Thông báo số 965/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Thông báo số 965/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 965/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 965/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 965/TB-DPMT Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: Ngày 09/6/2009, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh ã xác nh n thêm 01 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), ó là b nh nhân nam 10 tu i, qu c t ch M , là con trai c a trư ng h p bà m 36 tu i (và con gái 3 tu i) ã ư c xác nh n hai m con dương tính vào ngày 08/6/2009. Hi n b nh nhân ang ư c cách ly t i B nh vi n Nhi ng I cùng m và em gái trong tình tr ng s c kh e n nh. S Y t TP.H Chí Minh ã ti n hành i u tra d ch t các trư ng h p liên quan, l p danh sách và thông báo cho S Y t các t nh, thành ph có hành khách i cùng trên chuy n bay trên n lưu trú. Tính n ngày 09/6/2009, Vi t Nam ã có 15 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó có 03 trư ng h p ã ư c xu t vi n. B Y t ti p t c khuy n cáo m nh m m i ngư i dân, các hành khách nh p c nh th c hi n t t các bi n pháp sau: 1.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng, s c kh e không m b o cho nh ng chuy n bay dài thì nên hoãn các chuy n bay. 2.T t c các hành khách có th b o v b n thân và c ng ng b ng th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng). 3.Các trư ng h p m c cúm A(H1N1) ph i nghiêm túc th c hi n theo hư ng d n c a ngành y t v bi n pháp cách ly, tránh lây lan ra c ng ng. 4.T t c m i ngư i dân, khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng t cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng lây b nh cho ngư i khác, ng th i thông báo ngay cho các cơ s y t ư c hư ng d n x trí và i u tr k p th i. 5.Khi có hi n tư ng b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com).
  2. B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, cơ quan liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng k p th i, không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản