Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 99/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định báo cáo đầu kỳ đề xuất dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 99/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TH M NNH BÁO CÁO U KỲ XU T D ÁN Ư NG CAO T C D U GIÂY – PHAN THI T Ngày 10 tháng 03 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ch trì cu c h p thông qua báo cáo u kỳ xu t d án ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t. Tham d cu c h p g m có Lãnh o và chuyên viên: V KH T, V KHCN, V Tài chính, C c G &QLCLCTGT, C c BVN, các S GTVT ng Nai và Bình Thu n, Nhà u tư (Công ty SXKD-XNK Bình Minh), T ng công ty tư v n thi t k GTVT (TEDI) ơn v Tư v n l p xu t d án (Công ty c ph n tư v n TK GTVT phía Nam). Sau khi nghe C c BVN, Tư v n l p xu t d án báo cáo và ý ki n óng góp c a các i bi u, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. B GTVT ã có văn b n s 6377/BGTVT-KH T ngày 08/10/2007 giao C c BVN là cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT và hư ng d n Công ty S n xu t kinh doanh xu t nh p khNu Bình Minh (BITEXCO) là nhà u tư l p xu t d án u tư xây d ng ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t theo hình th c BOT. Ngày 25/2/2008, B GTVT ã có Quy t nh s 437/Q -BGTVT v vi c giao nhi m v l p xu t d án D án u tư xây d ng ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t. Trên cơ s Quy t nh này, B GTVT nghe C c BVN và Tư v n báo cáo u kỳ xu t d án. 2. ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t n m trong quy ho ch t ng th ư ng cao t c B c – Nam do ó c n áp ng các yêu c u: - Ph i phù h p v i quy ho ch ư ng cao t c B c Nam B ang trình TTgCP, quy ho ch và các d án ang tri n khai trong khu v c kinh t tr ng i m phía Nam. - K t n i và k th a các d án ư ng cao t c ang u tư. - Tuy n ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t cũng như tuy n cao t c khác u ư c ưu tiên t i a v hư ng tuy n, gi i phóng m t b ng v.v áp ng l i ích qu c gia. - Hư ng tuy n có xem xét n vi c i song song v i tuy n ư ng s t n u ư c; m b o k t n i h p lý v i khu công nghi p, khu ô th , c bi t là các ô th truy n th ng; phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t xã h i. 3. V i nh ng lý do nêu trên, yêu c u C c BVN ch o tư v n nghiên c u hoàn thi n m t s t n t i sau:
  2. - i m u: ư ng cao t c TP H Chí Minh – Long Thành – D u Giây có i m cu i d án t i D y Giây ã ư c B GTVT quy t nh u tư, hi n nay ã cơ b n àm phán xong v ngu n v n cho d án; d án này ư c xác nh là m t ph n c a ư ng cao t c B c Nam. Tuy nhiên, theo phương án xu t c a Tư v n i m u c a d án ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t cách i m cu i c a d án TP H Chí Minh – Long Thành – D u Giây t i 14km. C c ư ng b VN ch o Tư v n nghiên c u thêm các phương án i m u phù h p v i yêu c u nêu t i m c 2. - i m cu i c a d án: i m cu i do tư v n xu t k p gi a các tuy n QL1, ư ng s t th ng nh t, ư ng s t cao t c d ki n; chưa xem xét n y u t tuy n tránh Phan Thi t và hư ng tuy n ư ng cao t c ti p theo t Phan Thi t - Nha Trang. Yêu c u C c BVN ch o tư v n nghiên c u thêm các phương pháp so sánh và l p lu n cơ s l a ch n i m cu i m b o các nguyên t c nêu t i m c 2. 3.2. Nút giao: - Các nút giao thi t k theo nguyên t c các ư ng c p th p vư t lên trên ư ng cao t c. Phương án giao c t nên theo hư ng b trí các v trí tách nh p, giao gi a ư ng cao t c v i các ư ng không cao t c không nh t thi t b trí nút giao liên thông hoàn ch nh. - Yêu c u Tư v n tham kh o tiêu chuNn ư ng ô tô cao t c m i tính toán cho phù h p. Trong trư ng h p c n thi t ph i nghiên c u làm ư ng gom gi m các giao c t quá g n nhau. 3.3. Quy mô: - C c ư ng b VN ch o Tư v n i u tra, d báo và phân b lưu lư ng m t cách khoa h c, tham kh o thêm các s li u d báo lưu lư ng c a các d án liên quan do WB và ADB th c hi n xác nh quy mô và phân kỳ u tư h p lý. - V nguyên t c th ng nh t quy ho ch ư ng cao t c D u Giây – Phan Thi t giai o n t nay n năm 2020 là 6 làn xe, trong ó giai o n 1 u tư 4 làn xe. Tuy nhiên Tư v n c n tính toán lưu lư ng c th cho t ng o n và t ng th i kỳ, trong trư ng h p c n thi t ưa ra các phương án quy mô xem xét. - Quy mô c u: Do ch y u các c u ng n nên ng ý u tư luôn giai o n 1 v i quy mô 6 làn xe, không b trí làn d ng xe khNn c p trên c u. - Tuỳ theo i u ki n c th c a tuy n ư ng, d i phân cách gi a nghiên c u xây d ng i v i o n qua ô th r ng 3m k t h p tr ng cây, tuy nhiên c n xem xét tính toán k nh ng như c i m c a phương án v TM T cũng như i u ki n duy tu khai thác v sau: o n ngoài ô th s d ng gi i phân cách b ng kh i bê tông có b trí ch ng chói. 3.4. Gi i phóng m t b ng và thu h i t: - Ph m vi GPMB: GPMB giai o n 1 theo quy ho ch (t chân ta luy giai o n hoàn ch nh 6 làn xe ra m i bên 7,5 – 10).
  3. 4. Phương án tài chính: ng ý thu phí theo phương án thu phí kép kín. Tư v n nghiên c u tính toán theo hai phương án: Giai o n 1 – u tư tr m thu phí m t d ng; Giai o n 2 – Nghiên c u phương án áp d ng h th ng ITS. 5. M t s n i dung khác: - C c BVN ph i h p và xin ý ki n ch o c a Ban ch o ư ng cao t c B c – Nam trong quá trình tri n khai. - Yêu c u xu t d án b sung y các h ng m c cho h th ng giao thông thông minh, ki m soát giao thông và thi t b duy tu, b o dư ng; - Ch p thu n giao Công ty c ph n tư v n thi t k GTVT phía Nam (TEDIS) ti p t c là tư v n l p xu t d án. 6. Ti n th c hi n: C c BVN ch o ơn v Tư v n s m hoàn ch nh h sơ theo các n i dung nêu trên trình B thông qua báo cáo cu i kỳ vào ngày 30/4/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông thông báo các cơ quan, ơn v liên quan ph i h p tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản