Thông báo số 920/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Thông báo số 920/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 920/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 920/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C Y T D PHÒNG c l p – T do – H nh phúc VÀ MÔI TRƯ NG ---------- ------- S : 920/TB-DPMT Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO S 20 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 02 tháng 6 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 62 nư c chính th c thông báo v i 17.410 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), 115 trư ng h p t vong. T ngày 31/5/2009 n ngày 02/6/2009 ghi nh n b sung 1.900 trư ng h p dương tính v i cúm A (H1N1), 15 trư ng h p t vong. 2.T i Vi t Nam, n ngày 02/6/2009 ã ghi nh n 03 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) xâm nh p, hi n nay tình tr ng s c kh e n nh. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng, B Y t ti p t c khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Trên chuy n bay s hi u BR 0009 c a hàng hàng không Eva Air flight ngày 30/5/2009 t Canada v ài Loan có 01 b nh nhân cúm A(H1N1), trong ó có m t s ngư i ti p t c v Vi t Nam, ch ng phát hi n s m trư ng h p lây nhi m cúm A (H1N1), ngh các hành khách i trên chuy n bay trên theo dõi s c kh e trong vòng 7 ngày và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 2.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng). 3.Tăng cư ng s c kh e b ng ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. 4.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 5.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng
  2. theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản