũ tuy t i an toàn. c) Huy ng l c lư ng, v t tư, phương ti n giúp nhân dân ch ng ch ng nhà c a ch c ch n trư c khi bão b . 2. Các qu n - huy n có khu v c thư ng xuyên b ng p úng ven sông Sài Gòn, c bi t là qu n Th c, qu n 12, qu n Bình Th nh, qu n Gò V p huy n C Chi, huy n Hóc Môn tri n khai ngay các bi n pháp phòng, tránh, ng phó v i nh ng b t l i do tri u cư ng, mưa bão, x lũ gây ra theo phương châm "b n t i ch ". Theo dõi ch t ch tình hình di n bi n x lũ c a h D u Ti ng có bi n pháp x lý k p th i nh m h n ch n m c th p nh t thi t h i do ng p úng sâu có th x y ra. T p trung Ny nhanh ti n kh c ph c s c b , tràn b bao ti p t c rà soát các o n b bao th p y u, b bao, b sông có nguy cơ s t l các vùng trũng th p tri n khai ngay k ho ch ng phó, gia c , di d i k p th i m b o an toàn v ngư i và tài s n cho nhân dân trong khu v c. Huy ng phương ti n, l c lư ng trên a bàn t ch c bơm thoát nư c t i các khu v c ng p úng 24/24 gi cho n khi hoàn t t. 3. Các qu n n i thành t ch c ki m tra hi n tr ng nhà c a dân, nh t là nhà c p 4: nhà ơn sơ ven kênh, r ch, các chung cư cũ xu ng c p hư ng d n nhân dân ch ng ch ng ho c tri n khai sơ tán dân n nơi an toàn khi x y ra bão, mưa giông l c xoáy. S Xây d ng ph i h p v i ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph th c hi n chuyên ph bi n hư ng d n nhân dân gia c , ch ng ch ng nhà c a. 4. U ban nhân dân các qu n - huy n và s - ngành t m hoãn các cu c h p chưa th c s c p bách k t 17 tháng 11 năm 2008 t p trung ki m tra, ch o tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng, ng phó v i bão s 10 k t h p v i tri u cư ng và x lũ cho n khi cơn bão i qua. 5. B Ch huy Quân s thành ph , B Ch huy B i Biên phòng thành ph Công an thành ph . S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy ph i h p v i các qu n - huy n huy ng l c lư ng phương ti n, v t tư, trang thi t b , ki m tra vi c v n hành, m b o tính năng tri n khai k ho ch ph c v có hi u qu công tác tìm ki m c u n n - c u h , c u s p. Trong trư ng h p g p khó khăn, B Ch huy Quân s thành ph báo cáo B Tư l nh Quân khu 7 h tr , chi vi n l c lư ng, phương ti n phòng, ch ng, ng phó bão t k t qu cao nh t.
  3. 6. S Giáo d c và ào t o thành ph căn c vào di n bi n bão s 10 b vào t li n quy t nh và thông báo k p th i cho h c sinh các khu v c ch u nh hư ng tr c ti p ngh h c t ngày 17 tháng 11 năm 2008 cho n khi cơn bão i qua. 7. S Xây d ng ph i ki m tra c nh báo các ch u tư không x y ra s p giàn dáo t i các công trình ang thi công gây tai n n; m b o an toàn cho các nhà xư ng, công trình, các công trư ng ang thi công (giàn dáo) chung cư cũ - xu ng c p các công trình ng m an toàn khi x y ra mưa bão, giông gió. 8. S Y t tri n khai cho các B nh vi n và các Trung tâm Y t qu n, huy n phương án huy ng l c lư ng y - bác s t i ch phân công vi c ti p nh n, chi vi n theo tuy n c p thành ph , qu n - huy n, chuNn b cơ s thu c men các phương ti n thi t b chuyên ngành c p c u, ch a b nh, chăm sóc s c kh e ngư i dân và phòng d ch k p th i, nhanh chóng. 9. S Công thương, Saigon Coop m b o lư ng v t tư, nhiên li u, hàng hóa, lương th c, th c phNm v t li u xây d ng, ch t t c n thi t... ph c v cho công tác ng phó, phòng tránh và kh c ph c h u qu c a bão, ng p l t. 10. S Giao thông v n t i, L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Công an thành ph huy ng l c lư ng m b o an toàn t i các b n phà ò ngang, các công trình c u ang xây d ng ( c u Phú M ..). Các c u y u, phân lu ng i u hòa giao thông; c m bi n báo t i các tuy n ư ng nguy hi m b ng p sâu ngư i dân bi t h n ch i l i và tránh ùn t c giao thông. 11. S Thông tin và Truy n thông, Bưu i n thành ph m b o thông tin liên l c thông su t trong m i tình hu ng. Công ty i n l c thành ph b o v h phóng i n, thi t b i n, tr m bi n th , hư ng d n ngư i dân s d ng i n an toàn; ng th i, x lý kh c ph c nhanh chóng s c ư ng dây t i i n b hư h ng. 12. S Giao thông v n t i (Công ty Công viên Cây xanh) tri n khai phương án, k ho ch ch t t a cây xanh d ngã tránh gây tai n n thương tích khi x y ra giông bão. 13. T ng Công ty C p nư c thành ph m b o an toàn m ng lư i ngu n và lư ng nư c s ch cung c p cho thành ph d ki n các phương án t ch c cung c p k p th i cho các khu v c có kh năng b cô l p khi x y ra bão ng p l t sâu kéo dài. 14. ài Ti ng nói nhân dân thành ph . ài Truy n hình thành ph c p nh t và phát tin liên t c tình hình di n bi n c a cơn bão s 10; các qu n - huy n (k c s d ng các phương ti n thông tin lưu ng) phát tin c nh báo thư ng xuyên di n bi n cơn bão cho toàn th c ng ng nhân dân trên a bàn bi t ch ng phòng tránh ng phó an toàn, hi u qu . Ph i h p cùng S Xây d ng ph bi n hư ng d n cho nhân dân các bi n pháp cũng như s d ng v t li u hi n có t i ch ch ng ch ng nhà c a an toàn khi x y ra mưa bão giông gió. 15. Ngay trong ngày 17 tháng 11 năm 2008, Phó Bí thư Thư ng tr c Thành y Nguy n Văn ua cùng Ch t ch U ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân s tr c ti p ki m tra công tác phòng, ch ng bão s 10 t i huy n C n Gi , trong ó t p trung
  4. ch o di d i an toàn 2.700 dân kh i xã o Th nh An trư c 16 gi ngày 17 tháng 11 năm 2008 + Giao ng chí Nguy n Trung Tín - Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph - Trư ng ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph ch o t ch c 05 oàn ki m tra tr c ti p xu ng a bàn qu n - huy n ch o ki m tra, ôn c các a phương: ơn v th c hi n khNn trương các phương án bi n pháp phòng, ch ng bão s 10 k t h p mưa to, tri u cư ng x lũ. 16. Lãnh o các S - ngành, ơn v , qu n - huy n ph i th c hi n nghiêm túc công tác tr c ban m i n tho i 24/24 gi , ngay t sáng ngày 17 tháng 11 năm 2008 và thư ng xuyên báo cáo k t qu tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng, ng phó bão s 10 theo quy nh: - Các S - ngành, ơn v , qu n - huy n báo cáo k t qu th c hi n v Thư ng tr c thành u , U ban nhân dân thành ph và Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; - Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph báo cáo k t qu th c hi n cho Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương và U ban Qu c gia Tìm ki m c u n n; - Văn phòng H i ng nhân dân - U ban nhân dân thành ph t ng h p k t qu th c hi n Thư ng tr c U ban nhân dân thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph và thư ng tr c Thành y. Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph xin thông báo, truy n t n i dung k t lu n ch o c a ng chí Lê Hoàng Quân, Ch t ch U ban nhân dân thành ph n các S - ngành ơn v , các thành viên Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão thành ph và U ban nhân dân các qu n - huy n n m và khNn trương tri n khai th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Huỳnh Khánh Hi p
Đồng bộ tài khoản