Thông báo số 928/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 928/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 928/TB-DPMT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 928/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 928/TB-DPMT Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO S 21 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: Ngày 05/6/2009, Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh ã xác nh n 02 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), ây là hai m con, ngư i m 39 tu i, con gái 6 tu i, c hai mang qu c t ch M , hi n ang s ng t i bang Texas; v Vi t Nam ngày 29/05/2009 và t i ng Nai. B Y t ã ch o th c hi n giám sát, cách ly b nh nhân t i B nh vi n Nhi ng 2, cách ly và x lý y t cho gia ình b nh nhân. L p danh sách và giám sát 171 trư ng h p i cùng trên chuy n bay OZ 731 v Vi t Nam lúc 23 gi ngày 29/5/2009 (sân bay Tân Sơn Nh t), quá c nh qua Hàn Qu c. Như v y n ngày 05/06/2009 t i Vi t Nam ã có 05 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). B Y t ã ch o th c hi n giám sát, cách ly b nh nhân t i b nh vi n, hi n s c kh e các b nh nhân này n nh. ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng, B Y t ti p t c khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch: 1.T t c các ki u bào và hành khách n Vi t Nam t vùng có d ch, c bi t là nh ng ngư i i trên chuy n bay OZ 731 t Hàn Qu c v Vi t Nam ngày 29/5/2009ph i theo dõi s c kh e, cách ly trong vòng 7 ngày và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . Các trư ng h p nghi ng m c cúm A(H1N1) ph i nghiêm túc th c hi n theo hư ng d n c a ngành y t v bi n pháp cách ly, tránh lây lan ra c ng ng. 2.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng). 3.Tăng cư ng s c kh e b ng cách ăn u ng, ngh ngơi, sinh ho t h p lý, luy n t p th thao. 4.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng lây b nh cho ngư i khác, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c x trí và i u tr k p th i.
  2. 5.Khi có hi n tư ng b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, cơ quan liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng k p th i, không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản