Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 95/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp (lần 2) ban chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 95/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P (L N 2) BAN CH O D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 C NG HÀNG KHÔNG QT N I BÀI Ngày 15/3/2008, t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p l n 2 Ban Ch o tư v n d án xây d ng nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i bài. Tham d có các thành viên Ban Ch o và chuyên viên các C c, V liên quan thu c B GTVT. Tri n khai Thông báo s 65/TB-VPCP ngày 12/3/2008 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng trong bu i ki m tra ti n d án XD c u Nh t Tân, ư ng n i t c u Nh t Tân lên Sân bay N i Bài và xây d ng m i nhà ga khách T2 C ng HKQT N i Bài, yêu c u B GTVT khNn trương trình Chính ph (TTgCP) phê duy t cơ ch c bi t và tri n khai các bư c c n thi t có th ưa vào khai thác nhà ga T2 vào ngày 10/10/2010, trên cơ s báo cáo c a ch u tư (C m c ng hàng không mi n B c – CCHKMB), C c Hàng không, C c Giám nh & QLCL CTGT v d th o cơ ch c bi t và ý ki n c a các thành viên Ban Ch o, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: I. CÁC V N CHUNG: 1. N i dung T trình cơ ch c bi t g m 2 ph n chính sau: a/ V ch trương u tư: - Nhà ga có công su t giai o n 1 ( n năm 2015) là 10 tri u hành khách/năm, giai o n 2 m r ng lên 15 tri u hành khách/năm. - Nhà ga T2 ph i ư c thi t k , xây d ng phù h p v i i u ki n a hình, a ch t, khí h u, th y văn c a khu v c N i Bài và kh c ph c nh ng khi m khuy t v b trí m t b ng, dây chuy n ph c v khách, … do i u ki n m t b ng c a nhà ga Tân Sơn Nh t không cho phép. - Trên cơ s ki n trúc c a Nhà ga Tân Sơn Nh t, i u ch nh c c b thi t k mái, m t ti n, … cho phù h p v i vai trò là nhà ga hàng không qu c t c a Th ô. - Công ngh và tiêu chuNn k thu t: áp d ng công ngh , tiêu chuNn k thu t nhà ga Tân Sơn Nh t (ch y u theo tiêu chuNn Nh t B n, ph n nào tiêu chuNn Nh t B n chưa quy nh thì áp d ng tiêu chuNn các nư c G7).
  2. - V TM T: CCHKMB ph i h p v i tư v n có ư c TM T d ki n, có kèm theo b n tính chi ti t. Ch p thu n ngh c a CCHKMB v vi c ngh TTgCP cho phép kinh phí GPMB cho d án do Nhà nư c c p, tương t các d án u tư cơ s h t ng khác (không tính trong kho n vay c a CCHKMB). - V h p ng: áp d ng h p ng có i u ch nh giá trên cơ s nh m c c a nhà ga Tân Sơn Nh t. - Ti n t ng th : Ph n u cơ b n hoàn thành vào quý IV năm 2010. b/ V cơ ch c bi t: Cơ b n th ng nh t các ngh c a CCHKMB và d th o t trình c a C c Giám nh & QLCL CTGT. Trên cơ s góp ý c a Ban Ch o, C c Giám nh c p nh t, hoàn ch nh trình B B trình TTgCP trư c ngày 25/3/2008. 2. Ti n tri n khai các n i dung công vi c ch y u: - CCHKMB bàn giao m c GPMB cho TP. Hà N i vào ngày 31/3/2008. - B GTVT trình TTgCP cơ ch c bi t trư c ngày 25/3/2008, CCHKMB bám có quy t nh phê duy t trư c ngày 15/4/2008. - CCHKMB tri n khai ngay công tác thương th o h p ng tư v n, trình C c HKVN phê duy t trư c ngày 30/4/2008 (sau khi có cơ ch c bi t ư c phê duy t). - Tư v n ADDC hoàn thành kh o sát a hình, a ch t ph c v TKKT trư c ngày 31/5/2008. - TP. Hà N i hoàn thành cơ b n công tác GPMB vào cu i tháng 6/2008. - Hoàn thành công tác rà phá bom mìn vào cu i tháng 6/2008. - T 30/4 n 30/8/2008 tư v n hoàn thành TKKT ph n móng và khung h p ng xây l p CCHKMB thương th o h p ng xây l p nguyên t c v i nhà th u nh m t m c tiêu kh i công ph n móng vào ngày 10/10/2008. Ti n chi ti t các công vi c ti p theo do CCHKMB th ng nh t c th v i nhà th u và tư v n ưa nhà ga T2 vào khai thác th nghi m ngày 10/10/2010. 3. Cơ ch làm vi c c a Ban Ch o: C c trư ng C c HKVN v i tư cách là Phó Trư ng Ban Ch o ch trì thNm nh (v i s tham gia c a các C c, V liên quan) các ngh c a ch u tư v các n i dung thNm quy n quy t nh c a B GTVT ho c ph i trình xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph . II. GIAO NHI M V CHO CÁC ƠN VN: 1. V KH T trong ngày 17/3/2008 trình B phê duy t phương án t ng th m t b ng nhà ga T2 và d th o công văn ngh UBND TP. Hà N i cho phép tư v n ADCC ti n hành ngay vi c kh o sát a hình, a ch t trên cơ s quy t nh c a B phê duy t phương án t ng th m t b ng nhà ga T2.
  3. 2. Trong ngày 17/3/2008 C c HKVN có t trình C c Giám nh & QLCL d th o quy t nh c a B GTVT phê duy t ch nh ADCC là ơn v tư v n tri n khai kh o sát a hình, a ch t ph c v công tác TKKT; cương kh o sát và d toán do ch u tư phê duy t. 3. C c Giám nh ch trì hoàn ch nh t trình Th tư ng Chính ph (TTgCP) v cơ ch c bi t cho d án trong ngày 20/3/2008. 4. V KHCN thNm nh trình B phê duy t khung tiêu chuNn k thu t áp d ng cho d án vào ngày 25/3/2008 theo ngh c th c a CCHKMB và C c HKVN. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/cáo); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/cáo); - Các thành viên Ban Ch o; - Lưu VT, TH. Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản