Thông báo số 92/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 92/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 92/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về giải quyết các vấn đề còn tồn tại phục vụ quyết toán dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Hòa Bình – Sơn La do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 92/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 92/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BÀN V GI I QUY T CÁC V N CÒN T N T I PH C V QUY T TOÁN D ÁN C I T O NÂNG C P QL6 O N HÒA BÌNH – SƠN LA Ngày 6/3/2008, t i B Giao thông v n t i, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p bàn v gi i quy t các v n t n t i ph c v quy t toán, D án c i t o nâng c p QL6 o n Hòa Bình – Sơn La. Tham d cu c h p bao g m các lãnh o, chuyên viên C c Giám nh và QLCL CTGT, V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c Công ngh , Thanh tra B , Ban QLDA1, Ban QLDA ư ng b 2, Ban QLDA 5, Ban QLDA Thăng Long. Sau khi nghe C c Giám nh và QLCL CTGT báo cáo tình hình d án, các v n còn t n t i trong gi i quy t các k t lu n c a Ki m toán Nhà nư c (KTNN), quy t toán d án, các ý ki n tham gia c a V KH T, Tài chính, Thanh tra B và các Ban QLDA, Th trư ng ã k t lu n như sau: D án c i t o nâng c p QL6 o n Hòa Bình – Sơn La ư c Th tư ng Chính ph duy t u tư t i Quy t nh s 1546/Q -TTg ngày 05/12/2001 v i t ng m c u tư (TM T) là 2.563,16 t ng. D án tri n khai th c hi n t quý IV/2001 n quý IV/2004 và ã t ch c khánh thành vào tháng 2/2005. n nay d án còn ang th c hi n ti p gói th u s 1 (khu v c Th xã Hòa Bình), k t thúc d án, ph c v ngay cho vi c quy t toán công trình, B xác nh d án th c hi n trong giai o n Lu t, Quy ch u tư trong xây d ng cơ b n ang i u ch nh, chưa ng b d n n KTNN ã k t lu n m t s i u B chưa th ng nh t c n báo cáo xin ý ki n Th tư ng quy t nh. Hơn n a, các Ban QLDA chưa sát sao trong s ph i h p v i KTNN gi i quy t, còn kéo dài, nhi u v n còn t n ng. gi i quy t d t i m ph c v quy t toán D án c n ti n hành các công vi c sau: - Các Ban QLDA ph i h p v i C c Giám nh và QLCL CTGT, các V c a B rà soát toàn b d án, t ng h p các h ng m c theo k t lu n c a KTNN ã ư c Th tư ng ch p thu n gi i quy t, các h ng m c ã ư c các B K ho ch và u tư, Tài chính. Xây d ng th ng nh t ki n ngh Th tư ng nhưng chưa ư c Th tư ng ch p thu n B GTVT ti p t c có văn b n gi i trình b sung và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét; - Báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép B GTVT phê duy t i u ch nh d án, cơ c u TM T, s d ng ph n kinh phí còn l i trong TM T u tư b sung th m thêm m t l p bê tông nh a t i nh ng o n có lưu lư ng giao thông l n và thi công ngay
  2. nh ng v trí nư c ng m, kiên c hóa n n m t ư ng thu c ti u d án 1 ã giao thi t k . - Các Ban QLDA t ng h p s li u TM T c a t ng ti u d án trình B GTVT phê duy t i u ch nh, tính toán TDT i u ch nh các ti u d án, khi có ý ki n cu i cùng v k t lu n c a KTNN trình B phê duy t làm cơ s quy t toán. T ch c th c hi n: - B GTVT thành l p t công tác gi i quy t các t n t i c a d án c i t o nâng c p QL6 o n Hòa Bình – Sơn La: + Ông Tr n Qu c Vi t – C c phó C c Giám nh & QLCL CTGT- T trư ng + Ông Nguy n Ng c ông – V phó V K ho ch u tư – T phó: + Ông Văn Qu c – V trư ng V Tài chính; + Ông Nguy n Ti n S c – Phó chánh Thanh tra B ; + Ông Lê Quý Sơn – PTG Ban QLDA 1; + Ông Cao Văn Hùng – PTG Ban QLDA 5; + Ông Nguy n M nh Hùng – PTG Ban QLDA Thăng Long; + Ông Nguy n Minh Dũng – Trư ng phòng KTCL Ban QLDA BII; Và các chuyên viên ph trách c a các C c, V , Ban QLDA làm t viên. - T công tác có trách nhi m rà soát toàn b d án, tham mưu cho B gi i trình b sung, ki n ngh v i Th tư ng Chính ph gi i quy t các vư ng m c c a D án ph c v quy t toán, k t thúc d án. Trên ây là các k t lu n c a Th trư ng Ngô Th nh c t i cu c h p v gi i quy t các v n còn t n t i ph c v quy t toán d án c i t o nâng c p QL6 o n Hòa Bình – Sơn La. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng (b/c); - TT Ngô Th nh c (-nt-); - TT Nguy n H ng Trư ng (-nt-); - C c ư ng b Vi t Nam; - Thanh tra B ;
  3. - C c Giám nh & QLCL CTGT; - V Tài chính, KH T, KHCN; - Các Ban QLDA: 1, 5, ư ng b II. Thăng Long; Bùi Nguyên Long - TEDI; - Lưu VT, CG .
Đồng bộ tài khoản